Doorgaan naar inhoud

Wat zal Gods Koninkrijk realiseren?

Wat zal Gods Koninkrijk realiseren?

Het antwoord uit de Bijbel

 Gods Koninkrijk zal alle menselijke regeringen vervangen en zal over de hele aarde regeren (Daniël 2:44; Openbaring 16:14). Dan zal Gods Koninkrijk ...

  •   ervoor zorgen dat er geen slechte, egoïstische mensen meer zijn. „Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden” (Spreuken 2:22).

  •   een eind maken aan alle oorlogen. „[God] doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde” (Psalm 46:9).

  •   veiligheid en voorspoed brengen. „Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt” (Micha 4:4, De Nieuwe Bijbelvertaling).

  •   de aarde in een paradijs veranderen. „De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien” (Jesaja 35:1, NBV).

  •   iedereen leuk en zinvol werk geven. „Het werk van hun eigen handen zullen [Gods] uitverkorenen geheel verbruiken. Zij zullen niet voor niets zwoegen” (Jesaja 65:21-23).

  •   ziekte uitroeien. „Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24).

  •   ons verlossen van het verouderingsproces. „Zijn vlees worde frisser dan in de jeugd; hij kere terug tot de dagen van zijn jeugdige kracht” (Job 33:25).

  •   de doden weer levend maken. „Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, [Jezus’] stem zullen horen en te voorschijn zullen komen” (Johannes 5:28, 29).