ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Enero 2017

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Pebrero 27 hanggang Abril 2, 2017.

Kusang-loob Nilang Inihandog ang Kanilang Sarili

Maraming sister na naglingkod sa ibang bansa ang nag-alinlangan noong una. Paano sila nag-ipon ng lakas ng loob? Ano ang natutuhan nila sa paglilingkod sa ibang bansa?

“Magtiwala Ka kay Jehova at Gumawa Ka ng Mabuti”

Gagawin ni Jehova ang hindi natin magagawa para sa ating sarili. Pero inaasahan niya na gagawin natin ang ating makakaya. Paano makatutulong sa atin ang ating taunang teksto para sa 2017?

Pahalagahan ang Bigay-Diyos na Malayang Kalooban

Ano ang malayang kalooban at ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol dito? Paano mo igagalang ang paggamit ng iba sa kanilang malayang kalooban?

Bakit Mahalaga Pa Rin ang Kahinhinan?

Ano ang kahinhinan, at ano ang kaugnayan nito sa kapakumbabaan? Bakit ito mahalagang linangin?

Makapananatili Kang Mahinhin Kahit May Pagsubok

Paano natin mapananatili ang ating kahinhinan kapag nagbago ang ating kalagayan, kapag pinupuna o pinupuri tayo, at kapag nakadarama tayo ng kawalang-katiyakan?

“Ang mga Bagay na Ito ay Ipagkatiwala Mo sa mga Taong Tapat”

Paano matutulungan ng mga nakatatanda ang mga nakababata na bumalikat ng karagdagang pananagutan? Paano maipakikita ng mga nakababata ang pagpapahalaga nila sa mga nanguna sa loob ng maraming taon?

Alam Mo Ba?

Paano dinadala ang apoy sa iba’t ibang lugar noong panahon ng Bibliya?