NCENJEZI Dezembro 2015 | Munakwanisa Kubvesesa Bhibhlya

Mwabvundzika kale ‘Thangwi yanji Bhibhlya ndi yakunentsa kubvesesa?’

COVER SUBJECT

Thangwi Yanji Mphyakufunika Kubvesesa Bhibhlya?

Anthu azinji asalemedza bukhu ineyi mbwenye nkhabe kudziwa kuti inaaphindulisa tani.

COVER SUBJECT

Bukhu Yakuti Isafunika Kubveseswa

Pinthu pinai pinapangiza kuti Bhibhlya yacitwa toera kubveseswa na anthu onsene.

COVER SUBJECT

Gumanani Ciphedzo Toera Kubvesesa Bhibhlya

Khala Bhibhlya yacitwa toera kubveseswa, thangwi yanji musafunika ciphedzo toera kuibvesesa?

Ufakafaka! Kodi Unadzamala?

Kodi ufakafaka wakucitisani kubuluka mu ndale, mu uphemberi peno m’malonda?

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Kodi Ayuda adabwera ku Yerusalemu pa Pentekoste ya 33 N.W, akhadabulukadi “ku madziko onsene a pantsi”? Kodi pikwi pya anthu akhaenda ku Yerusalemu m’maphwando Aciyuda akhafikira kupi?

Kodi Pedhro Akhali Papa Wakutoma?

Kodi Yezu akhafuna kulonganji mudalonga iye: ‘Iwe ndiwe Pedhro, pa mwala uyu ndinadzamanga gereja yanga’?

OUR READERS ASK

Ninji Cidaipa Na Misambo Ya Khisimisi?

Ngakhale Khisimisi iri na matomero akuipa, kodi pyenepi mbapidafunika kuticimwanisa kuakumbuka?

Kutawirwa Kwa Mibvundzo Ya Bhibhlya

Thangwi yanji Mulungu asafuna anthu anakomerwa na undimomwene?