2 Corinto 4:1-18

4  Kaya naman, yamang taglay namin ang ministeryong+ ito ayon sa awa na ipinakita sa amin,+ hindi kami nanghihimagod;  kundi tinalikuran na namin ang mga bagay na ginagawa nang pailalim na dapat ikahiya,+ na hindi lumalakad na may katusuhan, ni binabantuan ang salita ng Diyos,+ kundi sa paghahayag ng katotohanan ay inirerekomenda ang aming sarili sa bawat budhi ng tao sa paningin ng Diyos.+  Ngayon, kung sa katunayan ay natatalukbungan ang mabuting balita na aming ipinahahayag, ito ay natatalukbungan doon sa mga nalilipol,+  na sa gitna nila ay binulag ng diyos ng sistemang ito ng mga bagay+ ang mga pag-iisip ng mga di-sumasampalataya,+ upang ang kaliwanagan+ ng maluwalhating mabuting balita+ tungkol sa Kristo, na siyang larawan+ ng Diyos, ay hindi makatagos.+  Sapagkat ipinangangaral namin, hindi ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon,+ at ang aming sarili bilang inyong mga alipin+ alang-alang kay Jesus.  Sapagkat ang Diyos ang siyang nagsabi: “Pasikatin ang liwanag mula sa kadiliman,”+ at siya ay sumikat sa ating mga puso upang bigyang-liwanag+ ang mga ito ng maluwalhating kaalaman+ sa Diyos sa pamamagitan ng mukha ni Kristo.+  Gayunman, taglay namin ang kayamanang+ ito sa mga sisidlang+ luwad,+ upang ang lakas+ na higit sa karaniwan ay maging sa Diyos+ at hindi mula sa aming sarili.+  Ginigipit kami sa bawat paraan,+ ngunit hindi nasisikipan anupat hindi na makakilos; naguguluhan kami, ngunit hindi lubos na walang malabasan;+  pinag-uusig kami, ngunit hindi iniiwan sa kagipitan;+ ibinabagsak kami,+ ngunit hindi napupuksa.+ 10  Lagi naming binabata sa lahat ng dako sa aming katawan ang nakamamatay na pakikitungo na ginawa kay Jesus,+ upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan.+ 11  Sapagkat kami na nabubuhay ay palaging napapaharap sa kamatayan+ alang-alang kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming mortal na laman.+ 12  Dahil dito ang kamatayan ay gumagana sa amin, ngunit ang buhay naman sa inyo.+ 13  Ngayon dahil taglay namin ang gayunding espiritu ng pananampalataya gaya niyaong nasusulat: “Ako ay nanampalataya, kaya ako ay nagsalita,”+ kami rin ay nananampalataya kaya naman kami ay nagsasalita, 14  sa pagkaalam na siya na nagbangon kay Jesus ay magbabangon din sa amin kasama ni Jesus at ihaharap kaming kasama ninyo.+ 15  Sapagkat ang lahat ng bagay ay alang-alang sa inyo,+ upang ang di-sana-nararapat na kabaitan na pinarami ay managana dahil sa pasasalamat ng mas marami pa sa ikaluluwalhati ng Diyos.+ 16  Kaya nga hindi kami nanghihimagod, kundi kahit ang pagkatao namin sa labas ay nanghihina, tiyak namang ang pagkatao namin sa loob+ ay nababago sa araw-araw. 17  Sapagkat bagaman ang kapighatian ay panandalian+ at magaan, ito ay gumagawa sa amin ng isang kaluwalhatian na may lalo pang nakahihigit na bigat at ito ay walang hanggan;+ 18  habang itinutuon namin ang aming mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di-nakikita.+ Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala,+ ngunit ang mga bagay na di-nakikita ay walang hanggan.+

Talababa