Mavidyu a Mafala Akutoma a Mabukhu a m’Bhibhlya

Pinagomezerwa m’bukhu ibodzi na ibodzi ya m’bhibhlya.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Genesi

Bukhu ya Genesi isatipanga kuti athu akhalapo tani, pontho kuti thangwi yanji tisathabuka, mbatifa.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Eksodho

Mulungu abulusa Aizraeli mu ubitcu ku Ejito, pontho aakhunganya toera akhale dzindza yakuperekeka kuna iye.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Levitiko

Bukhu ya Levitiko isalonga kuti Mulungu ndi wakucena, pontho thangwi yanji mphyakufunika kuti ife tikhalembo akucena.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Misangani

Sakani citsogolero ca Yahova cakuti cinakuphedzani m’makhundu onsene a umaso, ninga makhundu a malonda na analonga pya umaso wa m’banja.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Koelete

Mambo Salomoni afokotoza pinthu pyakuti ndi pyakufunika kakamwe mu umaso wathu, mbapisiyanisa na pinthu pyakuti ndi pyakuphonyana na udziwisi wa Mulungu.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Nyimbo Ikulu

ufuni wakukhulupirika ukhali na ntsikana Sulamita kwa nkumbizi usafokotozwa ninga ‘lirimi ya moto wa Yahova.’ Thangwi yanji?

Mafala Akutoma a Bukhu ya Izaiya

Isaiah is a book of unerring prophecy that can strengthen your confidence in Jehovah as the Fulfiller of promises and the God of our salvation.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Yeremiya

Mwakukhulupirika Yeremiya atumikira ninga mprofeta mwakukhonda tsalakana pinentso. Onani kuti ninga Akristu tinapfundzanji lero kubulukira ku citsandzo ceneci.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Nyimbo ya Ciriro

Bukhu ineyi yalembwa na mprofeta Yeremiya, bukhu ya nyimbo ya Ciriro isalonga pya kutsukwala kwa anthu thangwi ya kufudzwa kwa Yerusalemu na isapangiza kuti anthu angatcunyuka asalekererwa na Mulungu.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Ezekyele

Mwakucepeseka na mwacipapo, Ezekyeli acita basa idapaswa iye na Mulungu mwakukhonda tsalakana nyatwa zikhafuna tamba iye. Citsandzo cace ndi cakufunika kakamwe kwa ife lero.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Dhanyeli

Dhanyeli na andzace apitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova pakuthimbana na mayesero akusiyana-siyana. Kukhulupirika kwawo na kukwanirisika kwa maprofesiya kunatiphedza cincino na ntsogolo.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Ozeya

Profesiya ya Ozeya isatipfundzisa pizinji thangwi ya ntsisi za Yahova zakulekerera anthu akutcunyuka, pontho isatipfundzisa njira yakuthema toera kumulambira.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Yoeli

Mprofeta Yoeli alonga pya ntsiku ikulu ya Yahova, pontho alonga pinafunika ife kucita toera tipulumuswe pa ntsiku ineyi. Profesiya ineyi ndi yakufunika kakamwe kwa ife lero.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Amosi

Yahova aphatisira mprofeta unoyu wakucepeseka toera kucita basa yakufunika kakamwe. Kodi tinapfundzanji kubulukira ku citsandzo ca Amosi?

Mafala Akutoma a Bukhu ya Obhadhiya

Iyo ndi bukhu ing’ono kakamwe m’Malemba Acihebheri. Profesiya ineyi isalonga pya cidikhiro, pontho isapangiza kuti Yahova ndiye adathema kutonga.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Yona

Mprofeta Yona atawira kusandikwa, akwanirisa basa yace, pontho apfundza kufunika kwa kupangiza ufuni kuna anango na kuabvera ntsisi ninga pinacita Mulungu. Pidancitikira pinakwanisa kukhuya ntima wanu.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Mikeya

Profesiya ineyi ya Mulungu isatipasa cinyindiro cakuti ife tinakwanisa kucita pyonsene pinatiphemba Yahova, pontho pinatiphemba iye pisatiphedza toera tikhale na umaso wadidi.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Nahuni

Profesiya ineyi isatipasa cinyindiro cakuti Yahova ndzidzi onsene asakwanirisa mafalace, pontho iye asabalangaza onsene anasaka ntendere na cipulumuso mu Umambo wace.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Abhakuki

Ife tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti ndzidzi onsene Yahova asadziwa ndzidzi wadidi na njira yakuthema toera kupulumusa atumiki ace.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Sofoniya

Thangwi yanji tisafunika kucalira kunyerezera kuti ntsiku inafuna kudzatonga Yahova anthu nee inafika?

Mafala Akutoma a Bukhu ya Ageu

Profesiya inagumanika m’bukhu ya Ageu isagomezera kufunika kwa kuikha basa ya Mulungu pa mbuto yakutoma mu umaso wathu.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Zakariya

Masomphenya na maprofesiya mazinji awangisa atumiki a Mulungu a ndzidzi wakale. Maprofesiya mabodzi ene asatipasa cinyindiro cakuti Yahova anatiphedzambo mu ntsiku zathu zino.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Malakiya

Ineyi ndi profesiya inalonga pya midida yakukhonda cinja ya Yahova, ntsisi zace na ufuni wace. Profesiya ineyi isatipfundzisambo ntsonga zakufunika kakamwe mu ntsiku zathu zino.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Mateu

Pfundzani mwadidi ntsonga zakutoma za bukhu ineyi ya m’Bhibhlya, evanjelyu yakutoma mwa maevanjelyu manai.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Marko

Bukhu ya Marko ndi Evanjelyu ing’ono kakamwe mwa Maevanjelyu manai yakuti isalonga pinthu pinafuna kudzacita Yezu ntsogolo ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Luka

Ndi mphangwa zipi zakuti zisagumanika basi ene mu evanjelyu ya Luka?

Mafala Akutoma a Bukhu ya Juwau

Bukhu ya Juwau isagomezera ufuni ukulu wa Yezu, citsandzo cace cakucepeseka na kpangizika kwace ninga Mesiya ​—Mambo wa Umambo wa Mulungu ntsogolo.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Mabasa a Apostolo

Akristu akutoma aphata basa mwakuwanga toera kucita anyakupfundza a anthu a madzindza onsene. Bukhu ya Mabasa inakwanisa kukuphedzani toera kuthimizira phinga yanu pakumwaza mphangwa.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Aroma

Yalembwa thangwi yakusowa sankhulo kwa Yahova na kufunika kwa kukhulupira Yezu Kristu.

Mafala Akutoma a Bukhu ya 1 Akorinto

Tsamba ya Paulu isalonga pya uphungu wa kuwangisira toera kukhala akuphatana, kukhala akucena mu pyonsene, ufuni na kukhulupira kulamuswa kwa anyakufa.

Mafala Akutoma a Bukhu ya 2 Akorinto

Yahova, “Mulungu wacibalangazo consene,” asawangisa na kutsidzikiza atumiki ace.

Mafala akutoma a Bukhu ya Agalata

Tsamba ya Paulu kuna Agalata isaphatambo basa lero ninga tsamba yace yakutoma. Iyo inakwanisa kuphedza Akristu onsene andimomwene toera kupitiriza kukhala akukhulupirika.

Mafala Akutoma a Bukhu ya Aefesi

Tsamba ineyi isalonga makamaka pya cifuno ca Mulungu cakubweresa ntendere na kuphatana kubulukira mwa Yezu Kristu.