Doorgaan naar inhoud

Wat zal Gods Koninkrijk realiseren?

Het antwoord uit de Bijbel

 Gods Koninkrijk zal alle menselijke regeringen vervangen en zal over de hele aarde regeren (Daniël 2:44; Openbaring 16:14). Dan zal Gods Koninkrijk ...

  •   ervoor zorgen dat er geen slechte, egoïstische mensen meer zijn. „Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden” (Spreuken 2:22).

  •   een eind maken aan alle oorlogen. „[God] doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde” (Psalm 46:9).

  •   veiligheid en voorspoed brengen. „Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt” (Micha 4:4, De Nieuwe Bijbelvertaling).

  •   de aarde in een paradijs veranderen. „De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien” (Jesaja 35:1, NBV).

  •   iedereen leuk en zinvol werk geven. „Het werk van hun eigen handen zullen [Gods] uitverkorenen geheel verbruiken. Zij zullen niet voor niets zwoegen” (Jesaja 65:21-23).

  •   ziekte uitroeien. „Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24).

  •   ons verlossen van het verouderingsproces. „Zijn vlees worde frisser dan in de jeugd; hij kere terug tot de dagen van zijn jeugdige kracht” (Job 33:25).

  •   de doden weer levend maken. „Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, [Jezus’] stem zullen horen en te voorschijn zullen komen” (Johannes 5:28, 29).