ANG BANTAYAN Enero 2014 | Kamatayan ba ang Wakas ng Lahat?

Hindi magandang paksa para sa marami ang kamatayan. Sa kanilang puso, marami ang umaasang huwag sana silang mamatay. Madaraig ba ang kamatayan?

TAMPOK NA PAKSA

Ang Tibo ng Kamatayan

Napipilitan tayong harapin ang kamatayan sa malao’t madali. Ang masakit na resulta nito ang nagtulak sa mga tao na hanapin ang mga sagot.

TAMPOK NA PAKSA

Ang Pakikipaglaban ng Tao sa Kamatayan

Sa buong kasaysayan, ang mga tao ay naghahanap ng mga paraan para madaig ang kamatayan. Posible ba ang tagumpay laban sa kamatayan?

TAMPOK NA PAKSA

Hindi Kamatayan ang Wakas ng Lahat!

Bakit inihambing ni Jesus ang kamatayan sa pagtulog? Ano ang matututuhan natin mula sa mga pagkabuhay-muli na nakaulat sa Bibliya?

PAKIKIPAG-USAP SA IBA

Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa?

Ipinaliliwanag ng unang aklat ng Bibliya kung bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay gayong may kapangyarihan siyang wakasan ito.

Alam Mo Ba?

Paano ginagawa ang pag-aabuloy sa templo noong panahon ni Jesus? Mapagkakatiwalaang istoryador ba ang manunulat ng Bibliya na si Lucas?

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

“Hindi Ako Nakalimutan ni Jehova”

Nasumpungan ng relihiyosang babaing ito ang sagot ng Bibliya sa kaniyang mga tanong kung bakit tayo namamatay at ano ang nangyayari sa atin pagkamatay natin. Alamin kung paano binago ng katotohanan ang kaniyang buhay.

Pag-asa Para sa mga Patay—Ang Pagkabuhay-Muli

Matibay ang paniniwala ng mga apostol ni Jesus sa pagkabuhay-muli ng mga patay. Bakit?

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Ano ang nalalaman mo tungkol sa Diyos? Paano natin siya higit na makikilala?

Iba Pang Mababasa Online

Ano Kaya ang Kalooban ng Diyos Para sa Akin?

Kailangan mo ba ng espesyal na tanda o pangitain para malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Alamin ang sagot ng Bibliya.