Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Bilddyrkan

Bilddyrkan

För miljoner människor är helgonbilder och ikoner viktiga delar av tillbedjan. Vad säger Bibeln om det? Är det något som Gud godkänner?

Var bilder en del av judarnas tillbedjan på Bibelns tid?

”Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.” (2 Moseboken 20:4, 5, ”Bibel 2000”)

All tillbedjan av bilder och skulpturer fördöms konsekvent i de hebreiska skrifterna, som brukar kallas Gamla testamentet.

ETT VANLIGT ARGUMENT

Enligt New Catholic Encyclopedia använde judarna en mängd bilder i samband med sin tillbedjan, och ”de här symbolerna ärades och vördades”. * Som ett exempel hänvisar uppslagsverket till att templet i Jerusalem hade utsmyckningar i form av frukter, blommor och djur. (1 Kungaboken 6:18; 7:36)

BRA ATT KÄNNA TILL

I motsats till det som hävdas i New Catholic Encyclopedia använde inte trogna judar bilder eller symboler från templet i sin tillbedjan. Man hittar inga skildringar i Bibeln om trogna israeliter som tillbad med hjälp av bilder och skulpturer.

VAD BIBELN SÄGER

”Jag ger inte min ära åt någon annan eller min lovprisning åt huggna bilder”, sa Gud till profeten Jesaja. (Jesaja 42:8)

 Var bilder en del av de första kristnas tillbedjan?

”Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? ... Rör inte vid det som är orent.” (2 Korinthierna 6:16, 17, ”Bibel 2000”)

”De första kristna skulle ha ryggat tillbaka för blotta tanken på att placera helgonbilder i kyrkorna och skulle ha ansett att vördnadsbetygelser för dem eller böner till dem var detsamma som avgudadyrkan.” (History of the Christian Church)

ETT VANLIGT ARGUMENT

”Det är inte rimligt att ifrågasätta bruket av bilder i tidig kristendom”, sägs det i New Catholic Encyclopedia. ”De kristna katakomberna är veritabla gallerier med tidig kristen konst. ... Till och med figurer ur mytologin användes som utsmyckning i heliga kamrar avsedda för gudsdyrkan och begravningar.” *

BRA ATT KÄNNA TILL

De äldsta religiösa bilder som hittats i de här katakomberna dateras till 200-talet, med andra ord 200 år efter Jesus död. Det som New Catholic Encyclopedia kallar ”tidig kristendom” är inte den tidigaste kristendomen som utövades av lärjungarna under det första århundradet och som skildras i de grekiska skrifterna, som brukar kallas Nya testamentet. Det faktum att sådana avbilder fanns i katakomberna visar bara att så kallade kristna på 200-talet hade anammat en sådan hednisk sedvänja, förmodligen för att locka icke-kristna att konvertera. *

VAD BIBELN SÄGER

”Fly från avgudadyrkan.” (1 Korinthierna 10:14)

Hur är det med att använda bilder enbart som hjälpmedel i tillbedjan?

”Var på er vakt mot avgudar.” (1 Johannes 5:21, ”Bibel 2000”)

Bibeln ger inget stöd för att använda avbildningar av gudar eller helgon i tillbedjan. Det är orsaken till att Jehovas vittnen inte gör det och inte heller har sådana föremål i sina hem eller Rikets salar.

ETT VANLIGT ARGUMENT

”Den dyrkan som ägnas en bild når fram till och tas emot av den som bilden representerar. Därför är dyrkan som riktas till bilden likvärdig med att direkt tillbe den det gäller”, sägs det i New Catholic Encyclopedia.

BRA ATT KÄNNA TILL

När Jesus lärde sina efterföljare hur de skulle be, sa han inte att de skulle använda bilder. Företeelsen att använda bilder i tillbedjan av den sanne Guden finns över huvud taget inte i de grekiska skrifterna.

VAD BIBELN SÄGER

”Det är Jehova, din Gud, du skall tillbe, och det är endast honom du skall ägna helig tjänst.” (Matteus 4:10)

^ § 7 Samma uppslagsverk definierar vördnad som ”en religiös handling, en handling av tillbedjan”.

^ § 13 I det här sammanhanget syftar bilder på allt från ikoner till statyer eller andra religiösa föremål som vördas eller tillbes.

^ § 14 Bruket av bilder i tillbedjan var sed i många forntida kulturer, till exempel i Egypten, Grekland och Indien.