Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Zaujíma sa o mňa vôbec niekto?

Zaujíma sa o mňa vôbec niekto?

 Zaujíma sa o mňa vôbec niekto?

Cítili ste sa niekedy osamelo a bezmocne, akoby nikto v skutočnosti nechápal vaše problémy? A mali ste pocit, že aj keď o nich niekto vie, v skutočnosti sa o to vôbec nezaujíma?

KEĎ prídu problémy, môžeme mať pocit, že nás zasiahla búrka, ktorá nikdy neutíchne. Niekedy môžeme dokonca dospieť k záveru, že to, čo zažívame, je také zdrvujúce a nespravodlivé, že to už viac nedokážeme znášať. To sa často stáva, keď trpíme následkom nejakej emocionálnej traumy, depresie, v dôsledku ťažkých následkov nehody, chronickej choroby alebo niečoho podobného. Možno cítime takú bezmocnosť a beznádej, že nevieme, kde hľadať útechu. Je vôbec niekto, kto sa o nás skutočne zaujíma?

„Boh každej útechy“ sa o nás zaujíma

Boh je v Biblii opísaný ako „Otec nežného milosrdenstva a Boh každej útechy“. (2. Korinťanom 1:3) Boh, ktorého meno je Jehova, vie, že potrebujeme útechu. V Biblii je slovo útecha v rôznych tvaroch použité viac ako sto ráz, čo nás uisťuje, že Boh nielenže chápe, čo prežívame, ale túži nás aj utešiť. Toto vedomie nám dáva istotu, že aj keď sa zdá, že iní si naše nešťastie ani nevšimnú alebo ho nechápu, alebo sa o to nezaujímajú, s Jehovom je to inak.

Biblia jednoznačne ukazuje, že Jehova sa zaujíma o ľudí ako o jednotlivcov. „Jehovove oči sú na každom mieste,“ píše sa v nej, „a neustále pozorujú zlých i dobrých.“ ​(Príslovia 15:3) Podobne v Jóbovi 34:21 o Jehovovi čítame: „Jeho oči sú upreté na cesty človeka a vidí všetky jeho kroky.“ Jehova vidí, čo robíme — či už je to dobré, alebo zlé —, a vie o našich okolnostiach, a preto na ne dokáže vhodne reagovať. To potvrdzujú aj slová vidiaceho, čiže proroka, Chananiho adresované judskému kráľovi Asovi: „Jehovove oči chodia sem a tam po celej zemi, aby ukázal svoju silu v prospech tých, ktorých srdce je celé voči nemu.“ ​(2. Paralipomenon 16:7, 9)

Jehova si nás neustále všíma aj z ďalšieho dôvodu. Ježiš vysvetlil: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ ​(Ján 6:44) Jehova sa natoľko zaujíma o ľudí, že skúma srdce každého človeka, aby videl, či ho túži lepšie spoznať. Ak u niekoho vidí takúto túžbu, môže na to reagovať úžasným spôsobom. Napríklad v Dominikánskej republike bola istá žena, ktorá mala rakovinu, hospitalizovaná a čakala ju operácia. Modlila sa k Bohu, aby jej pomohol nájsť pravé náboženstvo. Práve vtedy jej manžel priniesol brožúru Čo od nás Boh vyžaduje? *, ktorú v to ráno dostal od jednej Jehovovej svedkyne, ktorá zazvonila pri ich dverách. Žena si brožúru prečítala a uvedomila si, že to bola odpoveď na jej modlitbu. Prijala ponuku študovať Bibliu s touto svedkyňou  a o necelých šesť mesiacov oddala svoj život Bohu a dala sa pokrstiť.

V biblickej knihe Žalmy nachádzame mnoho vrúcnych vyjadrení hebrejských žalmistov zo staroveku, ako bol napríklad kráľ Dávid, ktoré opisujú Jehovov láskyplný záujem o jeho služobníkov. V Žalme 56:8 nachádzame slová kráľa Dávida, ktorý prosil Boha: „Vlej moje slzy do svojho koženého vaku. Či nie sú v tvojej knihe?“ Ako ukazuje toto obrazné vyjadrenie, Dávid si bol istý, že Boh vie nielen o jeho utrpení, ale aj o tom, ako to pôsobí na jeho emócie. Jehova vedel o Dávidovej citovej bolesti a pamätal na to, čo Dávidovi vohnalo do očí slzy. Náš Stvoriteľ si pozorne všíma všetkých, ktorí sa snažia konať jeho vôľu a „ktorých srdce je celé voči nemu“.

Ďalším miestom v Biblii, ktoré opisuje Jehovov láskyplný záujem, je známy 23. žalm. V úvode tohto žalmu je Jehova prirovnaný k milujúcemu pastierovi: „Jehova je môj Pastier. V ničom nebudem mať nedostatok.“ Pastier na Blízkom východe sa stará o každú ovcu, dokonca dá každej meno. Deň čo deň si privoláva každú ovečku, hladká ju a prezerá, či nie je zranená. Ak nájde nejaké zranenie, natrie ho mastičkou alebo olejom, aby sa čím skôr zahojilo. Ak je ovca chorá, pastier ju prinúti prehltnúť liek a doslova ju podopiera, aby si neľahla a nezahynula. Je to teda určite vhodné prirovnanie na opis toho, ako sa Jehova stará o tých, ktorí sa naňho obracajú o pomoc.

Modlitba a vzkriesenie — dôkaz Božieho záujmu

Tieto, ako aj ďalšie krásne žalmy nie sú v Biblii zapísané len preto, aby sme si ich čítali a mali z toho potešenie. Ukazujú nám, ako si v minulosti verní Boží služobníci vylievali srdce pred Jehovom a vyjadrovali, ako veľmi  potrebujú Božiu pomoc, a tiež vyjadrovali vďaku za jeho požehnanie a za to, že ich vedie. Takéto vyjadrenia jasne ukazujú, že títo Boží služobníci zo staroveku boli pevne presvedčení o tom, že Boh sa o nich zaujíma. Keď budeme čítať ich vrúcne slová a rozjímať o nich, môže nám to pomôcť nadobudnúť rovnaké presvedčenie. Dar modlitby je pôsobivým dôkazom, že Boh sa o nás zaujíma.

No niekedy nás problém možno natoľko pohltí, že ani nevieme, ako by sme sa mali modliť. Bráni to Jehovovi v tom, aby sa dozvedel o našej úzkosti? Odpoveď nachádzame v Rimanom 8:26: „Takisto prichádza aj duch na pomoc našej slabosti; lebo nevieme, o čo by sme sa mali modliť tak, ako to potrebujeme, ale sám duch sa nás zastáva s nevysloviteľným stenaním.“ Tento biblický text nám ukazuje, že inšpirované modlitby Božích služobníkov z minulosti môžu vyjadrovať naše pocity a Jehova, ‚ktorý vypočúva modlitbu‘, môže tieto modlitby prijať, akoby sme ich vyslovili my. (Žalm 65:2)

Nádej na vzkriesenie je ďalším presvedčivým dôkazom, že Boh sa zaujíma o každého človeka. Ježiš Kristus povedal: „Prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho [Ježišov] hlas a vyjdú.“ ​(Ján 5:28, 29) Grécke slovo, ktoré je tu použité, je vhodne preložené ako „pamätné hrobky“, a nie iba „hroby“. Vyjadruje myšlienku, že v Božej pamäti je uložený záznam o živote človeka, ktorý zomrel.

Zamyslite sa nad tým: Ak má Boh priviesť niekoho späť k životu, musí si o tom človeku pamätať všetko vrátane toho, ako vyzeral, jeho zdedených i získaných vlastností a všetkých jeho spomienok! (Marek 10:27) Boh na nič z toho nezabudne ani po tisícročiach! (Jób 14:13–15; Lukáš 20:38) A tak sú miliardy ľudí, ktorí zomreli, uchované v Božej pamäti, a to do najmenších podrobností — naozaj presvedčivý dôkaz, že Boh sa zaujíma o každého z nás!

Jehova je darcom odmeny

Čo musíme robiť, aby nám Boh venoval svoj láskyplný záujem a svoju starostlivosť? Predovšetkým musíme ukázať, že mu dôverujeme a poslúchame ho, že v neho veríme. Apoštol Pavol poukázal na to, aký je vzťah medzi vierou a Božou starostlivosťou. Napísal: „Bez viery nie je možné páčiť sa mu [Bohu], lebo ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.“ ​(Hebrejom 11:6)

Všimnite si, že viera, aká sa páči Bohu, zahŕňa dve veci. Po prvé, musíme „veriť, že [Boh] je“, teda že existuje a že je naším Najvyšším Vládcom, ktorému právom patrí naša poslušnosť a naše uctievanie. Po druhé, musíme veriť, že Boh je „darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. K pravej viere patrí presvedčenie, že Boh sa zaujíma o blaho všetkých, ktorí sa vážne usilujú konať jeho vôľu, a že ich odmeňuje. Keď budete študovať Božie Slovo a stretávať sa s tými, ktorí Boha poslúchajú, aj vy môžete získať takú vieru, ktorá vám zabezpečí odmenu od Boha a jeho láskyplnú starostlivosť.

Dnes si mnohí myslia, že Boh sa vôbec nezaujíma o to, čo sa deje s ľuďmi. Ale ako sme videli, Biblia jasne ukazuje, že Boh sa hlboko zaujíma o tých, ktorí v neho prejavujú pravú vieru. A tak hoci je dnes život často plný utrpenia, starostí, sklamaní a bolesti, nikdy sa nemusíme poddať zúfalstvu. Jehova Boh sa o nás zaujíma. Dokonca nás s láskou povzbudzuje, aby sme u neho hľadali pomoc a podporu. „Uvrhni svoje bremeno na Jehovu, a on ťa sám podporí,“ hovorí žalmista. „Nikdy nedovolí, aby sa spravodlivý potácal.“ ​(Žalm 55:22)

[Poznámka pod čiarou]

^ 7. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

[Rámček/obrázok na strane 29]

Texty, ktoré môžu posilniť vašu vieru v to, že Boh sa o vás s láskou zaujíma

„Jehovove oči chodia sem a tam po celej zemi, aby ukázal svoju silu v prospech tých, ktorých srdce je celé voči nemu.“ ​(2. PARALIPOMENON 16:9)

„Vlej moje slzy do svojho koženého vaku. Či nie sú v tvojej knihe?“ ​(ŽALM 56:8)

„Jehova je môj Pastier. V ničom nebudem mať nedostatok.“ ​(ŽALM 23:1)

„Ó, Ty, ktorý vypočúvaš modlitbu, áno, k tebe prídu ľudia každého tela.“ ​(ŽALM 65:2)

„Zavoláš, a ja ti odpoviem. Zatúžiš po diele svojich rúk.“ ​(JÓB 14:15)

„Ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.“ ​(HEBREJOM 11:6)

„Uvrhni svoje bremeno na Jehovu, a on ťa sám podporí. Nikdy nedovolí, aby sa spravodlivý potácal.“ ​(ŽALM 55:22)