Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Kasunduan sa Paggamit

Kasunduan sa Paggamit

Welcome!

Inilaan ang website na ito para tulungan kang matuto nang higit tungkol sa Diyos, sa Bibliya, at sa mga Saksi ni Jehova. Basahin, panoorin, at i-download ang anumang nagustuhan mo. Gusto naming makinabang din sa site na ito ang iba, pero pakisuyong huwag ilagay ang nilalaman nito sa ibang website o application. Puwede mong i-share ang mga natutuhan mo sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba sa website na ito gaya ng binabanggit ng Kasunduan sa Paggamit na nasa ibaba.

 Copyright

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Ang website na ito ay inilathala at minamantini ng Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Malibang iba ang banggitin, ang lahat ng impormasyon na nasa website na ito ay pag-aari ng Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”).

 Trademarks

Ang Adobe, logo ng Adobe, Acrobat, at logo ng Acrobat ay mga trademark ng Adobe Systems Incorporated. Ang iTunes at iPod ay mga trademark ng Apple Inc. Ang Microsoft, logo ng Microsoft, pati na rin ang pangalan ng anumang software at produkto ng Microsoft, kabilang na ang Microsoft Office at Microsoft Office 365, ay mga trademark ng Microsoft Inc. Ang lahat ng iba pang trademark at rehistradong trademark ay pag-aari ng kani-kanilang holder.

 Kasunduan sa Paggamit at Pahintulot sa Paggamit ng Website

Ang mga probisyon nitong Kasunduan sa Paggamit ang gagabay at susundin sa paggamit ng website na ito. Kapag ginamit mo ang website na ito, nangangahulugan na tinatanggap mo ang lahat ng nakasaad dito sa Kasunduan sa Paggamit, kasama ang anumang nasa Additional Terms of Use (sa kabuoan, “Kasunduan sa Paggamit”) na makikita sa website na ito. Kung hindi ka sang-ayon sa Kasunduan sa Paggamit o sa alinmang bahagi nito, hindi mo dapat gamitin ang website na ito.

Ano ang tamang paggamit ng website na ito? Ayon sa mga restriksiyong nakasaad sa ibaba, maaari kang:

  • Mag-view, mag-download, at mag-print ng may copyright ng Watch Tower na mga artwork, elektronikong publikasyon, musika, larawan, text, o video mula sa website na ito para sa iyong personal at hindi komersiyal na paggamit at mga layunin.

  • Mag-share ng link o ng elektronikong kopya ng aming mga publikasyon, video, o audio program na puwedeng i-download sa site na ito.

Hindi ka maaaring:

  • Mag-post sa Internet (anumang website, file-sharing site, video-sharing site, o social network) ng anumang artwork, elektronikong publikasyon, trademark, musika, larawan, video, o artikulo mula sa website na ito.

  • Gumamit ng anumang artwork, elektronikong publikasyon, trademark, musika, larawan, text, o video mula sa website na ito kasama o bilang bahagi ng anumang software application (pati na ang pag-a-upload ng mga materyal sa isang server para gamitin ng isang software application).

  • Gumawa ng maraming kopya, mag-duplicate, kumopya, mamahagi, o gumamit ng anumang artwork, elektronikong publikasyon, trademark, musika, larawan, text, o video sa website na ito para sa komersiyal na layunin o para magkapera (kahit pa hindi ka kumita).

  • Gumawa para sa layuning mamahagi ng anumang software application, tool, o technique para mangolekta, mangopya, mag-download, mag-extract, mag-harvest, o mag-scrape ng data, HTML, mga larawan, o text mula sa site na ito. (Hindi nito ipinagbabawal ang pamamahagi ng libreng mga application na dinisenyo para mag-download ng elektronikong mga file tulad ng EPUB, PDF, MP3, at mga MP4 file mula sa pampublikong bahagi ng site na ito.)

  • Gumamit ng website o ng mga serbisyo nito sa maling paraan, gaya ng pakikialam sa nilalaman ng, o pag-access sa, website o sa mga serbisyo nito gamit ang mga paraang hindi tuwirang binabanggit dito.

  • Gumamit ng website na ito sa anumang paraan na magdudulot, o maaaring magdulot, ng pinsala sa website o makahadlang sa paggamit o pag-access sa website; o sa anumang paraan na labag sa batas, ilegal, mapandaya, o nakapipinsala, o may kaugnayan sa anumang layunin o aktibidad na labag sa batas, ilegal, mapandaya, o nakapipinsala.

  • Gumamit ng website na ito o ng anumang nilalaman nitong artwork, elektronikong publikasyon, trademark, musika, larawan, text, o video sa anumang layuning may kaugnayan sa pagbebenta.

 Medical Section

Ang laman ng medical section ng website na ito (“Medical Section”) ay para lang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi para magbigay ng payo sa panggagamot, ni palitan man ang propesyonal na payo, diagnosis, o panggagamot. Hindi inirerekomenda ng Medical Section ang anumang espesipikong test, doktor, produkto, paraan ng panggagamot, opinyon, o iba pang impormasyong nabanggit sa seksiyong ito.

Palaging kumonsulta sa doktor o sa ibang kuwalipikadong health-care provider kapag may tanong tungkol sa medikal na kondisyon o panggagamot.

Sinisikap ng website na ito na maglaan ng tumpak at updated na impormasyon sa Medical Section. Pero hindi dapat ituring na garantiya ang impormasyong makukuha sa Medical Section bilang payong medikal. Ang website na ito ay hindi responsable sa anumang express o implied warranty na nauugnay sa Medical Section gaya ng, ngunit hindi limitado sa, implied warranty of merchantability at implied warranty of fitness para sa partikular na layunin. Hindi ginagarantiyahan ng website na ito na laging maaasahan, tumpak, napapanahon, kapaki-pakinabang, o kumpleto ang anumang impormasyon mula sa Medical Section. Ang website na ito ay walang pananagutan o responsibilidad sa anumang pagkakamali o pag-aalis sa nilalaman ng Medical Section. Pananagutan ng isa kung gagamitin niya ang anumang impormasyong nasa Medical Section. Ang website na ito ay walang pananagutan sa anumang bintang o pinsala (kabilang na, ngunit hindi limitado sa, incidental at consequential damage, pagkapinsala/di-sinasadyang pagkamatay ng isa, pagkalugi, o pinsalang dulot ng nawalang data o pansamantalang paghinto ng negosyo) na nagmula sa pagsunod o hindi pagsunod sa Medical Section, iyon man ay nakasalig sa warranty, kontrata, tort, o anumang iba pang legal na teoriya, at alam man o hindi ng website na ito na maaaring may ganitong bintang o pinsala.

 Disclaimer of Warranties and Limitation of Liability

Ang website na ito, kasama na ang lahat ng impormasyon, nilalaman, materyal, at iba pang serbisyo nito ay inilaan ng Watchtower batay sa kung ano ito. Ang Watchtower ay hindi nagbibigay ng anumang representation o warranty, express man ito o implied.

Hindi tinitiyak ng Watchtower na ang website ay walang mga virus o ibang nakapipinsalang bagay. Ang Watchtower ay walang pananagutan sa anumang pinsala mula sa paggamit ng anumang serbisyo, o sa anumang impormasyon, nilalaman, materyal, o ibang serbisyo na available sa website na ito, gaya ng, ngunit hindi limitado sa direct, indirect, incidental, punitive, at consequential (kasama na ang pagkalugi) damage.

 Paglabag sa Kasunduan sa Paggamit

Bukod sa iba pang karapatan ng Watchtower na nakasaad dito sa Kasunduan sa Paggamit, kung lalabag ka dito sa anumang paraan, maaaring gawin ng Watchtower ang anumang angkop na hakbang bilang tugon sa paglabag, kabilang na ang pagsuspinde sa access mo sa website, pagbabawal sa iyo na ma-access ang website, pag-block sa mga computer na gumagamit ng IP address mo para ma-access ang website, pagkontak sa Internet service provider mo para hilingin na hindi mo na ma-access ang website at/o paggawa ng legal na aksiyon laban sa iyo.

 Pagbabago

Sa pana-panahon, maaaring rebisahin ng Watchtower ang Kasunduan sa Paggamit. Ang nirebisang Kasunduan sa Paggamit ng website na ito ay magkakabisa simula sa petsa ng paglalabas sa website na ito ng nirebisang Kasunduan sa Paggamit. Pakisuyong regular na tingnan ang page na ito para matiyak na alam mo ang pinakabagong bersiyon.

 Batas at Hurisdiksiyon

Ang mga batas ng State of New York, U.S.A. ang gagabay at susundin sa pag-unawa nitong Kasunduan sa Paggamit, kahit pa may mga probisyon sa laws of conflict. Anumang legal na aksiyon kaugnay nitong Kasunduan sa Paggamit ay dadalhin sa pang-estado o pampederal na hukuman na may hurisdiksiyon sa State of New York, U.S.A.

 Pagbubukod ng mga Bahagi ng Kasunduan

Kung ideklara ng isang hukuman na may hurisdiksiyon na ang isang probisyon ng Kasunduan sa Paggamit ay walang bisa, hindi maipatutupad, o ilegal, ang iba pang probisyon ay mananatiling may bisa. Kung hindi man ipatupad ng Watchtower ang alinman sa mga probisyong ito ng Kasunduan sa Paggamit, hindi nangangahulugan na hindi na nila iyon kailanman ipatutupad o na wala na silang karapatan na ipatupad ang gayong probisyon.

 Buong Kasunduan

Ang Kasunduan sa Paggamit na ito ang buong kasunduan sa pagitan mo at ng Watchtower may kinalaman sa iyong paggamit sa website na ito, at humahalili sa lahat ng dating kasunduang kaugnay ng paggamit mo ng website na ito.