ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Disyembre 2018

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Pebrero 4 hanggang Marso 3, 2019.

“Magkita-kita Tayo sa Paraiso!”

Ano ang Paraiso para sa iyo? Inaasam-asam mo ba ito?

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Ano ang kahulugan ng “ikatlong langit” sa 2 Corinto 12:2?

Natatandaan Mo Ba?

Nagustuhan mo ba ang nakaraang mga isyu ng Ang Bantayan? Tingnan kung ano ang natandaan mo.

Parangalan ang “Pinagtuwang ng Diyos”

Ano ang tanging saligan sa Kasulatan para sa diborsiyo at pag-aasawang muli?

“Naging Mabait” sa Amin si Jehova

Basahin ang talambuhay ni Jean-Marie Bockaert, na naglingkod sa tanggapang pansangay sa France, kasama ang kaniyang asawang si Danièle, nang mahigit 50 taon.

Mga Kabataan, Gusto ng Maylalang na Maging Maligaya Kayo

Ano ang apat na bagay na tutulong sa iyo para maging masaya at matagumpay sa buhay?

Mga Kabataan, Maaari Kayong Magkaroon ng Kasiya-siyang Buhay

Paano makatutulong ang Awit 16 sa mga kabataan para magkaroon ng kasiya-siyang buhay ngayon at sa hinaharap?

“Ang Matuwid ay Magsasaya kay Jehova”

Paano natin mapananatili ang ating kagalakan kahit nasisiraan tayo ng loob kung minsan?

Indise ng mga Paksa sa Ang Bantayan at Gumising! 2018

Indise ng lahat ng artikulo ng 2018 Ang Bantayan at Gumising! na nakalista ayon sa paksa.