Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGAND NGIMA

Jehova Oseguedha Mokalo Apima

Jehova Oseguedha Mokalo Apima

Ne ajahigni 17 kendo nahero timo gik ma rowere mathoth ohero timo e hignigo. Gik ma ne ahero timo ne gin kaka goyo abal, budho gi osiepena, kod tugo opich tielo. To chieng’ moro, masira moro noloko ngimana. Ne ayudo aksident gi apiko ma noweya ka ang’ol chakre e ng’uta nyaka e tiendena. Masirano notimore higni 30 mokalo, kendo chakre kindeno nyaka sani an mana e otanda.

Ne apon e taon miluongo ni Alicante, ma yudore e piny Spain. Joodwa ne onge gi winjruok maber, omiyo, thothne ne ajadak e nderni ka ne arawera. But odwa, ne nitie duka moro ma ne ilosoe tiend mtokni. Ne amako osiep gi ng’at moro ma ne tiyo e dukano ma nyinge José María. Ne en ng’at mamor, kendo nodewa ahinya moloyo kata mana joodwa. E kinde ma ne an gi chandruok, ne ojakonya mana kaka owadwa ma sie, kata obedo ni noduong’na gi higni 20 kama.

Noyudo José María osechako puonjore Muma gi Joneno mag Jehova. Ne afwenyo ni nohero somo Muma, kendo kinde mang’eny ne ojawuoyo koda e wi adiera mag Muma. Ne ajachikone ita, kata kamano, ne ok akawo mapek gik ma nonyisaga. Pod ne an rawera ma nodich gi weche mamoko. Kata kamano, weche ne chiegni lokore.

MASIRA MA NOLOKO NGIMANA

Ok aheroga wuoyo e wi masira ma notimoreno. Gima anyalo wacho en ni ne afuwo kendo ne akawo ngimana ka gima tin ahinya. E odiechieng’ achiel kende, ngimana duto ne olokore chuth. Apoya nono, ne aweyo bedo rawera ma nigi teko mang’eny, ma abedo jatuo ma koro ong’ol e wod. Ne ok yotna rwako gima ne oa timorenano. Nasiko kapenjora niya: ‘Be nitie tiende dhi nyime gi ngima?’

José María nobiro nena e osiptal, kendo mapiyo nono ne otimo chenro mondo Joneno mag Jehova ma ne nie alworano obi olima e osiptal. Limbego ne ojiwo chunya ahinya. Mapiyo bang’ ka ne osegola e wod miketoe jotuo mohewore (ICU), ne achako puonjora Muma gi Joneno. Ne apuonjora gimomiyo dhano chandore kendo githo, kod gimomiyo Nyasaye oweyo mondo gik maricho otimre. Bende, ne apuonjora e wi singo ma jaber ma Nyasaye osingo ne dhano e kinde ma biro, ni piny biro pong’ gi dhano makare, kendo onge ng’ato ma nowach ni: “Atuwo.” (Isaiah 33:24) Mano e geno ma ne ahango winjo e ngimana ma ne omora ahinya.

Ka ne awuok e osiptal, ne atimo dongruok mapiyo e wach puonjruok Muma. Nitie kinde moko ma ne atiyo gi ndik rong’onde molos e yo makende dhi e chokruoge mag Joneno mag Jehova, kod e tij lando wach maber. E dwe mar Novemba 5, 1988, ne obatisa e besen molos e yo makende, ka ne ajahigni 20. Jehova Nyasaye nokonya bedo gi paro makare e wi ngimana. To ne adhi timo ang’o mondo agonego erokamano?

 POD AJAKINDA KATA OBEDO NI ANG’OL

Ne ang’ado e chunya ni ok nadhi weyo mondo chal mar ngimana omona timo kar nyalona e tij Jehova. Ne adwaro dhi nyime gi timo dongruok. (1 Timotheo 4:15) Ka ne achako tiyo ne Jehova ne ok yot nikech joodwa ne kwedo yie ma ne arwakono. Kata kamano, Jokristo wetena nobedona owete kod nyiminena. Ne gikonya ahinya dhi e chokruoge duto kod e tij lendo ma ok abara.

Kata kamano, kaka kinde ne medo sudo, ne koro dwarore ni orita e yo makende seche duto. Bang’ timo nonro e wi kuonde ma ne anyalo yudoe rit makende, gikone ne ayudo kamoro e taon mar Valencia, man kilomita 160 kiwuok e taon mar Alicante. Kanyo e ma tinde adakie.

Kata obedo ni asiko mana e otanda, aseng’ado e chunya ni abiro dhi nyime lando wach maber ne jomoko

Kata obedo ni asiko mana e otanda, aseng’ado e chunya ni abiro dhi nyime tiyo ne Jehova. Nang’iewo kompyuta moro matin gi pesa ma nayudo ma sirkal miyoga joma ong’ol, kendo notwena kompyutano e otandana. Bende, ne ang’iewo simo. Okinyi kokinyi, jal ma ritowa kanyo mokonaga kompyutana kachiel gi simba. Nitie gimoro molos ma iketonaga e tika ma konya tiyo gi kompyutanano. Bende, an gi kede moro ma amakoga gi dhoga. Kedeno e ma konyaga ndiko weche e kompyuta, kod diyo nembni sama agoyo ne ng’ato sim.

Adiyo nembni e simba ka atiyo gi kede

To masindego osekonya e yore mage? Mokwongo, gisekonya donjo e websait marwa mar jw.org kachiel gi LAIBRARI MAR INTANET. To mano kaka websaitno kod laibrarino osekonya ahinya! Pile atiyoga gi seche mang’eny e puonjruok kendo timo nonro ka atiyo gi buge ma lero Muma, mondo amed ng’eyo Nyasaye kod kido mage mabeyo. To e seche ma awinjo ka chunya onyosore, ajamanyoga gimoro ma duogo chuny e websaitwano.

Olos kompyutanano e yo ma anyalo tudora gi owete sama gin e chokruok, mondo awinj kendo chiwo paro e chokruoge. Anyalo chiwo paro, lemo, golo twak, kata mana somo gaset mar Ohinga mar Jarito kapo ni omiya migawono. Kata obedo ni ok anyal dhi e chokruogego, pod anenoga ni an jakanyo mar kanyaklawa.

Kompyuta kod simo, bende konyaga e tij lando wach maber. En adier ni ok anyal dhi lendo ot ka ot kaka thoth Joneno mag Jehova timoga. Kata kamano, podi alendoga. Masindego osekonya lero ne jomamoko yiena. Ahero lendo mitiyoe gi simo, kendo mano nomiyo jodong-kanyakla omiya migawo mar tayo lendo mitiyoe gi simo. Yor lendoni osebedo ka konyo ahinya jolendo mamoko ma bende nie chal ma monogi wuok e utegi.

Ka atayo puonjruok mar Muma

Ngimana ok otenore mana kuom tiyo gi masinde. Pile ka pile, osiepena biroga lima. Gijobiroga  gi wedegi kod osiepegi ma puonjore Muma. Kinde mang’eny, gikwayaga mondo ata puonjruok mar Muma gi jogo. Nitiere kinde moko bende ma Jokristo wetena biro lima mondo gitim lamo mar joot koda. To gima mora moloyo e kindego en sama nyithindo matindo bet batha kae to ginyisa gimomiyo gihero Jehova.

Joot moro timo lamo mar joot koda

Abedoga mamor ahinya sama ji mang’eny biro lima. Oda pong’ga pile gi osiepe moa machiegni kod moa mabor mobiro mana lima. Hera ma jowetenago nyisa makoga dho joma ritowaga. Agoyo ne Jehova erokamano pile kuom bedo e riwruok maber kamano.

POD ADHI NYIME NYAGORA GI NGIMA

Samoro amora ma ng’ato omosa to openja ni adhi nade, ajadwoko ni, “Antie, pod anyagora gi ngima!” To ang’eyo ni ok an kenda e ma anyagora gi ngima. Jokristo duto kedo “e lweny maber mar yie,” bed ni gin ging’ol kata gin e chal mane. (1 Timotheo 6:12) En ang’o mosekonya nyagruok kuom higni mang’eny kamano? Awuoyoga gi Jehova e lamo pile, kendo agoyone erokamano kuom konya bedo gi paro makare e wi ngima. E wi mano, atemoga bedo modich kaka nyalore e tij Nyasaye, kachomo wang’a kuom geno manie nyimwa.

José María

Ajaparo kaka ngima biro chalo e piny manyien, ka koro an gi nyalo mar ringo kendo chikra kendo. Kinde moko wangerorega gi osiepna moro miluongo ni José María ma nigi tuo mar polio ni wabiro ringo ng’wech mar marathon kanyachiel. Apenjega ni “Ng’ama biro loyo ng’weno?” Kae to odwoko ni “Mano ok lich. Gima duong’ en ringo ng’weno ka wachopo e Paradiso.”

Ok osebedona mayot rwako e pacha ni tinde ang’ol. Kane arawera, ne atimo tim moro mar fuwo kendo mano nomiyo ang’ol nyaka kawuononi. Kata kamano, amor ahinya ni Jehova ok ne ojwang’a. Oseguedha e yore mang’eny, Jokristo wetena machalo kaka owete gi nyiminena, osekonya bedo gi paro makare e wi ngima, kendo aseyudo mor ma bedoe sama wakonyo jomoko, kendo sani an gi geno ma jaber kuom kinde ma biro. E yo machuok anyalo wacho kama, ni Jehova oseguedha mokalo apima.