ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Disyembre 2014

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Pebrero 2 hanggang Marso 1, 2015.

‘Alam Na Niya ang Daan’

Si Guy H. Pierce, miyembro ng Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova, ay namatay noong Martes, Marso 18, 2014.

Pinagpapala ni Jehova ang mga Nagkukusa

May matututuhan tayong aral tungkol sa pag-aabuloy mula sa utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita.

‘Makinig at Unawain ang Kahulugan’

Gumamit si Jesus ng mga ilustrasyon tungkol sa butil ng mustasa, lebadura, naglalakbay na mangangalakal, at nakatagong kayamanan. Ano ang kahulugan ng mga ito?

‘Naiintindihan Mo ba ang Kahulugan’?

Ano ang kahulugan ng ilustrasyon ni Jesus tungkol sa manghahasik na natutulog sa gabi, lambat na pangubkob, at alibughang anak?

Natatandaan Mo Ba?

Ang 12 tanong dito ay tutulong sa iyo na malaman kung ano ang mga natatandaan mo sa Bantayan, mga isyu mula Hunyo hanggang Disyembre 2014.

Dapat Ka Bang Magbago ng Isip?

May mga desisyon ka na dapat mong baguhin, at mayroon ding di-dapat baguhin. Ano-ano kayang mga desisyon iyon?

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Ano ang ibig sabihin ni Jeremias nang banggitin niyang si Raquel ay tumangis dahil sa kaniyang mga anak?

Sama-samang Harapin ang Wakas ng Sanlibutang Ito

May apat na halimbawa sa Bibliya na nagpapakitang mahalagang magkaisa tayo. Bakit mas lalo nating kakailanganing magkaisa sa hinaharap?

Pinahahalagahan Mo ba ang mga Bagay na Tinanggap Mo?

Paano natin maipakikitang pinahahalagahan natin ang ating espirituwal na mana?

Indise ng mga Paksa sa Ang Bantayan 2014

Listahan ng mga artikulong inilathala sa Edisyong Pampubliko at Edisyon Para sa Pag-aaral ng 2014.