Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Milovali Božie Slovo

Milovali Božie Slovo

 Milovali Božie Slovo

DÔLEŽITÉ správy sú často prekladané do mnohých jazykov, aby im rozumelo čo najviac ľudí. Dôležitú správu obsahuje aj Biblia, ktorá je Božím Slovom. Hoci bola napísaná už dávno, to, čo obsahuje, „bolo napísané na naše poučenie“ a poskytuje nám útechu a nádej do budúcnosti. (Rimanom 15:4)

Je preto logické očakávať, že Biblia, ktorá obsahuje najdôležitejšie posolstvo, aké kedy bolo zaznamenané, bude dostupná v mnohých jazykoch. V priebehu dejín sa našli ľudia, ktorí sa usilovali prekladať Bibliu napriek vážnym chorobám, vládnym zákazom alebo dokonca pod hrozbou smrti. Prečo to boli ochotní robiť? Lebo milovali Božie Slovo. Tento článok vám poodhalí niečo z pozoruhodnej histórie prekladania Biblie.

„Angličania sa najlepšie naučia Kristov zákon v angličtine“

Keď sa okolo roku 1330 narodil John Wycliffe, bohoslužby sa v Anglicku konali v latinčine. No bežným jazykom obyčajných ľudí bola angličtina. Po anglicky sa rozprávali so susedmi a po anglicky sa tiež modlili k Bohu.

Wycliffe, ktorý bol katolíckym kňazom, latinčinu dobre ovládal. No považoval za nesprávne používať latinčinu, ktorú pokladal za jazyk vyšších vrstiev, na vyučovanie Božieho Slova. „Poznanie Božieho zákona,“ napísal, „by malo byť ľuďom odovzdávané v tom jazyku, ktorému čo najlepšie rozumejú, pretože to, čomu sú vyučovaní, je slovo Boha.“ A tak Wycliffe a jeho spoločníci zostavili tím prekladateľov, aby preložili Bibliu do angličtiny. Táto práca trvala asi 20 rokov.

 Katolíckej cirkvi sa však vôbec nepáčila predstava, že by mal vzniknúť nový preklad Biblie. V knihe The Mysteries of the Vatican (Tajomstvá Vatikánu) je vysvetlené, prečo sa cirkev stavala proti tomu: „Laici tak mohli porovnať jednoduchosť pôvodného kresťanstva s vtedajším katolicizmom... Po prvý raz vyšlo jasne najavo, aký veľký rozdiel je v skutočnosti medzi učením Zakladateľa kresťanstva a jeho samozvaného zástupcu [pápeža].“

Pápež Gregor XI. vydal päť pápežských búl, v ktorých Wycliffa odsúdil. Ale tento prekladateľ sa tým nedal zastrašiť. Reagoval slovami: „Angličania sa najlepšie naučia Kristov zákon v angličtine. Mojžiš počul Boží zákon vo svojom vlastnom jazyku a rovnako to bolo s Kristovými apoštolmi.“ Asi v roku 1382, krátko pred Wycliffovou smrťou, jeho tím vydal prvý anglický preklad celej Biblie. Asi o desať rokov jeden z jeho spoločníkov vydal revidovanú verziu, ktorá sa ľahšie čítala.

Keďže ešte nebola vynájdená kníhtlač, každý rukopis musel byť prácne odpisovaný ručne, čo mohlo trvať až desať mesiacov. No možnosť, že by sa Biblia mohla dostať medzi ľudí, cirkev natoľko znepokojovala, že arcibiskup pohrozil exkomunikáciou každému, kto by ju čítal. Na nariadenie pápežského koncilu boli po viac ako 40 rokoch Wycliffove pozostatky exhumované, jeho kosti spálili a popol vysypali do rieky Swift. Napriek tomu ľudia, ktorí úprimne túžili nájsť pravdu, sa usilovali získať Wycliffovu Bibliu. Profesor William M. Blackburn napísal: „Boli urobené nespočetné odpisy Wycliffovej Biblie, ktoré vo veľkom kolovali medzi ľuďmi a boli odovzdávané“ ďalším generáciám.

Biblia pre jednoduchých ľudí

O 200 rokov bola angličtina, ktorú používal Wycliffe, už zastaraná. Istý mladý kazateľ, ktorý pôsobil neďaleko Bristolu, bol znepokojený tým, že tak málo ľudí rozumie Biblii. Pri jednej príležitosti tento kazateľ, William Tyndale, počul istého vzdelaného muža, ako sa vyjadril, že by bolo lepšie byť bez Božieho zákona než bez pápežovho. Tyndale na to povedal, že ak ho Boh nechá nažive, zakrátko dokáže, že aj chlapec, ktorý kráča za pluhom, bude z Biblie vedieť viac než ten vzdelaný muž.

Wycliffe prekladal z latinskej Vulgáty a odpisoval Písma ručne. Tyndale v roku 1524 odišiel z Anglicka do Nemecka, kde začal prekladať Bibliu priamo z hebrejčiny a gréčtiny a dal ju vytlačiť v jednej tlačiarni v Kolíne. Zakrátko sa Tyndalovi nepriatelia dozvedeli o jeho preklade a presvedčili senát v Kolíne, aby dal skonfiškovať všetky kópie Tyndalovho prekladu.

Tyndale utiekol do nemeckého mesta Worms a pokračoval vo svojej práci. Onedlho boli kópie Tyndalovho prekladu Gréckych  Písiem tajne dopravené do Anglicka. V priebehu šiestich mesiacov bolo predaných toľko výtlačkov, že bolo zvolané mimoriadne zasadnutie biskupov, ktorí nariadili pálenie Biblií.

V snahe zabrániť ľuďom v čítaní Biblie a skoncovať s údajným Tyndalovým kacírstvom londýnsky biskup nariadil Sirovi Thomasovi Morovi, aby napadol Tyndala vo svojich prácach. Mora rozhorčovalo najmä to, že Tyndale vo svojom preklade nepoužil slovo „church“ ​(cirkev), ale „congregation“ ​(zbor) a nepoužil ani slovo „priest“ ​(kňaz), ale „senior“ alebo „elder“ ​(starší). Tieto slová spochybnili autoritu pápeža, ako aj rozdiel medzi duchovenstvom a laikmi. Thomas More odsudzoval Tyndala aj preto, že grécke slovo agapé preložil ako „love“ ​(láska), a nie „charity“ ​(dobročinnosť). „Aj to bolo pre cirkev nebezpečné,“ píše sa v knihe If God Spares My Life (Ak ma Boh nechá nažive), „lebo takéto zjavné zníženie významu charity mohlo ohroziť výnosné príspevky, odpustky a majetky, ktoré [cirkvi] odkazovali veriaci v presvedčení, že si tým dláždia cestu do neba.“

Thomas More sa zasadzoval za upaľovanie „kacírov“, čo viedlo k tomu, že Tyndale bol v októbri 1536 uškrtený a jeho telo bolo upálené na hranici. Pokiaľ ide o Thomasa Mora, sám bol neskôr sťatý, keď stratil kráľovu priazeň. No v roku 1935 ho rímskokatolícka cirkev vyhlásila za svätého a v roku 2000 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patróna politikov.

Tyndalovi sa žiadneho takého uznania nedostalo. No ešte pred Tyndalovou smrťou jeho priateľ Miles Coverdale začlenil jeho preklady do kompletnej Biblie, čím vznikol prvý anglický preklad z pôvodných jazykov. Teraz mohol Božie Slovo čítať každý chlapec, ktorý kráčal za pluhom. A ako to bolo s prekladmi Biblie do ďalších jazykov?

„Prakticky nemožné“

V roku 1807 sa britský misionár Robert Morrison napriek námietkam rodiny a priateľov vydal na cestu do Číny. Bol pevne odhodlaný vydať úplný preklad Biblie v čínštine. Úloha, na ktorú sa podujal, nebola ľahká. „Uskutočnenie tejto úlohy bolo prakticky nemožné,“ tvrdil Charles Grant, ktorý bol v tom čase riaditeľom Východoindickej spoločnosti.

Morrison sa pri príchode dozvedel, že Číňania majú pod hrozbou smrti zakázané učiť svoj jazyk cudzincov. Aby chránil seba i tých, ktorí sa podujali učiť ho čínštinu, nejaký čas vôbec nevychádzal z domu. Jedna správa uvádza, že „po dvoch rokoch štúdia dokázal hovoriť mandarínskou čínštinou a viac ako jedným dialektom a bol tiež schopný čítať a písať“ v tomto jazyku. Medzitým čínsky  cisár vydal výnos, ktorým označil tlač kresťanských kníh za hrdelný zločin. Napriek hrozbe smrti Morrison 25. novembra 1819 dokončil svoj preklad celej Biblie do čínštiny.

Do roku 1836 bolo v čínštine vytlačených asi 2 000 výtlačkov úplnej Biblie, 10 000 výtlačkov Gréckych Písiem a 31 000 rôznych častí Biblie. Vďaka láske k Božiemu Slovu sa to, čo sa zdalo „prakticky nemožné“, stalo možným.

Biblia vo vankúši

Americký misionár Adoniram Judson s manželkou Ann sa dva týždne po svojej svadbe, ktorú mali vo februári 1812, vydali na dlhú cestu a nakoniec sa v roku 1813 usadili v Barme. * Okamžite sa začali učiť barmčinu, ktorá sa považuje za jeden z najťažších jazykov na svete. Po niekoľkých rokoch štúdia Judson napísal: „Učíme [sa] jazyk, ktorým hovoria ľudia na druhej strane zemegule, ktorých spôsoby vyjadrovania sú pre nás celkom nové... Nemáme nijaký slovník ani nijakého tlmočníka, ktorý by nám vysvetlil čo len jediné slovo.“

Jazykové problémy Judsona neodradili. Svoj barmský preklad Kresťanských gréckych Písiem dokončil v júni 1823. Neskôr Barmu zachvátila vojna. Keďže Judsona podozrievali zo špionáže, uvrhli ho do väzenia. Bol spútaný tromi pármi okov, takže sa vôbec nemohol hýbať. „Len čo bolo pánovi Judsonovi dovolené stretnúť sa s pani Judsonovou a rozprávať sa s ňou po anglicky, jednou z prvých vecí, na ktoré sa pýtal, bol rukopis jeho prekladu Nového zákona,“ napísal Francis Wayland v knihe o Judsonovom živote vydanej v roku 1853. Ann, ktorá predtým rukopis zahrabala pod domom, ho v obave, aby ho nezničilo vlhko a pleseň, vykopala a zašila do vankúša, ktorý odniesla manželovi do väzenia. Napriek veľmi náročným okolnostiam sa rukopis zachoval.

Po mnohých mesiacoch bol Judson z väzenia prepustený. No jeho radosť netrvala dlho. Ešte v tom istom roku Ann dostala vysokú horúčku a o niekoľko týždňov zomrela. Iba šesť mesiacov nato aj ich dcérka Maria, ktorá mala sotva dva roky, zomrela na nevyliečiteľnú chorobu. Judson bol zdrvený. No napriek tomu pokračoval v práci a v roku 1835 dokončil celú Bibliu.

Milujete Božie Slovo?

Láska k Božiemu Slovu, akú dali najavo títo prekladatelia, nie je ničím novým. V starovekom Izraeli žalmista spieval Jehovovi Bohu: „Ako ja milujem tvoj zákon! Celý deň sa ním zaoberám.“ ​(Žalm 119:97) Biblia nie je iba pôsobivým literárnym dielom. Obsahuje dôležité posolstvo. Dávate aj vy najavo svoju lásku k Božiemu Slovu tým, že si ho pravidelne čítate? Môžete si byť istí, že ak si ho budete čítať a budete sa snažiť uplatňovať to, čo sa z neho naučíte, budete ‚šťastní, keď to budete robiť‘. (Jakub 1:25)

[Poznámka pod čiarou]

^ 22. ods. Barma je teraz známa ako Mjanmarsko.

[Zvýraznený text na strane 8]

„Angličania sa najlepšie naučia Kristov zákon v angličtine.“ JOHN WYCLIFFE

[Obrázky na strane 9]

William Tyndale a strana z jeho Biblie

[Prameň ilustrácie]

Tyndale: Z knihy The Evolution of the English Bible

[Obrázky na strane 10]

Robert Morrison a jeho preklad Biblie v čínštine

[Pramene ilustrácií]

V úschove Asian Division of the Library of Congress

Robert Morrison: rytina W. Holla, z knihy The National Portrait Gallery Volume IV, vyd. asi 1820 (litografia), Chinnery, George (1774-1852) (after)/​Private Collection/​Ken Welsh/​The Bridgeman Art Library International

[Obrázky na strane 11]

Adoniram Judson a jeho preklad Biblie v barmčine

[Prameň ilustrácie]

Judson: rytina Johna C. Buttra/​Dictionary of American Portraits/​Dover

[Pramene ilustrácií na strane 8]

Wycliffe: Z knihy The History of Protestantism (I. zv.); Biblia: s láskavým dovolením American Bible Society Library, New York