Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Let op je omgang in deze laatste dagen!

Let op je omgang in deze laatste dagen!

‘Slechte omgang bederft nuttige gewoonten.’ — 1 KOR. 15:33.

LIEDEREN: 73, 119

1. In welke periode leven we nu?

HET zijn geen makkelijke tijden. We leven in een periode die de Bijbel ‘de laatste dagen’ noemt, ‘kritieke tijden, die moeilijk zijn door te komen’. In geen enkele periode vóór 1914 zijn de omstandigheden zo slecht geweest als nu (2 Tim. 3:1-5). En de wereld zal alleen nog maar verder achteruitgaan, want Bijbelprofetieën hebben voorspeld dat ‘goddeloze mensen en bedriegers van kwaad tot erger zouden voortgaan’ (2 Tim. 3:13).

2. Wat is kenmerkend voor het amusement in deze wereld? (Zie beginplaatje.)

2 Veel mensen doen of bekijken voor de lol dingen die volgens de Bijbel gewelddadig, seksueel immoreel, spiritistisch, of in een ander opzicht goddeloos zijn. In televisieprogramma’s, films, boeken en tijdschriften en op internet worden geweld en immoraliteit vaak als iets positiefs voorgesteld. Gedrag dat ooit als onacceptabel werd bezien, is nu in sommige gebieden gelegaliseerd. Maar dat maakt zulk gedrag nog niet acceptabel voor Jehovah. (Lees Romeinen 1:28-32.)

3. Hoe worden degenen die zich aan Bijbelse maatstaven houden vaak bezien?

 3 Jezus’ volgelingen in de eerste eeuw vermeden schadelijk amusement. Ook op andere terreinen hielden ze zich aan Bijbelse maatstaven. De mensen om hen heen vonden dat vreemd, en daarom belasterden en vervolgden ze de christenen. De apostel Petrus schreef dan ook: ‘De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie nu niet meer meedoen met hun slechte gedrag. En daarom vertellen ze slechte dingen over jullie’ (1 Petr. 4:4, Bijbel in Gewone Taal). Ook in deze tijd vinden mensen het raar als je je aan Bijbelse maatstaven houdt. Sterker nog, ‘allen die met godvruchtige toewijding in vereniging met Christus Jezus wensen te leven, zullen ook vervolgd worden’ (2 Tim. 3:12).

‘SLECHTE OMGANG BEDERFT NUTTIGE GEWOONTEN’

4. Welke belangrijke raad geeft de Bijbel ons?

4 De Bijbel geeft degenen die Gods wil willen doen de raad om geen liefde voor deze wereld en ‘de dingen in de wereld’ te hebben. (Lees 1 Johannes 2:15, 16.) De religieuze, politieke en commerciële organisaties, en ook de media, zijn onder invloed van ‘de god van dit samenstel van dingen’, Satan de Duivel (2 Kor. 4:4; 1 Joh. 5:19). Daarom moeten we er goed op letten met wie we omgaan. Gods Woord vertelt ons een fundamentele waarheid: ‘Slechte omgang bederft nuttige gewoonten’ (1 Kor. 15:33).

5, 6. Met wie moeten we niet omgaan, en waarom niet?

5 Als we onze goede gewoonten niet kwijt willen raken, moeten we geen nauwe omgang hebben met personen die slechte dingen doen. Dit gaat niet alleen over mensen die ons geloof niet delen, maar ook over personen die zéggen Jehovah te aanbidden en toch expres zijn wetten overtreden. Als zulke personen zich schuldig maken aan ernstig kwaaddoen en geen berouw hebben, gaan we niet langer met ze om (Rom. 16:17, 18).

6 Als we met personen zouden omgaan die Gods wetten niet gehoorzamen, zouden we hun gedrag kunnen gaan overnemen om maar door hen geaccepteerd te worden. Als we bijvoorbeeld omgaan met mensen die zich schuldig maken aan seksuele immoraliteit, kunnen we in de verleiding komen om dat ook te doen. Dat is sommige opgedragen christenen overkomen. Enkelen van hen hadden geen berouw en moesten worden uitgesloten (1 Kor. 5:11-13). Als ze geen berouw krijgen, wordt hun toestand als de toestand die Petrus beschreef. (Lees 2 Petrus 2:20-22.)

7. Wie moeten we als onze vrienden kiezen?

7 Hoewel we natuurlijk vriendelijk willen zijn tegen mensen die Gods wetten niet gehoorzamen, moeten we geen hechte vriendschappen met ze aangaan. Het zou voor een ongetrouwde Getuige van Jehovah dan ook verkeerd zijn om te daten met iemand die zich niet aan God heeft opgedragen, of die Hem niet trouw is en niet naar Zijn maatstaven leeft. Het is veel belangrijker om door Jehovah geaccepteerd te worden dan door mensen die niet naar Gods wetten leven. Onze vrienden moeten mensen zijn die Gods wil doen. Jezus zei: ‘Al wie de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder’ (Mark. 3:35).

8. Wat voor invloed had slechte omgang op het volk Israël?

8 De Israëlieten hebben ondervonden wat voor rampzalige gevolgen slechte omgang heeft. Terwijl Jehovah ze na hun bevrijding uit Egypte naar het beloofde land leidde, zei hij: ‘Gij moogt u voor hun goden niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen, en gij moogt niets maken gelijk hun werken,  maar gij zult ze zonder mankeren omverhalen en gij zult zonder mankeren hun heilige zuilen aan stukken breken. En gij moet Jehovah, uw God, dienen’ (Ex. 23:24, 25). Maar de meeste Israëlieten negeerden Gods geboden uiteindelijk (Ps. 106:35-39). Omdat ze God ontrouw werden, zei Jezus later: ‘Ziet! Uw huis wordt u verlaten achtergelaten’ (Matth. 23:38). Jehovah verwierp Israël en koos in hun plaats de christelijke gemeente als zijn volk (Hand. 2:1-4).

WEES VOORZICHTIG MET WAT JE LEEST EN WAAR JE NAAR KIJKT

9. Waarom kan dat wat de media voorschotelt gevaarlijk zijn?

9 Wat er te lezen en te zien is in de media kan voor christenen geestelijk gevaarlijk zijn. Zulk materiaal is niet gemaakt om ons geloof in Jehovah en zijn beloften te versterken. Het promoot juist de ideeën en doelstellingen van Satans slechte wereld. Daarom moeten we erg voorzichtig zijn met wat we lezen en waar we naar kijken: we willen immers niet dat er ‘wereldse begeerten’ in ons worden opgewekt (Tit. 2:12).

10. Wat zal er met schadelijk amusement gebeuren?

10 Binnenkort zal al dat schadelijke amusement er niet meer zijn. Satans wereld zal namelijk worden vernietigd. In de Bijbel staat: ‘De wereld gaat voorbij en ook haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid’ (1 Joh. 2:17). Koning David zong: ‘De boosdoeners zelf zullen afgesneden worden, maar wie op Jehovah hopen, díé zullen de aarde bezitten. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.’ Hoelang zullen die rechtvaardigen op aarde wonen? ‘Zij zullen er eeuwig op verblijven’ (Ps. 37:9, 11, 29).

11. Hoe helpt God ons om hem trouw te blijven?

11 In tegenstelling tot de wereldse media helpt het materiaal van Jehovah’s organisatie ons om te leven op een manier die tot eeuwig leven leidt. Jezus zei in gebed tot Jehovah: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus’ (Joh. 17:3). Via zijn organisatie geeft onze hemelse Vader een overvloed aan geestelijk voedsel dat echt goed voor ons is. We zijn gezegend met tijdschriften, brochures, boeken, films en internetartikelen die de ware aanbidding bevorderen. Gods organisatie voorziet ook in geregelde vergaderingen via de meer dan 110.000 gemeenten wereldwijd. Op zulke vergaderingen, en op kringvergaderingen en congressen, bespreken we materiaal dat op de Bijbel is gebaseerd en ons geloof in God en zijn beloften versterkt (Hebr. 10:24, 25).

TROUW ‘ALLEEN IN DE HEER’

12. Wat betekent het om ‘alleen in de Heer’ te trouwen?

12 Vooral christenen die willen trouwen, moeten op hun omgang letten. Gods Woord geeft de duidelijke raad: ‘Komt niet onder een ongelijk juk met ongelovigen. Want wat voor deelgenootschap hebben rechtvaardigheid en wetteloosheid? Of wat heeft licht met duisternis gemeen?’ (2 Kor. 6:14) De Bijbel geeft degenen die een huwelijkspartner zoeken de raad om ‘alleen in de Heer’ te trouwen, dat wil zeggen, alleen te trouwen met iemand die een opgedragen, gedoopte aanbidder van Jehovah is en naar Bijbelse maatstaven leeft (1 Kor. 7:39). Als je met iemand trouwt die van Jehovah houdt, krijg je een partner die je zal helpen om Jehovah altijd trouw te blijven.

13. Welk gebod over het huwelijk gaf Jehovah aan de Israëlieten?

 13 Jehovah weet wat het beste is voor zijn aanbidders en hij maakt keer op keer duidelijk hoe hij over het huwelijk denkt. Denk bijvoorbeeld aan het duidelijke gebod dat hij via Mozes aan Israël gaf. In verband met de inwoners van omringende landen, mensen die Jehovah niet dienden, zei Mozes: ‘Gij moogt geen echtverbintenis met hen aangaan. Uw dochter moogt gij niet aan zijn zoon geven, en zijn dochter moogt gij niet voor uw zoon nemen. Want hij zal uw zoon van het volgen van mij afkeren, en zij zullen stellig andere goden dienen; en Jehovah’s toorn zal inderdaad tegen u ontbranden, en hij zal u stellig weldra verdelgen’ (Deut. 7:3, 4).

14, 15. Wat was het gevolg toen Salomo Jehovah’s verbod negeerde?

14 Toen Salomo nog maar net koning was, bad hij om wijsheid, en Jehovah verhoorde zijn gebed. Daardoor kon Salomo het land goed besturen en nam de welvaart toe. Zijn wijsheid was zo opvallend dat hij overal beroemd werd. De koningin van Scheba zei tijdens haar bezoek aan hem: ‘Ik stelde geen geloof in de woorden totdat ik gekomen was opdat ik het met eigen ogen kon zien; en zie! men had mij nog niet de helft verteld. Gij hebt in wijsheid en voorspoed het gehoorde waarnaar ik heb geluisterd, overtroffen’ (1 Kon. 10:7). Maar helaas werd Salomo een triest voorbeeld van wat er kan gebeuren als iemand Jehovah’s verbod negeert door te trouwen met iemand die God niet dient (Pred. 4:13).

15 Ondanks alles wat Jehovah voor hem had gedaan, werd Salomo ongehoorzaam. Hij had ‘vele buitenlandse vrouwen lief’, personen die God niet dienden. Uiteindelijk had hij wel zevenhonderd vrouwen en driehonderd bijvrouwen! Het resultaat? ‘Nu geschiedde het toen Salomo oud werd, dat zijn eigen vrouwen zijn hart tot het volgen van andere goden hadden geneigd; (...) en Salomo ging doen wat slecht was in de ogen van Jehovah’ (1 Kon. 11:1-6). Ooit was Salomo heel wijs, maar doordat hij met de verkeerde mensen omging, bleef er van zijn wijsheid uiteindelijk niet veel meer over. Hij keerde Jehovah de rug toe. Een goede waarschuwing voor christenen die overwegen om met iemand te trouwen die niet van Jehovah houdt!

16. Welke Bijbelse raad is van toepassing op een aanbidder van Jehovah die getrouwd is met iemand die Jehovah niet dient?

16 Maar wat als iemand een aanbidder van Jehovah wordt terwijl hij of zij al getrouwd is met iemand die Jehovah niet dient? De Bijbel zegt: ‘Gij vrouwen, weest aan uw eigen man onderworpen, opdat, indien sommigen niet gehoorzaam zijn aan het woord, zij zonder woord gewonnen mogen worden door het gedrag van hun vrouw’ (1 Petr. 3:1). Deze woorden zijn gericht aan zusters, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor mannen die Jehovah gaan aanbidden terwijl ze getrouwd zijn met iemand die Jehovah niet dient. De Bijbelse raad is duidelijk: wees een goede huwelijkspartner en houd je aan Gods hoge maatstaven voor het huwelijk. Veel huwelijkspartners die Jehovah niet dienden, hebben de waarheid aanvaard omdat ze zagen hoe hun partner veranderde toen die zich aan Gods wetten ging houden.

ZOEK OMGANG MET PERSONEN DIE VAN JEHOVAH HOUDEN

17, 18. Waarom overleefden zowel Noach als de eerste-eeuwse christenen het einde van de maatschappij waarin ze leefden?

17 Hoewel slechte omgang nuttige gewoonten bederft, heeft goede omgang juist een positieve uitwerking. Neem bijvoorbeeld  Noach. Hij leefde dan wel in een slechte wereld, maar hij wilde geen vrienden worden met de mensen in die wereld. In die tijd ‘zag Jehovah dat de slechtheid van de mens overvloedig was op de aarde en dat elke neiging van de gedachten van zijn hart te allen tijde alleen maar slecht was’ (Gen. 6:5). Daarom besloot Jehovah om die wereld te vernietigen door middel van een vloed. Maar ‘Noach was een rechtvaardig man. Hij betoonde zich onberispelijk onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met de ware God’ (Gen. 6:7-9).

18 Noach wilde absoluut niet omgaan met mensen die niet van Jehovah hielden. In plaats daarvan bracht hij zijn tijd door met zijn vrouw, zijn drie zoons en hun vrouwen. Samen waren ze druk bezig met het werk dat God ze had opgedragen, waaronder het bouwen van een ark. Ondertussen was Noach ook ‘een prediker van rechtvaardigheid’ (2 Petr. 2:5). De goede omgang, de bouw van de ark en het predikingswerk hielpen Noach om druk bezig te blijven met goede dingen. Als gevolg hiervan overleefden Noach en zijn gezin de zondvloed. We kunnen hun dankbaar zijn, want we zijn allemaal nakomelingen van die trouwe mensen. Ook de trouwe christenen uit de eerste eeuw vermeden omgang met mensen die niet van Jehovah hielden. Door hun gehoorzaamheid overleefden ze de vernietiging van Jeruzalem in 70 n.Chr. (Luk. 21:20-22).

Goede omgang met onze broeders en zusters is een voorproefje van het leven in de nieuwe wereld (Zie alinea 19)

19. Wat moeten we doen om Gods goedkeuring te krijgen?

19 Als aanbidders van Jehovah moeten we het voorbeeld volgen van Noach en zijn gezin, en ook van de gehoorzame eerste-eeuwse christenen. Vermijd daarom omgang met mensen die niet van Jehovah houden en kies je vrienden onder de miljoenen trouwe broeders en zusters. Als je omgaat met mensen die zich laten leiden door Gods wijsheid, zal dat je helpen om in deze moeilijke tijden ‘vast te staan in het geloof’ (1 Kor. 16:13; Spr. 13:20). En stel je voor hoe geweldig het zal zijn om het einde van deze slechte wereld mee te maken en binnenkort in Jehovah’s nieuwe wereld te mogen leven. Let dus op je omgang in deze laatste dagen!