Kal idhi e weche manie iye

Be en Adier ni Uwacho ni Din Maru Kende e mar Adier?

Be en Adier ni Uwacho ni Din Maru Kende e mar Adier?

Jogo momakore gi din pile neno ni din ma giluwo en ma Nyasaye kod Yesu oyiego. Ka ok kamano, to kare ang’o momiyo digimakre gi dinno? Yesu Kristo ne ok oyie gi paro ma ji nigo ni dinde mang’eny gin mana yore mang’eny matero ji e ngima. Kar mano, nowacho niya: “Rangano tin, kendo yorno diny ma dhi e ngima, kendo ginok ma nwang’e.” (Mathayo 7:14) Joneno mag Jehova ni gadier ni gisenwang’o yorno. Ka ok kamano, dine gimanyo din machielo.