Mamasya Tayo ya Ipulong so Panarian na Dios

Naaralan ed sayan publikasyon no panon ya ginmapo so Kristianon kongregasyon nen unonan siglo tan no antoy koneksion na satan ed sikatayo.

Saray Mapa

Saray mapa ya mangipapanengneng ed kaslakan ya tatawagen natan bilang Masanton Dalin tan saray impanbiahe nen apostol Pablo bilang misionero.

Sulat na Mananguley ya Ulop

Akin et segurado tayon tulongan itayo na Dios no tuloytuloy tayon mamasyan ipulong so Panarian na Dios?

KAPITULO 1

‘Onla Kayo tan Ibangat Yo Iray Totoo Pian Magmaliw Iran Disipulo’

Impasakbay nen Jesus ya ipulong so mensahe na Panarian diad amin a nasyon. Panon ya nagagawa itan?

KAPITULO 2

“Mantasi Kayo Nipaakar ed Siak”

Panon ya imparaan nen Jesus iray apostol to ya idaulo so panagpulong a kimey?

KAPITULO 3

“Napno ran Amin na Masanton Espiritu”

Antoy betang na masanton espiritu na Dios ed inggapo na Kristianon kongregasyon?

KAPITULO 4

“Abebay-aral tan Ordinaryo Iran Totoo”

Nampakpel iray apostol, tan benendisyonan ira nen Jehova.

KAPITULO 5

“Nepeg Min Unoren so Dios Bilang Manuley”

Nampakpel iray apostol tan nepeg itan ya aligen na amin ya tuan Kristiano natan.

KAPITULO 6

Si Esteban—“Walad Sikato so Sigpot a Panangabobon tan Pakayari na Dios”

Anto ray naaralan tayo ed saray makpel ya imbaga nen Esteban diad atagey ya korte na saray Judio?

KAPITULO 7

Ipulong so “Maong a Balita Nipaakar ed si Jesus”

Maong so alimbawa nen Felipe bilang ebanghelisador.

KAPITULO 8

“Awalaay Kareenan so Kongregasyon”

Nagmaliw ya maseseg ya ministro so maruksan managpasegsegang ya si Saulo.

KAPITULO 9

“Anggapoy Lalabien na Dios”

Inggapon pinulongan na saray Judio iray ag-asegat ya Gentil.

KAPITULO 10

“Nantultuloy a Binmulaslas . . . so Salita nen Jehova”

Nibulos si Pedro, tan ag-apatunda na panamasegsegang so panagpulong ed maong a balita.

KAPITULO 11

“Napno na Gayaga tan Masanton Espiritu”

Balibalin aligen si Pablo no agmangawat tan kontra iray pupulongan tayo.

KAPITULO 12

“Pinabiskeg Ira nen Jehova Pian Makpel Iran Makapansalita”

Mapaabeba, makulikuli, tan marunong ya mibagay si Pablo tan Bernabe.

KAPITULO 13

“Kayari na Andukey ya Impikatunongan”

Akasabi ed mananguley ya ulop so isyu ed panagsegat.

KAPITULO 14

“Nankakasakeyan Mi”

Amtaen no panon ya akapandesisyon so mananguley ya ulop pian naresolbe so isyu ed panagsegat, tan no panon ya akapankakasakey iray kongregasyon lapud satan ya desisyon.

KAPITULO 15

“Pinapabiskeg To Iray Kongregasyon”

Tutulongan na saray ombiabiahen agagi iray kongregasyon pian ombiskeg so pananisia ra.

KAPITULO 16

“Gala Dia ed Macedonia”

Dakel so abendisyonan lapud inawat di Pablo tan saray kakaiba to so asainmin da tan maliket iran nansungdo anggano apasegsegang ira.

KAPITULO 17

“Sikatoy Akikatunongan ed Sikara Manlapud Kasulatan”

Amasyan nampulong si Pablo ed saray Judio diad Tesalonica tan Berea.

KAPITULO 18

“Anapen Day Dios . . . ta Sikatoy Naromog Da”

Lapud inggapo nen Pablo so topic ya labay met ya pantongtongan na saray ondedengel ed sikato, panon to ran apulongan?

KAPITULO 19

“Mantultuloy Kan Mansalita tan Agka Ontutunda”

Antoy naaralan tayo ed saray ginawa nen Pablo ed Corinto ya makatulong ed sikatayo pian mamasya tayo met ya ipulong so Panarian na Dios?

KAPITULO 20

“Binmulaslas tan Tinmalona” Anggano Walay Isusumpa

Amtaen tayo no panon ya akatulong si Apolos tan Pablo pian narengel na dakel ya totoo so maong a balita.

KAPITULO 21

“Malinis Ak ed Dala na Amin a Totoo”

Masetseseg ya nampulong si Pablo tan binilin to ray elder.

KAPITULO 22

“Nagawa Komon so Linawa nen Jehova”

Determinadoy Pablo ya gawaen so linawa na Dios kanian linmad Jerusalem.

KAPITULO 23

“Dengel Yo so Ibagak Bilang Depensak”

Indepensa nen Pablo so katuaan ed arap na Sanhedrin tan ed saray totoon manggugulo.

KAPITULO 24

“Manpakpel Ka!”

Akaligtas si Pablo ed plano na saray Judio ya pamatey ed sikato tan indepensa toy sarili to ed arapan nen Gobernador Felix.

KAPITULO 25

“Onapela Ak ed Cesar!”

Balibali so alimbawa nen Pablo ed pangidepensa na maong a balita.

KAPITULO 26

“Anggapoy Anggan Sakey a Nabalang ed Sikayo”

Anengneng so mabiskeg ya pananisia nen Pablo tan say panangaro to ed totoo nen aderal so barkon niluganan da.

KAPITULO 27

Mamasya Tayon Manpulong

Apriso si Pablo ed Roma pero nampulong nin siansia.

KAPITULO 28

“Diad Sankaarawian a Pasen na Dalin”

Itutuloy na saray Tasi nen Jehova so kimey ya inggapo na saray papatumbok nen Jesu-Kristo nen unonan siglo.

Indese na Saray Litrato

Listaan na saray importantin litrato ed sayan publikasyon.