2017 Serbisyon Taon ya Report na Saray Tasi nen Jehova ed Interon Mundo

Nengnengen so detalye na panagpulong a kimey na Saray Tasi nen Jehova ed interon mundo manlapud Setyembre 2016 anggad Agosto 2017.

Kabuoan ya Bilang ed 2017

Nanengneng ed sayan tinaon a report so impansagpot na Saray Tasi nen Jehova tan say impangusar da ed kaykayarian da parad panagpulong a kimey diad interon mundo.

2017 ya Report na Saray Bansa tan Teritorya

Kaibad sayan report so karakel na membro, abautismoan, inmatendi ed Memoryal, tan arum ni.