Luka 8:1-56

  • Vavasati lava a va famba na Yesu (1-3)

  • Xifaniso xa muhaxi (4-8)

  • Lexi endleke Yesu a dyondzisa hi ku tirhisa swifaniso (9, 10)

  • Xifaniso xa muhaxi xi hlamuseriwa (11-15)

  • Rivoni a ri fanelanga ri funengetiwa (16-18)

  • Mana wa Yesu ni vamakwavo (19-21)

  • Yesu a miyeta xidzedze (22-25)

  • Yesu a rhumela madimona etingulubyeni (26-39)

  • N’wana wa Yayiro; wansati a khumba xiambalo xa Yesu (40-56)

8  Endzhakunyana ka sweswo Yesu a famba hi miti ni swimitana, a chumayela mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu.+ Lava 12 a va ri na yena,  swin’we ni vavasati van’wana lava humesiweke madimona va tlhela va hanyisiwa eka mavabyi ya vona, a ku ri na: Mariya loyi a vuriwaka Magadala, loyi ku humesiweke madimona ya nkombo eka yena;  Yowana+ nsati wa Khuza, wanuna loyi a a ri ndhuna endlwini ya Heroda; Suzana; ni vavasati van’wana vo tala lava a va tirhisa swilo swa vona ku pfuna Yesu ni vaapostola vakwe.+  Kuteloko ntshungu lowukulu ku katsa ni lava a va n’wi landzelela loko a suka emutini wun’wana ni wun’wana va hlengeletana, Yesu a sungula ku va dyondzisa hi ku tirhisa xifaniso+ a ku:  “Muhaxi u humile a ya haxa mbewu yakwe. Loko a ri karhi a haxa, yin’wana yi wela etlhelo ka ndlela yi kandziyeriwa kutani yi dyiwa hi swinyenyana.+  Yin’wana yi wela ehenhla ka ribye lerikulu, loko yi mirile, yi oma hikwalaho ka ku pfumala ndzhongo.+  Yin’wana yi wela exikarhi ka mitwa, kutani mitwa leyi kuleke na yona yi yi phasaphasa.+  Kambe yin’wana yi wela emisaveni leyinene, loko yi mirile, yi tswala mihandzu, yi tswala 100 ku tlula leswi a swi byariwile.”+ Loko a heta ku vula sweswo, a tlhela a ku: “Loyi a nga ni tindleve ta ku yingisa, a a yingise.”+  Hiloko vadyondzisiwa vakwe va n’wi vutisa leswi xifaniso lexi xi vulaka swona.+ 10  A ku: “N’wina mi nyikiwe ku twisisa swihundla swo kwetsima swa Mfumo wa Xikwembu kambe lavan’wana hinkwavo va dyondzisiwa hi ku tirhisa swifaniso+ hikuva hambiloko va languta, a va voni nchumu hambiloko va yingisela, a va wu kumi mongo wa mhaka.+ 11  Nhlamuselo ya xifaniso lexi hi leyi: Mbewu i rito ra Xikwembu.+ 12  Leyi haxiweke etlhelo ka ndlela i vanhu lava tweke rito, kambe Diyavulosi a ta kutani a teka rito leri nga etimbilwini ta vona leswaku va nga vi na ripfumelo va ta kota ku ponisiwa.+ 13  Leyi nga eribyeni i vanhu lava loko va twa rito, va ri amukelaka hi ntsako, kambe a va na timitsu. Va pfumela swa nkarhinyana, kambe loko va ringiwa va tshika.+ 14  Loko ku ri leyi weleke exikarhi ka mitwa, hi lava twaka rito kambe hikwalaho ko karhateka hi vutomi, rifuwo+ ni ku hlongorisa ntsako,+ va phaseka hi ku helela va nga veki mihandzu.+ 15  Loko ku ri leyi weleke emisaveni leyinene, hi lava endzhaku ko twa rito hi timbilu letinene,+ va ri hlayisaka kutani va veka mihandzu hi ku tiyisela.+ 16  “A nga kona loyi loko a lumeke rivoni a ri funengetaka hi xibya kumbe a ri veka ehansi ka mubedo, kambe u ri veka ehenhla ka xo tlhandleka rivoni, leswaku lava nghenaka ri ta va voningela.+ 17  Hikuva a ku na nchumu lowu fihliweke lowu nga ta ka wu nga paluxiwi naswona a ku na nchumu lowu tumbetiweke, lowu nga ta ka wu nga tiviwi ni ku humela erivaleni.+ 18  Hikwalaho, xiyani ndlela leyi mi yingisaka ha yona, hikuva loyi a nga ni swo karhi, u ta nyikiwa swo tala,+ kambe loyi a nga riki na nchumu, u ta tekeriwa ni leswi a ehleketaka leswaku u na swona.”+ 19  Kutani mana wakwe ni vamakwavo+ va ta eka yena, kambe a va nga swi koti ku fika laha a ri kona hikwalaho ka ntshungu.+ 20  Hiloko va n’wi vikela va ku: “Mana wa wena ni vamakwenu va yime hala handle va lava ku ku vona.” 21  A va hlamula a ku: “Mana wa mina ni vamakwerhu hi lava twaka rito ra Xikwembu va tlhela va endla leswi ri swi vulaka.”+ 22  Siku rin’wana Yesu ni vadyondzisiwa vakwe va khandziya xikepe, kutani a ku eka vona: “A hi tluteleni eka tlhelo lerin’wana ra tiva.” Hiloko va sungula ku tluta.+ 23  Kambe loko va ri karhi va tluta, a khomiwa hi vurhongo. Kutani ku va ni xidzedze etiveni, xikepe xa vona xi sungula ku tala hi mati xi lava ni ku mbombomela.+ 24  Hiloko va ya n’wi pfuxa, va ku: “Mudyondzisi, Mudyondzisi, ha lova!” Hiloko a pfuka a tshinya moya ni magandlati lama kariheke, kutani swi miyela ku va ni ku rhula.+ 25  Kutani a ku: “Hikwalaho ka yini mi nga ri na ripfumelo?” Kambe va sungula ku chava va tlhela va hlamala, kutani va vulavula va ri voxe va ku: “Kahlekahle i mani munhu loyi? Hikuva u kota ni ku vulavula ni moya ni mati, naswona swa n’wi yingisa.”+ 26  Hiloko va fika eribuweni ra tiko ra Vagerasa,+ leri nga entsungeni wa Galeliya. 27  Loko Yesu a chika exikepeni a hlanganisiwa hi wanuna loyi a nga ni madimona loyi a a huma emutini. A ku hundze nkarhi wo leha a nga ambali nchumu naswona a nga tshami ekaya, a a tshama exikarhi ka masirha.+ 28  Loko a vona Yesu, a sungula ku huwelela a tlhela a khinsama emahlweni ka yena, a ku: “Xana ndzi ku dyohele yini wena Yesu, N’wana wa Xikwembu Lexi Nge Henhlahenhla? Ndza ku kombela, u nga ndzi xanisi.”+ 29  (Hikuva Yesu a a ri karhi a lerisa moya lowu nga basangiki leswaku wu huma eka munhu loyi. A wu n’wi hlasela ko tala,+ naswona a a tshamela ku bohiwa hi tinketana ni tinsimbhi a tlhela a rindziwa, kambe a a ti tsema ivi dimona ri n’wi yisa enhoveni.) 30  Yesu a n’wi vutisa a ku: “Hi wena mani?” Yena a ku: “Ndzi Vandla,” hikuva a a ngheniwe hi madimona yo tala. 31  Kutani ma n’wi kombela leswaku a nga ma lerisi ku ya ekheleni ro enta.+ 32  A ku ri ni ntlhambi lowukulu wa tinguluve+ lowu a wu ri eku dyeni entshaveni, hiloko ma n’wi kombela leswaku a ma pfumelela ku nghena eka tona, kutani a ma pfumelela.+ 33  Hiloko madimona ma huma eka wanuna loyi ma nghena etingulubyeni, kutani ntlhambi wolowo wu tsutsuma wu ya wela etiveni wu nwela. 34  Loko varisi va vona leswi endlekeke, va tsutsuma va ya vika emutini ni le ndhawini leyi nga le kusuhi ni muti wolowo. 35  Hiloko vanhu va ya vona leswi endlekeke. Loko va fika eka Yesu va kuma munhu loyi madimona ma humeke eka yena, a ambarile naswona a hanye kahle emianakanyweni, a tshame hi le milengeni ya Yesu, hiloko va sungula ku chava. 36  Lava swi voneke va va rungulela ndlela leyi munhu loyi a a ri ni madimona a hanyisiweke ha yona. 37  Kutani vanhu vo tala lava humaka emugangeni wa Vagerasa va kombela Yesu leswaku a suka emugangeni wa vona, hikuva a va chava swinene. Hiloko a khandziya xikepe a famba. 38  Hambiswiritano, wanuna loyi a a ri ni madimona a kombela ku famba na yena, kambe Yesu a n’wi tlherisa a ku:+ 39  “Muka u ya rungulela vanhu leswi Xikwembu xi ku endleleke swona.” Hiloko a famba, a ya byela muti hinkwawo leswi Yesu a n’wi endleleke swona. 40  Loko Yesu a vuya, ntshungu wu n’wi amukela hi musa hikuva a wu n’wi languterile.+ 41  Hiloko ku ta wanuna loyi a vuriwaka Yayiro loyi a a ri ndhuna ya sinagoga. Kutani a fika a khinsama emilengeni ya Yesu a n’wi kombela leswaku a ya endlwini yakwe,+ 42  hikuva n’wana wakwe loyi a nga yexe wa nhwanyana, wa malembe ya kwalomu ka 12 a a ri kusuhi ni ku fa. Loko Yesu a ri karhi a famba mintshungu a yi n’wi manyetela. 43  A ku ri ni wansati loyi a a ri ni malembe ya 12 a khomiwe hi vuvabyi byo khuluka ngati,+ naswona a ku na munhu loyi a koteke ku n’wi tshungula.+ 44  Hiloko a ta hi le ndzhaku a fika a khumba makumu ya xiambalo xakwe,+ kutani ngati yi nga ha humi. 45  Yesu a ku: “Ndzi khumbe hi mani?” Loko hinkwavo va landzula, Petro a ku: “Mudyondzisi, mintshungu yi le ku ku manyeteleni.”+ 46  Kambe Yesu a ku: “Ku ni loyi a nga ndzi khumba, hikuva ndzi twe matimba+ ma huma eka mina.” 47  Loko wansati a xiya leswaku u voniwile, a ta a ri karhi a rhurhumela a fika a khinsama emahlweni ka yena, kutani a hlamusela emahlweni ka vanhu hinkwavo xivangelo xa ku n’wi khumba ni ndlela leyi a horisiweke ha yona hi ku hatlisa. 48  Kambe Yesu a ku eka yena: “N’wananga, ripfumelo ra wena ri ku hanyisile. Famba hi ku rhula.”+ 49  Loko a ha vulavula, ku ta munhu loyi a humaka ekaya ka ndhuna ya sinagoga, a fika a ku: “N’wana wa wena u file; u nga ha n’wi karhati Mudyondzisi.”+ 50  Loko Yesu a twa sweswo, a ku: “U nga chavi, vana ni ripfumelo, n’wana wa wena u ta hanya.”+ 51  Loko a fika a nga pfumelelanga munhu a nghena endlwini handle ka Petro, Yohane, Yakobo ni vatswari va nhwanyana loyi. 52  Kambe vanhu a va ri eku rileni va tlhela va tiba swifuva hikwalaho ka gome. Kutani Yesu a ku: “Tshikani ku rila,+ hikuva n’wana loyi a nga fanga kambe u lo etlela.”+ 53  Hiloko va sungula ku n’wi hleka, hikuva a va swi tiva leswaku u file. 54  Kambe a n’wi khoma hi voko a ku: “N’wananga, pfuka!”+ 55  Hiloko moya*+ wakwe wu vuya, a pfuka hi nkarhi wolowo,+ kutani Yesu a va byela leswaku va n’wi nyika swakudya. 56  Vatswari vakwe a va nga tikoti hi ku tsaka, kutani a va lerisa leswaku va nga byeli munhu leswi endlekeke.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Kumbe “matimba ya vutomi.”