ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Hulyo 2015

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Agosto 31 hanggang Setyembre 27, 2015.

Kusang-Loob Nilang Inihandog ang Kanilang Sarili—Sa Russia

Basahin ang tungkol sa mga dalaga’t binata at mag-asawa na lumipat sa Russia para maglingkod kung saan mas malaki ang pangangailangan. Natuto silang higit na magtiwala kay Jehova!

Tumulong sa Pagpapaganda ng Espirituwal na Paraiso

Iisa lang ba ang espirituwal na paraiso at espirituwal na templo? Anong “paraiso” ang nakita ni Pablo sa “ikatlong langit”?

Paglilingkod kay Jehova sa “Kapaha-pahamak na mga Araw”

Paano ka makapananatiling malakas sa pananampalataya at aktibo sa paglilingkod kay Jehova? Tingnan ang halimbawa ng matatandang lingkod ng Diyos noon.

“Ang Inyong Katubusan ay Nalalapit Na”!

Anong mensahe ang ipangangaral kapag nagsimula na ang malaking kapighatian? At ano ang mangyayari sa mga pinahiran?

Mahalaga Ba Kung Sino ang mga Makakakita sa Ginagawa Mo?

Matututuhan natin sa halimbawa nina Bezalel at Oholiab ang mahalagang katotohanang ito: Nakikita ni Jehova ang ating mga ginagawa kahit hindi ito nakikita ng iba.

Panatilihin ang Katapatan sa Kaharian ng Diyos

Paano masasanay ng mga Kristiyano ang kanilang sarili na manatiling tapat kay Jehova at sa kaniyang Kaharian?

Ito ang Ating Lugar ng Pagsamba

Paano natin maipakikitang iginagalang natin ang ating mga lugar ng pagsamba? Paano tinutustusan ang pagtatayo at pagmamantini ng Kingdom Hall?

Alam Mo Ba?

Sinasabi ng Bibliya na may mga lugar na magubat sa Lupang Pangako. Pero ganoon nga ba talaga noon yamang walang kagubatan sa maraming bahagi nito ngayon?