Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA REVISTA | MUNAKWANISA KUBVESESA BIBHLYA

Gumanani Ciphedzo Toera Kubvesesa Bhibhlya

Gumanani Ciphedzo Toera Kubvesesa Bhibhlya

Nyerezerani kuti mwaenda kaona dziko inango paulendo wakutoma. Musagumana misambo, cakudya na kobiri pyakuti ndi pyacilendo kuna imwe. Mwakukhonda penula munakhala wakudzudzumika.

Panango munapibva tenepo munaleri imwe Bhibhlya paulendo wakutoma. Munaileri imwe musabwerera ku dziko yakale na yacilendo kuna imwe. N’dziko ineyi, musagumana anthu anacemerwa Afilisti, misambo yacilendo ninga ‘kupandula nguwo,’ cakudya cinacemerwa mana, pontho kobiri inadziwika na dracma. (Eksodo 16:31; Yoswa 13:2; 2 Samwele 3:31; Luka 15:9, Tradução do Novo Mundo) Pyonsene mbapidakhala pyakukhonda kubveseseka kuna imwe. Nakuti muli n’dziko yacilendo, nee mbamudakomerwa kugumana munthu toera kukupangizani pinthu?

CIPHEDZO MU NDZIDZI WAKALE

Kubulukira mu pyaka dzana 16 M.N.W., ndzidzi udatoma kulembwa Bhibhlya, cikuperekwa ciphedzo kuna anthu toera kuibvesesa. Mwacitsandzo, Mose, ntsogoleri wakutoma wa mbumba ya Israele, ‘atoma kufokotoza’ malemba.​—Deuteronomyo 1:5NM.

Apfundzisi akuthema a Malemba akhalipo pyaka cifupi na madzana khumi patsogolo pace. Mu 455 M.N.W., mwinji ukulu wa Ayuda, kuphataniza anapiana azinji, akhagumanyikana ku nzinda wa Yerusalemu. Apfundzisi a Bhibhlya ‘akhaleri mwakugaluza malemba.’ Kusiyapo pyenepi, ‘iwo aphedza anthu kubvesesa pikhalerwi.’​—Nehemiya 8:1-8.

Madzana maxanu patsogolo pace, Yezu Kristu acitambo basa ibodzi ene yakupfundzisa. Inde, anthu atoma kundziwa ninga mpfundzisi. (Jwau 13:13) Iye apfundzisa mwinji wa anthu, pontho munthu payekha. Paulendo unango, iye alonga kuna anthu azinji, acita Nkhani yakudziwika kakamwe ya Paphiri, anthu ‘adzuma na njira yace yakupfundzisa.’ (Mateo 5:1, 2; 7:28) Mu ndzidzi wa malimwe wa caka 33 N.W., Yezu alonga na anyakupfundza ace awiri mukhafamba iwo mu cisa cifupi na Yerusalemu, ‘mbaafokotozera Malemba.’​—Luka 24:13-15, 27, 32.

Anyakupfundza a Yezu akhalimbo apfundzisi a Mafala a Mulungu. Paulendo unango, tsacikunda unango wa ku Etiopya akhaleri Malemba. Nyakupfundza wakucemerwa Filipi anfendedzera mbambvundza: ‘Muli kupibvesesa pinaleri imwe?’ Iye atawira: ‘Ndingasowa munthu wakunditcululira, ndinakwanisa tani kupibvesa?’ Buluka penepo, Filipi anfokotozera mabvekero a pikhaleri iye.​—Machitiro 8:27-35.

CIPHEDZO CISAGUMANIKA LERO

Sawasawa na apfundzisi a Bhibhlya akale, Mboni za Yahova lero zisacita basa ya pa dziko yonsene yakupfundzisa Bhibhlya m’madziko akukwana 239. (Mateo 28:18, 19) Masumana onsene, iwo asaphedza anthu akupiringana mamiliyau mapfemba kubvesesa Bhibhlya. Azinji mwa anthu anapfundzisa iwo ndi a m’madziko akuti nkhabemo Cikristu. Iwo asapfundzisa Bhibhlya mwakukhonda lipa na munthu anakwanisa kusakhula mbuto inafuna iye kupfundza. Anangombo asasankhula kucita pfundziro ineyi mukuphatisira ntokodzi peno ntcini wandzeru.

Taphata miyendo pitani n’cibverano na munthu onsene wa Mboni za Yahova toera kudziwa kuti munakwanisa tani kuphindula na masasanyiro anewa. Munadzadzindikira kuti, m’mbuto mwakukhala bukhu yakunentsa kuibvesesa, Bhibhlya ndi ‘yakuphindulisa pakupfundzisa, pakusumula, pakusandika na pakudziwisa pyakulungama pyonsene. Tenepa munthu wa Mulungu anakhala wakukwana na wakukhunganyika mbakwanisa kucita pinthu pyadidi pyonsene.’​—2 Timoti 3:16, 17.