Doorgaan naar inhoud

De Bijbel

Oorsprong en authenticiteit

Wat is de Bijbel?

Begin aan een fascinerende reis door de bladzijden van de Bijbel en ontdek de boodschap van God.

Is de Bijbel een boek met wijsheid van mensen?

Kijk eens wat de Bijbel zelf zegt.

Geeft de Bijbel Gods gedachten weer?

Veel Bijbelschrijvers zeiden dat wat ze schreven van God kwam. Waarom zeiden ze dat?

Heeft Mozes de Bijbel geschreven?

Mozes was één van de schrijvers van de Bijbel. Door hoeveel mensen is de Bijbel geschreven?

Kunnen we erachter komen wie de Bijbel heeft geschreven?

Bijbelschrijvers maakten er aanspraak op dat ze door God werden geleid. Waarom kunnen we geloven wat ze opschreven?

Is de Bijbel in de loop van de tijd veranderd?

De Bijbel is een heel oud boek. Hoe kun je er zeker van zijn dat de boodschap erin wel nauwkeurig bewaard is gebleven?

Wanneer begon God met het scheppen van het universum?

Het antwoord valt op te maken uit het gebruik van de woorden ‘begin’ en ‘dag’ in Genesis.

Klopt de inhoud van de Bijbel met de wetenschap?

Staan er dingen in de Bijbel die wetenschappelijk gezien fout zijn?

Leert de Bijbel dat de aarde plat is?

Is dit oude boek wetenschappelijk nauwkeurig?

Is de Bijbel een boek van de blanken?

Uit welk deel van de wereld kwamen de Bijbelschrijvers?

Wanneer zijn de verslagen over Jezus geschreven?

Hoeveel tijd zat er tussen Jezus’ dood en het schrijven van de evangeliën?

De Bijbel lezen en begrijpen

Hoe kan ik de Bijbel beter leren begrijpen?

Kom erachter welke waardevolle boodschap de Bijbel bevat.

Spreekt de Bijbel zichzelf tegen?

Een aantal schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel en de principes die u kunt toepassen om ze te verklaren.

Wie of wat is het Woord van God?

In de Bijbel heeft die term meerdere betekenissen.

Wat betekent ‘oog om oog, tand om tand’?

Gaf de wet ‘oog om oog, tand om tand’ het recht om wrede straffen op te leggen?

Wat zijn de tien geboden?

Aan wie werden ze gegeven? Moeten christenen zich eraan houden?

Wat is een barmhartige Samaritaan?

Op meesterlijke wijze gebruikte Jezus dit verhaal om mensen te leren hoe ze anderen ongeacht hun achtergrond, ras of nationaliteit moesten behandelen.

Wat is de Thora?

Wie heeft de Thora geschreven? Zijn de leringen erin eeuwig geldig?

Profetieën en symbolen

Wat is een profetie?

Voorspelt elke profetie die door God geïnspireerd is de toekomst? Nee.

Bewijzen Messiaanse profetieën dat Jezus de Messias was?

Zou er meer dan één Messias kunnen zijn?

Wat is de betekenis van getallen in de Bijbel? Wordt in de Bijbel numerologie gebruikt?

Een paar voorbeelden van de symbolische betekenis van getallen in de Bijbel, en waarom dat iets anders is dan numerologie.

Wat geeft de Bijbelse chronologie te kennen over het jaar 1914?

Wat betekent de profetie van de „zeven tijden” in Daniël hoofdstuk 4 voor menselijk bestuur?

Het boek Openbaring: Wat betekent het?

Het boek zelf zegt dat wie de boodschap erin leest, begrijpt en toepast, gelukkig zal zijn.

Wie of wat is ‘de Alfa en de Omega’?

Waarom is deze titel passend?

Wat is het Nieuwe Jeruzalem?

Wat kan deze unieke stad voor u betekenen?

Wat is het wilde beest met zeven koppen uit Openbaring hoofdstuk 13?

Het wilde beest heeft autoriteit, kracht en een troon. Wat komen we via voorspellingen in de Bijbel nog meer te weten?

Wat is het scharlakenrode beest uit Openbaring hoofdstuk 17?

Zes kenmerken die helpen om de identiteit van dit monsterlijke wilde beest vast te stellen.

Wat betekent 666?

De Bijbel legt uit wat het getal 666 en het merkteken van het wilde beest betekenen.

Wat is Babylon de Grote?

Volgens de Bijbel is het zowel een hoer als een stad.

Wat is het meer van vuur? Is het hetzelfde als de hel of als Gehenna?

Jezus heeft „de sleutels van de hel”, maar heeft hij ook een sleutel van het meer van vuur?

Wie waren de rijke man en Lazarus?

Laat Jezus’ parabel zien dat goede mensen naar de hemel gaan en slechte mensen in het hellevuur worden gepijnigd?

Einde van de wereld

Wat is het teken van ‘de laatste dagen’ of de ‘eindtijd’?

De Bijbel voorspelde veel dingen die bij elkaar het teken zouden vormen waaraan je de laatste dagen kunt herkennen.

Is wat mensen elkaar nu aandoen in de Bijbel voorspeld?

In de Bijbel is voorspeld dat mensen van kwaad tot erger zouden vervallen.

Wat is de grote verdrukking?

Voorspellingen over ‘de eindtijd’ hebben het over de zwaarste tijd die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Wat kunnen we verwachten?

Wat is de oorlog van Armageddon?

Het woord Armageddon komt maar één keer in de Bijbel voor, maar de oorlog waar de term naar verwijst, is in de hele Bijbel terug te vinden.

Zal de aarde vernietigd worden?

Het zal u misschien verrassen wat de Bijbel zegt.

Wanneer is het einde van de wereld?

Zegt de Bijbel wanneer het precies gaat gebeuren?

Wat zal Gods Koninkrijk realiseren?

Lees wat je kunt verwachten als Gods Koninkrijk over de aarde regeert.

Personen, plaatsen en voorwerpen

Vrouwen in de Bijbel: Wat kunnen we van ze leren?

In de Bijbel wordt gesproken over geweldige vrouwen, maar ook over vrouwen die ronduit slecht waren.

Is Maria de moeder van God?

Zowel de Bijbel als de geschiedenis van het christendom geeft een duidelijk antwoord op deze vraag.

De maagd Maria: Wat zegt de Bijbel over haar?

Sommigen zeggen dat Jezus’ maagdelijke geboorte de onbevlekte ontvangenis was. Ondersteunt de Bijbel dat idee?

Wie was Johannes de Doper?

Zijn profetische boodschap bereidde de Joden erop voor de beloofde Messias te erkennen.

Wie was Maria Magdalena?

Sommige algemene ideeën over haar worden niet door de Bijbel ondersteund.

Wie waren de ‘drie wijzen uit het oosten’? Stuurde God de ‘ster’ van Bethlehem om ze te leiden?

Veel termen die in bekende kerstverhalen worden gebruikt, komen niet in de Bijbel voor.

Wat zegt de Bijbel over Daniël?

God gaf hem visioenen over toekomstige gebeurtenissen die we nu zien gebeuren.

Wie was de vrouw van Kaïn?

Door te beschouwen wat de Bijbel over Kaïn en zijn familie zegt, krijgt u een duidelijk antwoord op deze vraag.

Het verhaal van Noach en de zondvloed: Een mythe?

De Bijbel zegt dat God ooit een vloed over de aarde heeft gebracht om slechte mensen te vernietigen. Welke feiten vind je in de Bijbel die bewijzen dat de vloed ook echt heeft plaatsgevonden?

Wat is de ark van het verbond?

God had in de oudheid het volk Israël de opdracht gegeven deze kist te maken. Wat was het doel ervan?

Is de lijkwade van Turijn het lijkkleed van Jezus?

Drie belangrijke feiten over de lijkwade die antwoord geven op deze vraag.

Wat zegt de Bijbel over dinosaurussen?

Stemt dat overeen met de wetenschap?

Heeft God evolutie gebruikt bij het scheppen van de verschillende levensvormen?

Niets in de Bijbel is tegenstrijdig met wetenschappelijke bevindingen dat er binnen elke soort variaties ontstaan.

Praktische waarde

Kan de Bijbel me helpen een gelukkig gezinsleven te krijgen?

De wijze adviezen uit de Bijbel hebben al miljoenen mannen en vrouwen geholpen een gelukkig gezinsleven te krijgen.

Wat zegt de Bijbel over vriendschappen?

Goede vrienden hebben een positieve invloed op elkaar en brengen het beste in elkaar naar boven. Wees selectief bij je keuze van vrienden!

Wat is de Gulden Regel?

Jezus had het in de Gulden Regel niet alleen over de omgang met mensen in het algemeen maar ook met je vijanden.

Wat bedoelde Jezus toen hij zei: ‘Heb je vijanden lief’?

De eenvoudige maar wijze woorden van Jezus zijn soms moeilijk na te leven.

Hoe kan ik goede beslissingen nemen?

Zes tips op basis van Bijbelse principes die u kunnen helpen verstandige beslissingen te nemen.

Is er nog hoop?

Met een betrouwbare bron van hoop kun je je leven nu verbeteren en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Is geld de wortel van alle kwaad?

Veel mensen denken dat de uitspraak ‘geld is de wortel van alle kwaad’ een citaat uit de Bijbel is, maar dat klopt niet.

Geldzorgen en schulden: Kan de Bijbel helpen?

Geld maakt niet gelukkig, maar er zijn vier Bijbelse principes die een hulp zijn om goed met geld om te gaan.

Leven met een chronische ziekte: Kan de Bijbel helpen?

Ja! Hier vind je drie stappen om met een chronische ziekte om te gaan.

Wat zegt de Bijbel over wraak?

Advies uit de Bijbel heeft velen geholpen geen wraak meer te willen nemen.

Wat zegt de Bijbel over woede en boosheid?

Is boosheid altijd verkeerd? Wat moet je doen als je merkt dat je kwaad wordt?

Depressiviteit: Kan de Bijbel helpen?

Er zijn drie dingen die God geeft als hulp aan mensen die depressief zijn.

Kan religie, God of de Bijbel u helpen gelukkiger te worden?

Leer hoe vriendschap met God uw leven nu en in de toekomst kan verbeteren.

Wat zegt de Bijbel over van jezelf houden?

Jezus zei: ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf.’ Wat bedoelde hij daarmee?