ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Oktubre 2012

Tinatalakay ng isyung ito kung paano haharapin ang mga kapighatian, iiwasan ang mga saloobin at paggawing di-angkop sa mga Kristiyano, at makikinabang sa mga pangako ng Diyos.

Kusang-loob Nilang Inihandog ang Kanilang Sarili—Sa Brazil

Basahin ang nakapagpapatibay na mga karanasan ng mga Kristiyanong lumipat sa ibang lugar para mas makapaglingkod sa Diyos.

Harapin ang mga Kapighatian Nang May Lakas ng Loob

Paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob at magpopokus sa positibong mga bagay anuman ang mangyari sa atin?

Anong Uri ng Espiritu ang Ipinakikita Mo?

Paano tayo magkakaroon ng mapayapang kaugnayan sa iba? Matuto mula sa mabubuti at masasamang halimbawa sa Bibliya.

TALAMBUHAY

Magkakaibigan sa Loob ng 60 Taon

Basahin ang kuwento ng apat na buong-panahong lingkod na naging matalik na magkakaibigan.

Sumunod at Makinabang sa Sinumpaang Pangako ng Diyos

Ano ang matututuhan natin sa mga pangako, ipinanatang sumpa, at tipan ng Diyos?

Ang Inyong Oo ay Mangahulugang Oo

Ano ang kahulugan ng pagsasabi ng totoo? Paano natin matutupad ang ating pinakamahalagang pangako sa Diyos?

Pampatibay-Loob “Mula sa Bibig ng mga Bata”

Basahin kung paano pinatibay ng mga kaibigang Kristiyano ang mga bata sa Russia.