Kumbukani Nkazi wa Loti

Cenjezo idapereka Yezu mu pyaka 2.000 ndi yakufunika kakamwe lero kupiringana kale. Onani kuti Jaimi na Gloria atsidzikiza tani banja yawo ku ngozwi zidalonga Yezu.

Kumbukani Nkazi wa Loti​—Khundu 1

Mabanja Acikristu mu ntsiku zino asakwanisa tani kusiyanisa kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu na kuwangisira toera kukhala akupfuma?

Kumbukani Nkazi wa Loti​—​Khundu 2

Ndi pinthu pipi pyakuti pinaticimwanisa kutumikira Mulungu na kukhala na makhaliro adidi?

Kumbukani Nkazi wa Loti—Khundu 3

Yezu alonga pya banja ya Loti toera kutipfundzisa. Pyenepi nee mbapidacitikira nkazi wa Loti. Pontho nee pisafunikambo kuticitikira.