ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Abril 2017

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Mayo 29 hanggang Hulyo 2, 2017.

“Ang Ipinanata Mo ay Tuparin Mo”

Ano ang isang panata? Ano ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa paggawa ng mga panata sa Diyos?

Ano ang Mawawala Kapag Dumating Na ang Kaharian ng Diyos?

Sinasabi ng Bibliya na “ang sanlibutan ay lumilipas.” Ano ang kasama sa “sanlibutan” na ito?

TALAMBUHAY

Determinadong Maging Kawal ni Kristo

Dahil sa pagtangging humawak ng armas, nabilanggo si Demetrius Psarras. Pero patuloy siyang nakapagbigay ng kapurihan sa Diyos kahit sa harap ng matitinding pagsubok.

Laging Tama ang Ginagawa ng “Hukom ng Buong Lupa”

Bakit imposible para kay Jehova na maging di-makatarungan? Bakit mahalaga ito sa mga Kristiyano sa ngayon?

Tinutularan Mo Ba ang Pananaw ni Jehova sa Katarungan?

Mahalaga ang kapakumbabaan at pagiging handang magpatawad para matularan ang pananaw ni Jehova sa katarungan. Bakit?

Purihin Mo si Jehova sa Iyong Pagkukusang-Loob!

Pinahahalagahan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ang mga pagsisikap ng kaniyang mga lingkod para matupad ang kaniyang layunin, gaano man kaliit ang mga iyon.