2 Tesalonica 1:1-12

1  Si Pablo at si Silvano at si Timoteo+ sa kongregasyon ng mga taga-Tesalonica na kaisa ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu-Kristo:  Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+  Pananagutan namin na laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo,+ mga kapatid, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalaki+ nang labis-labis at ang pag-ibig ng bawat isa at ninyong lahat ay lumalago sa isa’t isa.+  Dahil dito ay ipinagmamapuri+ namin mismo kayo sa gitna ng mga kongregasyon ng Diyos dahil sa inyong pagbabata at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatian na inyong tinitiis.+  Ito ay isang katunayan ng matuwid na paghatol ng Diyos,+ na umaakay upang maibilang kayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos,+ na dahil dito ay tunay ngang nagdurusa kayo.+  Kaya naman matuwid para sa Diyos na gantihan ng kapighatian yaong mga pumipighati sa inyo,+  ngunit, sa inyo na dumaranas ng kapighatian ay ginhawa na kasama namin sa pagkakasiwalat+ sa Panginoong Jesus mula sa langit kasama ang kaniyang makapangyarihang mga anghel+  sa isang nagliliyab na apoy, samantalang nagpapasapit siya ng paghihiganti+ doon sa mga hindi nakakakilala sa Diyos+ at doon sa mga hindi sumusunod+ sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus.+  Ang mga ito mismo ay daranas ng parusang hatol+ na walang-hanggang pagkapuksa+ mula sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang lakas,+ 10  sa panahon ng kaniyang pagdating upang luwalhatiin may kaugnayan sa kaniyang mga banal+ at ituring na kamangha-mangha sa araw na iyon may kaugnayan sa lahat niyaong mga nanampalataya, sapagkat ang patotoo na aming ibinigay ay sinampalatayanan sa gitna ninyo. 11  Sa layunin ngang iyon ay lagi kaming nananalangin para sa inyo, na ibilang nawa kayo ng ating Diyos na karapat-dapat sa kaniyang pagtawag+ at isagawa nang lubusan ang lahat ng kabutihang kaniyang kinalulugdan at ang gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan; 12  upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo,+ at kayo na kaisa+ niya, ayon sa di-sana-nararapat na kabaitan+ ng ating Diyos at ng Panginoong Jesu-Kristo.

Talababa