Tito 3:1-15

3  Patuloy mo silang paalalahanan na magpasakop+ at maging masunurin sa mga pamahalaan at sa mga awtoridad bilang mga tagapamahala,+ na maging handa para sa bawat mabuting gawa,+  na huwag magsalita nang nakapipinsala tungkol sa kaninuman, huwag maging palaaway,+ maging makatuwiran,+ nagpapakita ng buong kahinahunan sa lahat ng tao.+  Sapagkat tayo man ay dating hangal, masuwayin, naililigaw, napaaalipin sa iba’t ibang pagnanasa at kaluguran, nahihirati sa kasamaan at inggit, nakamumuhi, napopoot sa isa’t isa.+  Gayunman, nang ang kabaitan+ at ang pag-ibig sa tao ng ating Tagapagligtas,+ ang Diyos, ay mahayag,+  hindi dahil sa mga gawa+ ng katuwiran na ginawa natin,+ kundi ayon sa kaniyang awa+ ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas+ na nagdala sa atin sa buhay+ at sa pamamagitan ng pagpapabago sa atin ng banal na espiritu.+  Ang espiritung ito ay ibinuhos niya nang sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Tagapagligtas,+  upang, pagkatapos maipahayag na matuwid+ sa bisa ng di-sana-nararapat na kabaitan ng isang iyon,+ tayo ay maging mga tagapagmana+ ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan.+  Tapat ang pananalitang ito,+ at ang may kinalaman sa mga bagay na ito ay nais kong mariin mong igiit sa tuwina, upang yaong mga naniwala sa Diyos ay maituon ang kanilang mga kaisipan sa pagpapanatili ng maiinam na gawa.+ Ang mga bagay na ito ay mabuti at kapaki-pakinabang sa mga tao.  Ngunit iwasan mo ang mga mangmang na pagtatanong+ at mga talaangkanan+ at hidwaan+ at mga pag-aaway tungkol sa Kautusan,+ sapagkat ang mga iyon ay di-mapakikinabangan at walang saysay. 10  Kung tungkol sa isang tao na nagtataguyod ng isang sekta,+ itakwil+ mo siya pagkatapos ng una at ikalawang babala;+ 11  yamang nalalaman na ang gayong tao ay nailihis ng landas at nagkakasala, palibhasa’y hinahatulan ng sarili.+ 12  Kapag isinugo ko sa iyo si Artemas o si Tiquico,+ gawin mo ang iyong buong makakaya na pumunta sa akin sa Nicopolis, sapagkat ipinasiya kong doon ako magpapalipas ng taglamig.+ 13  Maingat mong paglaanan si Zenas, na bihasa sa Kautusan, at si Apolos para sa kanilang paglalakbay, upang hindi sila magkulang ng anuman.+ 14  Ngunit matuto rin nawa ang ating mga kasamahan na panatilihin ang maiinam na gawa upang matugunan ang kanilang mahigpit na mga pangangailangan,+ upang hindi sila maging di-mabunga.+ 15  Lahat niyaong mga kasama ko ay nagpapadala sa iyo ng kanilang mga pagbati.+ Ipaabot mo ang aking mga pagbati doon sa mga may pagmamahal sa atin sa pananampalataya. Sumainyo nawang lahat ang di-sana-nararapat na kabaitan.+

Talababa