NIMUKANGUKE! Mata 2014 | Ese uwakwipfira bikarangira?—Impamvu eshatu zatuma utiyahura

Ese wigeze utekereza kwiyahura? Hari uwo uzi wabitekereje? Kumenya impamvu wagombye gukomeza kubaho, bishobora gutuma ukunda ubuzima.

Hirya no hino ku isi

Ibirimo: umugi wahuje amatara atanga uburenganzira bwo guhita ku mihanda, akaga karuta kurya indyo nkene n’inyoni yaturaze umushwi ifite imyaka irenga 60.

INAMA ZIGENEWE UMURYANGO

Jya wemera gukosorwa

Nubwo guhanwa cyangwa kunengwa bishobora kubabaza, byagufasha bite?

INGINGO Y'IBANZE

Ese uwakwipfira bikarangira?

Ni iki cyatuma umuntu yifuza gupfa?

INGINGO Y'IBANZE

Ibintu birahinduka

Nubwo ikibazo ufite kitahinduka, hari icyo ushobora guhindura.

INGINGO Y'IBANZE

Hari icyabigufashamo

Ibintu bitatu byagufasha gukomeza kwishimira ubuzima.

INGINGO Y'IBANZE

Hari ibyiringiro

Kimwe n’urumuri ruri mu mpezajisho, ibyiringiro bishobora gutuma utiheba.

IKIGANIRO

Umushakashatsi asobanura imyizerere ye

Frédéric Dumoulin yari yarazinutswe amadini bituma atemera Imana. Kwiga Bibiliya no kwitegereza imiterere y’ibinyabuzima byamwemeje bite ko hariho Umuremyi

ISI N'ABAYITUYE

Twasuye Kamboje

Kuki abantu batanaziranye bitana muvandimwe, mushiki wanjye, masenge, marume, nyogokuru na sogokuru?

ICYO BIBILIYA IBIVUGAHO

Ivangura ry’amoko

Ese amoko yose arareshya? Ese ivangura ry’amoko rizashira?

ESE BYARAREMWE?

Ibaba ry’ikinyugunyugu

Nubwo ibaba ry’ikinyugunyugu risa n’irisennye, rifite ibintu bibonwa gusa na mikorosikopi. Ibyo bintu bimaze iki?

Ibindi wasomera kuri interineti

Kohererezanya ubutumwa buvuga iby’ibitsina kuri telefoni

Ese hari ukoherereza ubutumwa bw’iby’ibitsina? Ingaruka zabyo ni izihe? Ese ni ukwiganiria gusa bitagize icyo bitwaye?

Ese ujya wumva wigunze?

Ibintu bitatu byagufasha kuva mu bwigunge no gushaka incuti.

Nakora iki niba hari abannyuzura?

Abenshi mu bannyuzurwa bumva nta cyo bamaze. Iyi ngingo isobanura icyo wakora ngo ukemure icyo kibazo.

Incuti nyakuri ni iyihe?

Biroroshye kubona incuti zikuryarya, ariko se wakora iki ngo ubone incuti nyakuri?

Yozefu yarokoye abantu

Musuzume ibikubiye mu Ntangiriro 41-50 mwifashishije iyi myitozo ishingiye kuri Bibiliya.