Soma ibirimo

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Yozefu yarokoye abantu

INTANGIRIRO IGICE CYA 41-50

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

 

Yozefu yarokoye abantu

IBYO MWAKWIGA MU MURYANGO

Yozefu yarokoye abantu

INTANGIRIRO IGICE CYA 41-50

Amabwiriza areba ababyeyi: Mwifashishe iyi myitozo kugira ngo mwigire hamwe Bibiliya mu muryango.

 

Yozefu yarokoye abantu