Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE

Gimomiyo Jomoko Yudo ka Teknegi Hero Nyasaye

Gimomiyo Jomoko Yudo ka Teknegi Hero Nyasaye

“Her Ruoth Nyasachi gi iyi duto, kendo gi chunyi duto, kendo gi riekoni duto. Ma e chik maduong’ kendo mokwongo.”Yesu Kristo, 33 E.N. *

Jomoko yudo ka teknegi hero Nyasaye. Gineno ni Nyasaye en ng’at ma ng’eyo kore tek, ng’at man mabor gi dhano, to moko paro kata ni osando ji. Ne ane paro ma jomoko osebedogo e wi Nyasaye:

  • “Ne alemoga ka akwayo Nyasaye mondo okonya, kata kamano ne aneno ni en mabor kendo ne ok anyal chopone. Ne aneno ka gima Nyasaye ne onge kendo ok odewowa.”—Marco, Italy.

  • “Kata obedo ni chunya ne gombo ndi tiyo ne Nyasaye, ne aneno ni obor koda ahinya. Ne aparo ni ne en Nyasaye mager ma tije en mana kumowa. Ne ok apar ni Nyasaye ohero dhano.”—Rosa, Guatemala.

  • “Kane an nyathi, ne aparo ni Nyasaye ne manyo mana kethowa mondo okumwa. Bang’e ne achako nene kaka ng’at maok odich gi dhano. Nyasaye ne chalona mana jatelo momako kama duong’ e oganda to ok odich gi joma otelonegi.”—Raymonde, Kanada.

In to ineno Nyasaye nade? Be en adier ni Nyasaye en ng’at ma dhano ok nyal hero? Jokristo osepenjore penjono kuom higni gi higni. Nikech ji ne ok ne Nyasaye kaka ng’at minyalo her, e higni mag 450-1500 E Ndalowa, joma ne odak e pinje mag Jokristo ne ok lem kata ne Nyasaye Manyalo Duto. Nikech ang’o? Ji ne oluor ni Nyasaye nyalo timonegi marach. Ja histori miluongo ni Will Durant nolero paro ma ne jogo nigo kowacho niya: “Ere kaka dhano adhana ma jaricho ditem wuoyo gi Nyasaye ma sando ji kendo man mabor gi ji?”

Ang’o ma ne omiyo ji ochako neno Nyasaye kaka ng’at “ma sando ji kendo man mabor gi ji”? Ang’o ma Muma puonjo kuom adier e wi Nyasaye? Be ng’eyo adiera e wi Nyasaye nyalo konyi here?