Joel 3:1-21

3  “Sapagkat, narito! sa mga araw na iyon at sa panahong iyon,+ kapag ibabalik ko ang mga nabihag sa Juda at Jerusalem,+  pipisanin ko rin ang lahat ng mga bansa+ at ilulusong ko sila sa mababang kapatagan ni Jehosapat;+ at papasok ako roon sa paghatol sa kanila dahil sa aking bayan at sa aking manang Israel,+ na ipinangalat nila sa mga bansa; at pinaghati-hatian nila ang aking sariling lupain.+  At ang aking bayan ay pinagpalabunutan nila;+ at ibinibigay nila ang batang lalaki kapalit ng isang patutot,+ at ang batang babae ay ipinagbili nila kapalit ng alak, upang makainom sila.  “At, gayundin, ano ang kinalaman ninyo sa akin, O Tiro at Sidon+ at lahat kayong mga pook ng Filistia?+ Iyon ba ang pakikitungo na iniuukol ninyo sa akin bilang kagantihan? At kung iniuukol ninyo sa akin ang gayong pakikitungo, matulin at mabilis kong igaganti sa inyong mga ulo ang inyong pakikitungo.+  Sapagkat kinuha ninyo ang aking pilak at ang aking ginto,+ at dinala ninyo sa loob ng inyong mga templo ang aking kanais-nais na mabubuting bagay;+  at ang mga anak ni Juda at ang mga anak ng Jerusalem ay ipinagbili+ ninyo sa mga anak ng mga Griego,+ sa layuning ilayo sila mula sa kanilang sariling teritoryo;+  narito, pupukawin ko sila upang lumabas mula sa dakong pinagbilhan ninyo sa kanila,+ at igaganti ko sa inyong mga ulo ang inyong pakikitungo.+  At ipagbibili ko ang inyong mga anak na lalaki at ang inyong mga anak na babae sa kamay ng mga anak ni Juda,+ at ipagbibili nila ang mga ito sa mga tao ng Sheba,+ sa isang bansa sa malayo;+ sapagkat si Jehova mismo ang nagsalita nito.  “Ihayag ninyo ito sa gitna ng mga bansa,+ ‘Magpabanal kayo ng digmaan! Pukawin ang makapangyarihang mga lalaki!+ Palapitin sila! Paahunin sila, lahat ng mga lalaking mandirigma!+ 10  Pukpukin ninyo ang inyong mga sudsod upang maging mga tabak at ang inyong mga karit na pampungos+ upang maging mga sibat. Kung tungkol sa mahina, sabihin niya: “Ako ay isang makapangyarihang lalaki.”+ 11  Sumaklolo kayo at pumarito, lahat kayong mga bansa sa palibot,+ at magtipon kayo.’ ”+ Sa dakong iyon, O Jehova, ay pababain mo ang iyong mga makapangyarihan.+ 12  “Ang mga bansa ay mapukaw at umahon sa mababang kapatagan ni Jehosapat;+ sapagkat doon ay uupo ako upang hatulan ang lahat ng mga bansa sa palibot.+ 13  “Isulong ninyo ang karit,+ sapagkat ang aanihin ay hinog na.+ Pumarito kayo, lumusong kayo, sapagkat ang pisaan ng ubas ay punô na.+ Ang mga pisaang tangke ay umaapaw; sapagkat ang kanilang kasamaan ay dumami.+ 14  Mga pulutong, mga pulutong ang nasa mababang kapatagan ng pasiya,+ sapagkat ang araw ni Jehova ay malapit na sa mababang kapatagan ng pasiya.+ 15  Ang araw at ang buwan ay tiyak na magdidilim, at ang mismong mga bituin ay magkakait ng kanilang liwanag.+ 16  At mula sa Sion ay uungal si Jehova, at mula sa Jerusalem ay ilalakas niya ang kaniyang tinig.+ At ang langit at ang lupa ay tiyak na uuga;+ ngunit si Jehova ay magiging kanlungan para sa kaniyang bayan,+ at tanggulan para sa mga anak ni Israel.+ 17  At inyo ngang makikilala na ako ay si Jehova na inyong Diyos,+ na tumatahan sa Sion na aking banal na bundok.+ At ang Jerusalem ay magiging isang dakong banal;+ at kung tungkol sa mga taga-ibang bayan, hindi na sila daraan pa sa kaniya.+ 18  “At mangyayari nga sa araw na iyon, ang mga bundok ay tutuluan ng matamis na alak,+ at ang mga burol ay aagusan ng gatas, at ang lahat ng mga batis ng Juda ay aagusan ng tubig. At mula sa bahay ni Jehova ay lalabas ang isang bukal,+ at patutubigan nito ang agusang libis ng Mga Punong Akasya.+ 19  Kung tungkol sa Ehipto, iyon ay magiging tiwangwang na kaguhuan;+ at kung tungkol sa Edom, iyon ay magiging ilang ng tiwangwang na kaguhuan,+ dahil sa karahasan sa mga anak ni Juda, na sa kanilang lupain ay nagbubo sila ng dugong walang-sala.+ 20  Ngunit kung tungkol sa Juda, hanggang sa panahong walang takda ay tatahanan ito,+ at ang Jerusalem, sa sali’t salinlahi.+ 21  At ituturing kong walang-sala ang kanilang dugo na noon ay hindi ko itinuring na walang-sala;+ at si Jehova ay tatahan sa Sion.”+

Talababa