Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Legal na Tagubilin

Legal na Tagubilin

Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

Ang website na ito ay inilathala at minamantini ng Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Malibang iba ang banggitin, ang lahat ng impormasyon na nasa website na ito ay pag-aari ng Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc.

Trademarks

Ang Adobe, logo ng Adobe, Acrobat, at logo ng Acrobat ay mga trademark ng Adobe Systems Incorporated. Ang iTunes at iPod ay mga trademark ng Apple Inc. Ang lahat ng iba pang trademark at rehistradong trademark ay pag-aari ng kani-kanilang holder.

Kasunduan sa Paggamit at Pahintulot sa Paggamit ng Website

Ang mga probisyon nitong Kasunduan sa Paggamit ang gagabay at susundin sa paggamit ng website na ito. Kapag ginamit mo ang website na ito, nangangahulugan na tinatanggap mo ang lahat ng nakasaad dito sa Kasunduan sa Paggamit. Kung hindi ka sang-ayon sa Kasunduan sa Paggamit o sa alinmang bahagi nito, hindi mo dapat gamitin ang website na ito.

Ano ang tamang paggamit ng website na ito? Puwede mong tingnan, i-download, at i-print ang mga artwork na may copyright, elektronikong publikasyon, musika, larawan, text, video (“Nilalaman”) mula sa website na ito para sa iyong personal at hindi komersiyal na paggamit at mga layunin, sa paraang hindi lumalabag sa mga restriksiyong nakasaad sa ibaba at sa iba pang bahagi nitong Kasunduan sa Paggamit. Kaya naman, hindi ka maaaring:

  • Mag-post ng Nilalaman ng website na ito sa Internet (anumang website, file-sharing site, o social network);

  • Muling mag-publish ng Nilalaman nitong website kasama o bilang bahagi ng anumang software application;

  • Gumawa ng maraming kopya, mag-duplicate, kumopya, o gumamit ng Nilalaman nitong website para sa komersiyal na layunin o para magkapera (kahit pa hindi ka kumita), kabilang na ang pamamahagi ng mga computer application na batay sa, konektado, o naka-link (static man o dynamic) sa website na ito;

  • Mag-access sa site na ito para gumawa at mamahagi ng source code, tools, o teknik para sa anumang sistematiko o awtomatikong pagkolekta ng data (kabilang ang, pero hindi limitado sa, scraping, data mining, data extraction, at data harvesting) sa website na ito o may kaugnayan dito;

  • Gumamit ng website o ng mga serbisyo nito sa maling paraan, gaya ng pakikialam sa nilalaman ng, o pag-access sa, website o sa mga serbisyo nito gamit ang mga paraang hindi tuwirang binabanggit dito;

  • Gumamit ng website na ito sa anumang paraan na magdudulot, o maaaring magdulot, ng pinsala sa website o makahadlang sa paggamit o pag-access sa website; o sa anumang paraan na labag sa batas, ilegal, mapandaya, o nakapipinsala, o may kaugnayan sa anumang layunin o aktibidad na labag sa batas, ilegal, mapandaya, o nakapipinsala;

  • Gumamit ng website na ito sa anumang layuning may kaugnayan sa pagbebenta.

Paglabag sa Kasunduan sa Paggamit

Bukod sa iba pang karapatan ng Watchtower na nakasaad dito sa Kasunduan sa Paggamit, kung lalabag ka dito sa anumang paraan, maaaring gawin ng Watchtower ang anumang angkop na hakbang bilang tugon sa paglabag, kabilang na ang pagsuspinde sa access mo sa website, pagbabawal sa iyo na ma-access ang website, pag-block sa mga computer na gumagamit ng IP address mo para ma-access ang website, pagkontak sa Internet service provider mo para hilingin na hindi mo na ma-access ang website at/o paggawa ng legal na aksiyon laban sa iyo.

Pagbabago

Sa pana-panahon, maaaring rebisahin ng Watchtower ang Kasunduan sa Paggamit. Ang nirebisang Kasunduan sa Paggamit ng website na ito ay magkakabisa simula sa petsa ng paglalabas sa website na ito ng nirebisang Kasunduan sa Paggamit. Pakisuyong regular na tingnan ang page na ito para matiyak na alam mo ang pinakabagong bersiyon.

Batas at Hurisdiksiyon

Ang mga batas ng State of New York, U.S.A. ang gagabay at susundin sa pag-unawa nitong Kasunduan sa Paggamit, kahit pa may mga probisyon sa laws of conflict. Anumang legal na aksiyon kaugnay nitong Kasunduan sa Paggamit ay dadalhin sa pang-estado o pampederal na hukuman na may hurisdiksiyon sa State of New York, U.S.A.

Pagbubukod ng mga Bahagi ng Kasunduan

Kung ideklara ng isang hukuman na may hurisdiksiyon na ang isang probisyon ng Kasunduan sa Paggamit ay walang bisa, hindi maipatutupad, o ilegal, ang iba pang probisyon ay mananatiling may bisa. Kung hindi man ipatupad ng Watchtower ang alinman sa mga probisyong ito ng Kasunduan sa Paggamit, hindi nangangahulugan na hindi na nila iyon kailanman ipatutupad o na wala na silang karapatan na ipatupad ang gayong probisyon.

Buong Kasunduan

Ang Kasunduan sa Paggamit na ito ang buong kasunduan sa pagitan mo at ng Watchtower may kinalaman sa iyong paggamit sa website na ito, at humahalili sa lahat ng dating kasunduang kaugnay ng paggamit mo ng website na ito.