Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO WA REVISTA | MUNAKWANISA KUBVESESA BIBHLYA

Thangwi Yanji Mphyakufunika Kubvesesa Bhibhlya?

Thangwi Yanji Mphyakufunika Kubvesesa Bhibhlya?

“Bhibhlya ndi bukhu yakudziwika kakamwe mu uphemberi. Mbwenye ndi bukhu yacilendo na yakusowa ntengo kuna anthu a ku Xina.”​—LIN, XINA.

“Ine nkhabe kwanisa kubvesesa mabukhu akucena a uphemberi wanga Wacihindu. Mphapo ndinakwanisa tani kubvesesa Bhibhlya?”​—MIT, INDIYA.

“Ndisalemedza Bhibhlya ninga bukhu yakale, pontho ndabva kuti ndi bukhu inaguliswa kakamwe. Mbwenye cipo ndaiona.”​—YUMIKO, JAPAU.

Anthu azinji pa dziko yonsene asalemedza kakamwe Bhibhlya. Mbwenye, panango nee asadziwa, peno asadziwa pang’ono mphangwa za Bhibhlya. Pyenepi pisacitika kakamwe kuna anthu azinji a ku Azya, pontho m’madziko mazinji akuti kuphatisira Bhibhlya nee kusakhondeswa.

Panango munabvundzika, ‘Thangwi yanji ndisafunika kubvesesa Bhibhlya?’ Kudziwa pinalonga bukhu ineyi yakucena kunatiphedza toera:

  • Kugumana citsandzayo

  • Kuthimbana na nyatwa za m’banja

  • Kuthimbana na kupswipa ntima

  • Kuwangisa uxamwali

  • Kutsalakana kobiri mwandzeru

Toera kudziwa mphangwa zakuthimizirika zakuti Bhibhlya inatiphindulisa tani, onani bruxura Como Ter uma Vida Satisfatória yakubuluswa na Mboni za Yahova. Mwacitsandzo, dingani pidacitikirwa na Yoshiko wa ku Japau. Iye akhafuna kudziwa mphangwa zinagumanika m’Bhibhlya, mbatonga kuileri. Ninji pidaphindula iye? Iye alonga: “Bhibhlya yandiphedza kugumana cifuniro ca umaso na cidikhiro ca ntsogolo, pontho cincino nkhabebve kupibva ninga wakusowa ntengo.” Amit, adalongwa pakutoma, atonga kudinga Bhibhlya ekhene. Iye alonga, “Ndadzumatirwa kakamwe. Bhibhlya iri na mphangwa zakuphindulisa kwa anthu onsene.”

Bhibhlya isakhuya kakamwe umaso wa anthu azinji. Ndiye tani muidingembo mwekhene mbamuona kuti inakuphindulisani tani?