SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Disyembre 2015

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Pebrero 1 anggad 28, 2016.

Kasin Nanonotan Yo?

Nengnengen no anto ray atandaan mo ed saray isyu na Say Panag-bantayan tan The Watchtower diad unor ya anem bulan na 2015.

Impasabi nen Jehova so Mensahe Tod Totoo

Walay naaralan tayod impangusar na Dios na nanduruman lenguahe pian ipasabi mensahe tod totoo.

Biblia ya Malinew, Mainomay ya Talosan, tan Sabien Toy Puso

Taloran prinsipyo so tinumbok na New World Bible Translation Committee.

Say 2013 ya Rebisyon na New World Translation

Anto ray pigaran manunan pananguman ed sayan edisyon?

Usar Moy Pakayari na Dilam Parad Kamaongan

Panon kan natulongan na alimbawa nen Jesus pian naamtaan no kapigan so dugan panaon na pansalita, no antoy ibaga, tan panoy pangibaga?

Asikasoen Ka nen Jehova

Antoy nepeg tayon isipen tan gawaen no mansasakit tayo?

ISTORYAY BILAY

Akapikareenan Ak ed Dios tan ed si Inak

Nen intunda la nen Michiyo Kumagai so pandadayew tod saray inmuunan atateng to, inmarawi liknaan nen ina to ed sikato. Panon ya akapikareenan si Michiyo?

Indese na Tema Parad Say Panag-bantayan 2015

Listaan na saray artikulo depende ed kategorya, ya ni-publish ed saray publiko tan panaralan ya edisyon.