Odo 23:1-35

23  Te yu e sidon e nyan nanga wan kownu, dan yu musu hori na prakseri san de na yu fesi+  èn yu musu hori wan nefi na yu neki efu yu gridi gi nyanyan.+  No gridi gi a switi nyanyan fu en, so taki a no man kori yu nanga dati.+  No wroko tranga soso fu kon gudu.+ No frutrow na tapu yu eigi frustan.+  Yu meki yu ai luku a gudu, aladi a no de drape trutru?+ Foisi yu denki, a e kisi frei leki den di fu wan aka èn a e frei go na loktu.+  No nyan a nyanyan fu wan gridi sma.+ No gridi gi a switi nyanyan fu en,+  bika a de leki wan sma di lai triki.+ A e taigi yu: „Nyan, dringi.” Ma na hoigri a e hoigri.+  A pikinso nyanyan di yu nyan fu en kaba, yu o spiti en puru èn yu o kon si taki na fu soso yu taki switi nanga en.+  No taki nanga wan sma di no abi frustan,+ fu di a o tegu gi den sani di yu e taigi en.+ 10  No skoifi den marki di e sori o bigi wan gron de. Den marki disi ben poti sensi ten.+ No go na ini a gron fu pikin di no abi papa,+ 11  bika a Frulusuman fu den tranga. A o opo taki gi den na ini wan krutu-afersi na mindri yu nanga den.+ 12  Mi e begi yu, opo yu ati fu teki leri nanga piri-ai èn poti yesi arki te wan sma di abi frustan e taki.+ 13  No draidrai fu gi wan pikin piri-ai, awinsi a yongu ete.+ Efu yu wipi en, a no o dede. 14  Efu yu wani kibri en libi gi Grebi,* dan yu musu wipi en.+ 15  Mi manpikin, efu yu kisi koni,+ dan mi ati, iya, mi eigi ati o prisiri.+ 16  Efu yu opo yu mofo fu taki sani di reti, dan mi o prisiri nanga mi heri ati.*+ 17  No dyarusu na tapu sondari,+ ma tan lespeki Yehovah heri dei.+ 18  Dan a tamara fu yu o waka bun+ èn a howpu fu yu no o lasi gowe.+ 19  Mi manpikin, arki èn kisi koni. Sreka yu ati fu waka a reti pasi.+ 20  No tron wan fu den sma di e dringi win pasa marki.+ No tron wan fu den gridiman di e nyan meti teleki den no man moro,+ 21  bika wan drunguman nanga wan gridi nyanman o kon pôti+ èn fu di den sma disi lobi sribi, meki den o weri soso brokokrosi.+ 22  Arki yu papa, bika na fu en ede meki yu kon de.+ No wisiwasi yu mama, soso fu di a kon owru.+ 23  Bai san tru.+ No seri en. Bai koni, piri-ai, nanga frustan tu.+ 24  A papa fu wan pikin di e du san reti o prisiri.+ Wan man di tron papa fu wan koni pikin o prisiri nanga en.+ 25  Yu papa nanga yu mama o breiti èn yu mama di ben meki yu o prisiri.+ 26  Mi manpikin, mi e begi yu, poti yesi arki mi nanga yu heri ati èn prisiri te yu e waka den pasi fu mi.+ 27  Wan huru-uma na wan dipi olo+ èn wan yayo-uma na wan smara peti. 28  Iya, a de leki wan fufuruman di e seti luru gi wan sma.+ Na uma disi e meki taki furu man e bedrigi den wefi fu den.+ 29  Suma e sari? Suma abi broko-ede? Suma e kisi bigi trobi nanga trawan?+ Suma abi problema? Suma kisi mankeri fu soso? Suma no man si bun? 30  Na den sma di e dringi win omeni yuru langa,+ iya, na den wan di e go suku tranga sopi fu dringi.+ 31  No luku win te a abi wan redi kloru, te a e brenki na ini a kan noso te a e grati makriki go na inisei. 32  Te fu kaba a e beti leki wan sneki+ èn a e puru vergif leki wan takru sneki.+ 33  Yu eigi ai o si sani di yu no gwenti si èn yu o taki sani bruyabruya.+ 34  Yu o tron leki wan sma di de leti na mindri a se, iya, leki wan sma di de na tapusei fu a postu di e hori den seiri fu wan boto.+ 35  Yu o taki: „Den naki mi, ma mi no firi en. Den fon mi, ma mi no ben sabi. O ten mi o wiki+ fu kan go dringi sopi baka?+

Futuwortu

Hebrew wortu: syeol. Luku „Moro sani”, nr. 10.
Hebrewtongo: „mi niri o prisiri.”