Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

LAMUKANI! N.° 2 2018 | Pinthu 12 Pinacitisa Mabanja Kukhala Akutsandzaya

Pinthu 12 Pinacitisa Banja Kukhala Yakutsandzaya

Kazinji kene ife tisabva mikandzo yakuti isacitisa mabanja kufudzika. Mbwenye tendeni tione kuti ninji pinacitisa mabanja anango toera kukhala akutsandzaya!

  • Kutomera caka 1990 mpaka 2015, numero ya anthu a pyaka pyakupiringana 50 akuti amalisa mabanja awo ku Estados Unidos yathimizirika kawiri, mbwenye yathimizirika katatu kuna anthu a pyaka pyakupiringana 65 pyakubalwa.

  • Anyakubala azinji nkhabe dziwa cakucita thangwi anyakufufudza anango asalonga kuti iwo asafunika kusimba anawo ndzidzi onsene, mbwenye anango asalonga kuti asafunika kukhazikisa mitemo yakunentsa kuna anawo.

  • Aphale na atsikana azinji asakula mbadzati kudziwa kucita cinthu cakuti cinaaphedza angakula.

Mwakukhonda tsalakana pyenepi, undimomwene ndi wakuti . . .

  • Anyakumanga banja anakwanisa kukhala pabodzi kwenda na kwenda, pontho mwakutsandzaya.

  • Anyakubala anakwanisa kupfundzisa anawo mwaufuni.

  • Aphale na atsikana anakwanisa kupfundza pinthu pyakuti pinadzaaphedza angakula.

Pyenepi pinakwanisika tani? Revista ino ya Lamukani! isalonga pinthu 12 pyakuti pinacitisa banja kukhala yakutsandzaya.

 

1: Kukhulupirika

Pinthu pitatu pyakuti pinaphedza anyakumanga banja kupitiriza pabodzi.

2: Kucita Pinthu Mwakubverana

Kodi ndzanu wa m’banja asapibva kuti imwe ndimwe ndzace wa m’banja?

3: Kulemedzana

Dziwani mafala na pinthu pinafunika imwe kucita toera ndzanu wa m’banja apibve kuti musamulemedza.

4: Kulekererana

Ninji cinafuna kukuphedzani toera kulekerera madodo a ndzanu wa m’banja?

5: Kucedza

Pinthu pitatu pyakufunika kakamwe pyakuti pinakuphedzani toera kucita uxamwali na ananu.

6: Kusandika

Kodi kusandika mwana kunancitisa kupibva ninga wakusowa basa?

7: Makhaliro Adidi

Ndi makhaliro api adidi akuti imwe munakwanisa kuapfundzisa ananu?

8: Kupangiza Citsandzo Cadidi

Khala musafuna kuti ananu abve pinalonga imwe, imwe musafunika kucita pinthu mwakubverana na mafala anu.

9: Kudziwika

Aphale na atsikana anakwanisa tani kukhala mwakubverana na pinakhulupira iwo?

10: Kukhala Wakunyindirika

Kunyindirwa na anyakubala anu kunapangiza kuti imwe muli kukola m’manyerezero.

11: Kuphata Basa Mwaphinga

Mungapfundza kuphata basa mwaphinga mbamuciri m’phale, imwe munakhala na umaso wadidi kakamwe.

12: Kukhazikisa Pifuno

Kukhazikisa na kukwanirisa pifuno kunakuphedzani toera munyindirike, mukhale na uxamwali wadidi na anango, pontho toera mukhale wakutsandzaya.

Ciphedzo Cinango Kuna Mabanja

Uphungu wa m’Bhibhlya unakwanisa kukuphedzani toera mukhale umaso wadidi na wakutsandzaya m’banja.