Odo 25:1-28

25  Den odo di e kon now na fu Salomo+ sosrefi. Den man fu Kownu Heskia fu Yuda+ ben tyari den kon na wán èn den ben skrifi den abra. Disi na den odo:  Den kibritori fu Gado e gi en glori,+ ma kownu e kisi glori te den e ondrosuku wan tori finifini.+  A hemel di de na tapusei,+ a grontapu di de na ondro,+ nanga na ati fu kownu, na sani di nowan sma man frustan krin.+  Puru a doti di e kuku kon na tapu te sma e smèlter solfru. Dan ala a solfru o kon soifri.+  Puru wan ogriwan na fesi kownu,+ dan a kownukondre fu en o kon moro tranga, fu di a o man tiri na wan reti fasi.+  No gi yusrefi grani te yu de na fesi kownu+ èn no go tanapu na a presi fu den bigiman,+  bika a moro betre fu kownu taigi yu: „Kon sidon dya”,+ leki fu gi yu syen leti na fesi wan granman di yu srefi sabi.+  No de esi fu tyari wan sma go na krutu, bika san yu o du te fu kaba te a trawan gi yu syen?+  Opo taki gi yusrefi te yu de na fesi krutu.+ No puru tra sma bere kon na doro,+ 10  so taki a wan di e arki no meki yu kisi syen, bika yu no o man kenki den takru sani di yu taki fu trawan. 11  Sani di wan sma taki na a yoisti ten, de leki gowtu apra na ini solfru koba.+ 12  Te wan koni sma e piri-ai gi a wan di e teki a piri-ai, dan a de leki wan gowtu yesilinga noso wan moimoi sani fu soifri gowtu.+ 13  Wan boskopuman di yu kan frutrow de gi den sma di seni en kon, leki snew+ di e tyari kowru kon na a ten fu a kotiwroko. A futuboi e meki srefi taki den basi fu en e kisi krakti baka.+ 14  Wan man di e dyaf taki a gi sma kado ma a no gi den, de leki wolku nanga winti di no e tyari alen kon.+ 15  Nanga pasensi wan sma kan meki wan legre-edeman kenki en prakseri. Wan tongo di e taki na wan safri-ati fasi kan broko wan bonyo srefi.+ 16  Na oni yu feni?+ Nyan teleki yu bere furu, ma no nyan tumusi furu fu en noso yu o brâk.+ 17  No go tumusi furu na wan sma oso noso a o fuga fu yu èn a o kisi bita-ati gi yu. 18  Wan man di e lei gi wan trawan na wan falsi kotoigi. A de leki wan kodya, leki wan feti-owru èn leki wan srapu peiri.+ 19  A sma di e bribi wan bedrigiman te nowtu miti en, de leki wan broko tifi noso wan malengri futu.+ 20  A sma di e puru en krosi na tapu wan kowru dei, de leki asin di sma kanti na tapu soda èn leki wan singiman di e singi nanga wan sari ati.+ 21  Efu angri e kiri a sma di no lobi yu kwetikweti, gi en brede fu nyan. Efu watra e kiri en, gi en watra fu dringi,+ 22  bika te yu e du den sani disi, dan dati o safu en ati. A o de neleki te yu poti wan ipi krofaya di e bron, na tapu en ede.+ Yehovah o blesi yu fu dati.+ 23  A winti di e wai komoto na noordsei e tyari wan hebi alen kon, neleki fa wan uma e meki en pikin nanga furu pen.+ Sma o krutu a wan di e fruteri wan kibritori.+ 24  A moro betre fu tan na tapu na uku fu wan daki, leki fu tan na ini wán oso nanga wan wefi di lobi meki trobi.+ 25  Bun nyunsu di komoto fu wan farawe kondre,+ de leki kowru watra gi wan sma di weri.+ 26  Wan reti-ati sma di e naki futu na fesi wan ogri sma na wan watra-olo di kon doti èn wan peti nanga watra di no bun moro fu dringi.+ 27  A no bun fu nyan tumusi furu oni.+ Efu sma e suku den eigi glori, dan fa dati kan de trutru glori?+ 28  Wan man di no man hori ensrefi, de leki wan foto pe sma broko go na ini, iya, wan foto di no abi skotu moro.+

Futuwortu