Marcos 5:1-43

5  Buweno, nakarating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Geraseno.+  At kaagad pagkababa niya mula sa bangka ay isang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng isang maruming espiritu ang sumalubong sa kaniya mula sa gitna ng mga alaalang libingan.+  Nakatira siya sa gitna ng mga libingan; at hanggang sa panahong iyon ay talagang walang sinuman ang makagapos sa kaniya nang mahigpit maging sa pamamagitan ng tanikala,  sapagkat madalas siyang gapusin sa pamamagitan ng mga pangaw at mga tanikala, ngunit ang mga tanikala ay nalalagot niya at ang mga pangaw ay nagkadurug-durog pa nga; at walang sinuman ang may lakas upang supilin siya.  At patuluyan, gabi at araw, sumisigaw siya sa mga libingan at sa mga bundok at hinihiwa ang kaniyang sarili ng mga bato.  Ngunit pagkakita kay Jesus mula sa malayo ay tumakbo siya at nangayupapa sa kaniya,  at, nang makasigaw siya sa malakas na tinig,+ sinabi niya: “Ano ang kinalaman ko sa iyo, Jesus, Anak ng Kataas-taasang Diyos?+ Pinanunumpa+ kita sa Diyos na huwag mo akong pahirapan.”+  Sapagkat sinasabihan na niya ito: “Lumabas ka mula sa taong iyan, ikaw na maruming espiritu.”+  Ngunit pinasimulan niya itong tanungin: “Ano ang pangalan mo?” At sinabi nito sa kaniya: “Ang pangalan ko ay Hukbo,+ sapagkat marami kami.”+ 10  At namanhik siya sa kaniya nang maraming ulit na huwag palayasin ang mga espiritu mula sa lupain.+ 11  Ngayon ay isang malaking kawan ng mga baboy+ ang naroon sa bundok at nanginginain.+ 12  Kaya namanhik sila sa kaniya, na sinasabi: “Papuntahin mo kami sa mga baboy, upang makapasok kami sa kanila.” 13  At pinahintulutan niya sila. Nang magkagayon ay lumabas ang maruruming espiritu at pumasok sa mga baboy; at ang kawan ay nagdagsaan sa bangin patungo sa dagat, mga dalawang libo ang mga ito, at sunud-sunod na nalunod sa dagat ang mga ito.+ 14  Ngunit ang mga tagapagpastol ng mga ito ay nagtakbuhan at iniulat ito sa lunsod at sa karatig na lupain; at pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari.+ 15  Kaya pumaroon sila kay Jesus, at nakita nila ang lalaking inaalihan ng demonyo na nakaupong nadaramtan at nasa kaniyang matinong pag-iisip, ang lalaking ito na dating sinasapian ng hukbo; at sila ay natakot. 16  Gayundin, yaong mga nakakita nito ay naglahad sa kanila kung paano ito nangyari sa lalaking inaalihan ng demonyo at ng tungkol sa mga baboy. 17  Kaya nagsimula silang mamanhik sa kaniya na umalis sa kanilang mga distrito.+ 18  Ngayon habang lumululan siya sa bangka, ang lalaki na dating inaalihan ng demonyo ay nagsimulang mamanhik sa kaniya na makapanatili siyang kasama niya.+ 19  Gayunman, hindi niya siya pinahintulutan, kundi sinabi sa kaniya: “Umuwi ka sa iyong mga kamag-anak,+ at iulat mo sa kanila ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Jehova+ para sa iyo at ang awa+ na ipinakita niya sa iyo.” 20  At umalis siya at pinasimulang ihayag sa Decapolis+ ang lahat ng bagay na ginawa ni Jesus para sa kaniya, at lahat ng mga tao ay namangha.+ 21  Pagkatapos na muling makatawid si Jesus na sakay ng bangka patungo sa katapat na baybayin, isang malaking pulutong ang nagtipun-tipon sa kaniya; at siya ay nasa tabi ng dagat.+ 22  Ngayon isa sa mga punong opisyal ng sinagoga, na Jairo ang pangalan, ang dumating at, pagkakita sa kaniya, sumubsob siya sa kaniyang paanan+ 23  at namanhik sa kaniya nang maraming ulit, na nagsasabi: “Ang aking maliit na anak na babae ay nasa malubhang kalagayan. Pakisuyong pumaroon ka at ipatong mo ang iyong mga kamay+ sa kaniya upang gumaling siya at mabuhay.”+ 24  Sa gayon ay umalis siyang kasama niya. At isang malaking pulutong ang sumusunod sa kaniya at sumisiksik sa kaniya.+ 25  Ngayon ay may isang babae na labindalawang taon+ nang dumaranas ng pag-agas ng dugo,+ 26  at siya ay pinaranas ng maraming pahirap ng maraming manggagamot+ at nagugol na niya ang lahat ng kaniyang pag-aari at hindi nakinabang kundi sa halip ay lalo pa ngang lumubha. 27  Nang marinig niya ang mga bagay tungkol kay Jesus, siya ay pumaroon sa likuran ng pulutong at hinipo+ ang kaniyang panlabas na kasuutan; 28  sapagkat patuloy niyang sinasabi: “Kung mahihipo ko kahit man lamang ang kaniyang mga panlabas na kasuutan ay gagaling ako.”+ 29  At kaagad na natuyo ang pagbukal ng kaniyang dugo, at nadama niya sa kaniyang katawan na napagaling siya mula sa nakapipighating sakit.+ 30  Kaagad ding natalos ni Jesus sa kaniyang sarili na may kapangyarihang+ lumabas sa kaniya, at bumaling siya sa pulutong at nagsimulang magsabi: “Sino ang humipo sa aking mga panlabas na kasuutan?”+ 31  Ngunit ang kaniyang mga alagad ay nagsimulang magsabi sa kaniya: “Nakikita mong sumisiksik sa iyo ang pulutong,+ at sinasabi mo bang, ‘Sino ang humipo sa akin?’ ” 32  Gayunman, tumitingin siya sa palibot upang makita yaong gumawa nito. 33  Ngunit ang babae, na natatakot at nanginginig, palibhasa’y nalalaman kung ano ang nangyari sa kaniya, ay lumapit at sumubsob sa harap niya at sinabi sa kaniya ang buong katotohanan.+ 34  Sinabi niya sa kaniya: “Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa,+ at magkaroon ka ng mabuting kalusugan mula sa iyong nakapipighating sakit.”+ 35  Habang siya ay nagsasalita pa, may ilang tao mula sa tahanan ng punong opisyal ng sinagoga na dumating at nagsabi: “Ang iyong anak na babae ay patay na! Bakit mo pa aabalahin ang guro?”+ 36  Ngunit si Jesus, nang maulinigan ang salitang sinasabi, ay nagsabi sa punong opisyal ng sinagoga: “Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang.”+ 37  At hindi niya pinahintulutang sundan siya ng sinuman maliban kina Pedro at Santiago at Juan na kapatid ni Santiago.+ 38  Kaya pumunta sila sa bahay ng punong opisyal ng sinagoga, at nakita niya ang pagkakaingay at yaong mga tumatangis at humahagulhol nang labis, 39  at pagkapasok ay sinabi niya sa kanila: “Bakit kayo lumilikha ng pagkakaingay at tumatangis? Ang bata ay hindi namatay, kundi natutulog.”+ 40  Dahil dito ay pinasimulan nila siyang pagtawanan nang may panlilibak. Ngunit, matapos palabasin silang lahat, isinama niya ang ama at ina ng bata at yaong mga kasama niya, at pumasok siya sa kinaroroonan ng bata.+ 41  At, pagkahawak sa kamay ng bata, sinabi niya sa kaniya: “Talita kumi,” na kapag isinalin ay nangangahulugang: “Dalagita, sinasabi ko sa iyo, Bumangon ka!”+ 42  At kaagad na bumangon ang dalagita at nagsimulang maglakad, sapagkat siya ay labindalawang taóng gulang. At karaka-rakang halos mawala sila sa kanilang sarili sa napakasidhing kagalakan.+ 43  Ngunit paulit-ulit niyang iniutos sa kanila na huwag itong ipaalam kaninuman,+ at sinabi niyang bigyan ito ng makakain.

Talababa