Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | BE JOMOTHO NOBED MANGIMA KENDO?

Jomotho Dhiga Kanye?

Jomotho Dhiga Kanye?

“Chon ne aparo ni nitie kuonde adek ma jomotho dhiye. Ne ginyalo dhi e polo, e mach, kata e purgatori. Nang’eyo maber ni ne ok atim gik mowinjore gi dhi e polo, to bende ne ok arach ahinya mondo owita e mach. E wi mano, ne ok ang’eyo gima timore ne ng’ato kodhi e purgatori. Ne ok ayudo ndiko moro amora e Muma ma ne siro wechego. Ji e ma ne puonjo wechego.”—Lionel.

“Ne opuonja ni ji duto dhiga e polo bang’ tho, kata kamano puonjno ne ok donjna. An to nang’eyo ni tho e giko mar ngima dhano.”—Fernando.

Be isegapenjori niya: ‘Jomotho dhiga kanye? Dibed ni jowa mosetho chandore kamoro? Be wabiro nenogi kendo? Ere kaka wanyalo bedo gadier ni wabiro nenogi kendo?’ Wanon ane gima Muma puonjo. Mokwongo, wanonuru gima Muma wacho e wi jomotho. Kae to wabiro wuoyo kuom geno ma Muma chiwo.

 Be ng’at motho nyalo ng’eyo gima timore?

DWOKO MA MUMA CHIWO: “Ni mar jo mangima ging’eyo ni gibiro tho: to jo motho ok ging’eyo gi moro, mi pok giongego kendo; ni mar wi ji owil gi parogi. Tich ma lueti oyudo, ti gi tekoni duto; ni mar onge tich, kata lony kata ng’eyo gi moro kata rieko, e liel, ka midhiye.” *Eklesiastes 9:5, 10.

Liel en kama jomotho duto dhiye. Bende, inyalo ti kode e yor ranyisi kiwuoyo kuom kamoro ma joma ni e iye ok ong’eyo gimoro amora, kendo onge gimoro amora ma gitimo. Be Ayub, jatich Nyasaye nong’eyo gima Liel en? Gige duto kaachiel gi nyithinde ne olal e odiechieng’ achiel, kae to adhonde nosaso dende duto. Ne okwayo Nyasaye kama: “Mad ipandae e liel, mad iritae ling’ ling’.” (Ayub 1:13-19; 2:7; 14:13) Nenore maler ni Ayub ne ong’eyo ni e Liel ok en kar mach ma isandoe ji. Ne ong’eyo ni kodhi e Liel to ne odhi yudo yueyo.

Nitie yo machielo ma wanyalo ng’eyogo kabe ng’at motho ong’eyo gimoro amora. Wanyalo nono ji aboro ma Muma wacho ni ne ochier.—Ne sanduk ma wiye wacho ni, “ Ji Aboro ma Muma Wacho ni ne Ochier.”

Onge ng’ato ang’ata kuom ji aborogo ma nowuoyo kuom ber kata lit ma ne giyudo e kinde ma ne githoe. Ka dine joma nochiergo odhi kuonde ma kamago e kinde ma ne githoe, donge dine gigano ne ji kaka kuondego chal? Donge wechego dine ondik e Muma mondo ji osomgi? Muma ok wach gimoro amora ma jogo nowacho e wi kuondego. Kuom adier, onge gima joma nochiergo ne nyalo wacho e wi wachno. To nikech ang’o? En nikech ne gikiya gimoro amora e kinde ma ne githoe, ne gichalo mana joma nie nindo matut. Nitie kinde ma Muma jatiyo gi wach mar nindo sama olero tiend tho. Kuom ranyisi, jotich Nyasaye kaka Daudi kod Stefano, ne “onindo e tho.”—Tich Joote 7:60; 13:36.

Be jomotho chieng’ nochier? Be ginichiew a e nindo matutno?

^ par. 7 Wach motigo ni “Liel” e dho Hibrania en “Sheol” to e dho Grik en “Hades.” Loko moko mag Muma tiyo gi wach mar “hell,” kata kamano onge kamoro amora e Muma ma puonjo ni nitie mach misandoe jomotho.