“Manilalo Itayo ed Agtayo Nanenengneng”

Determinado si Satanas ya deralen so katooran tayo tan ekalen so ilalo tayo. Panon tayon makapansiansian matoor tan balanse?

“Manilalo Itayo ed Agtayo Nanenengneng”—Introduksion

Dinalan na sakey a pamilya iray subok ya miparad saramay abitlad libro na Job diad Biblia. Saray subok ed pananisia tayo, a singa agawad sikara, et nasarag tayo diad tulong nen Jehova.

“Manilalo Itayo ed Agtayo Nanenengneng”

Makatulong iyan video pian magmaliw kan determinado ya pansiansiaen so integridad mo tan say ilalon iiter ed sika na Dios.