Mapuro aga ava pura vantu kuhamena Nombangi daJehova

Nombangi daJehova nado kuvatera poyimpagwa ndi?

Lironga omu atu gava evatero kovapuli vakwetetu noku kwava wopeke.

Nombangi daJehova nado kuvatera poyimpagwa ndi?

Lironga omu atu gava evatero kovapuli vakwetetu noku kwava wopeke.

Nombangi daJehova va kara novakadi ava ava zuvhisa ndi?

Situmbukira musinke va kara naso vakadi mosirugana sokuzuvhisa uzuni mudima esi ava rugana Nombangi daJehova?

Nombangi daJehova da pura mwaJesus ndi?

Konakona eyi ya karera nomulyo koVakriste wousili va pure mwaJesus.

Nombangi daJehova kwa pura asi ukarelikarunga wawo yiwo welike wousili ndi?

Jesus ga uyungire asi pwa kara nonzira dononzi edi adi twara komwenyo ndi?

Nombangi daJehova kupulisira maukarelikarunga gapeke ndi?

Lironga o dive omu kudira mpongo aku dimbwilisa Vakriste wousili.

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kutambura honde?

Pwa kara magano gomanzi gepuko kuhamena Nombangi daJehova netamburo lyohonde. Lironga mausili kuhamena epuliro lyetu moyuma eyi.

Nombangi daJehova kunyoka ku di wenda ndi?

Nompango mbali domoBibeli edi nadi kuvatera o ture po etokoro kuhamena kugwana wenda.

Nombangi daJehova da pura asi evhu kwa li sitire mazuva ntazimwe ndi?

Wa yi diva asi egano lyomazuva ntazimwe gesito kulirwanesa nomarongo gomoBibeli?

Nombangi daJehova da pura metestamende lyekurukuru ndi?

Maruha gamwe gomoBibeli kwato mulyo ndi? Lironga omu Vakriste nava gwanena mo uwa mehistoli nomomapukururo goparugano ga kara moMatjangwa goRuhebeli.

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kuruganesa sikuruse moukareli wawo?

Nampili ngomu ose Vakriste, kapi atu ruganesa sikuruse moukareli wetu. Morwasinke?

Yilye ga totere po mbunga zoNombangi daJehova?

Resa yipo o dive eyi Charles Taze Russell kapi ga totere po ukarelikarunga woupe.

Kupi ayi tundu yimaliwa yokukwatesa ko sirugana seni sokuzuvhisa?

Ose kapi atu ruganesa nonkedi edi sinzi sonongereka adi ruganesa.

Nombangi daJehova kugava yiumurongo ndi?

Nombangi daJehova kwa va pa mpangera zokugava yimaliwa yongandi ndi?

Nombangi daJehova da kara novampitisili ava ava futu ndi?

Pwa kara vampitisili ava va kara noyitumbukira yomulyo kupitakana vakwawo ndi? Wolye ava mu pitisire?

Nombangi daJehova va kara novakadi ava ava zuvhisa ndi?

Situmbukira musinke va kara naso vakadi mosirugana sokuzuvhisa uzuni mudima esi ava rugana Nombangi daJehova?

Ngapi ava di gendesa nombungakriste deni?

Kuna kukuhundira o konakone oku atu gwana mapukururo nomavyukiso kupitira mewapaiko eli.

Yisinke Mbungagendesi zoNombangi daJehova?

womonoKomitiye odo yiwo vampitisili wombunga zetu ndi?

Morwasinke Nombangi daJehova adi zuvhisire tunda embo zende embo?

Lironga eyi Jesus ga tanterere varongwa vendi wokuhova va rugane.

Nombangi daJehova kwa pura asi ngadi gwana eparuro morwa kuzuvhisa ndi?

LResa eyi twa pura kuhamena eparuro ntani nomu ava li gwana.

Morwasinke Nombangi daJehova adi zuvhisilire vantu ava va kara nonongereka dawo?

Yisinke ayi tu tumangeda tu zuvhisire vantu ava va kara nonongereka dawo?

Yisinke elirongo lyoBibeli?

Kuvhura o lironge Bibeli noNombangi daJehova mawoko-woko ntani kuvhura o ruganese Bibeli za nyamoge. Kuvhura o zigide ko epata lyoge ndi vakaume woge va ya kare pelirongo lyoge lyoBibeli.

Nombangi daJehova kurugana sirugana soutumwa ndi?

Wolye ava lihameke mo mosirugana soutumwa ntani morwasinke? Awo kugwana edeuro ndi?

Nombangi daJehova va kara novakadi ava ava zuvhisa ndi?

Situmbukira musinke va kara naso vakadi mosirugana sokuzuvhisa uzuni mudima esi ava rugana Nombangi daJehova?

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kutumbura mavango gawo goukareli asi ngereka?

Lironga o dive oku za tunda ntanto “Sinyanga soUhompa soNombangi daJehova” neyi ava zi ruganesere.

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kuruganesa sikuruse moukareli wawo?

Nampili ngomu ose Vakriste, kapi atu ruganesa sikuruse moukareli wetu. Morwasinke?

Nombangi daJehova kwa kara noBibeli zavene ndi?

Kuruganesa Nobibeli dokulisiga-siga kuvhura yi ku vatere melirongo lyoge lyoBibeli. Nokonda ntatu edi nadi kuninkisa o ruganese Bibeli zoNew World Translation of the Holy Scriptures melirongo lyoge.

Bibeli New World Translation kwa vyuka ndi?

Morwasinke Bibeli New World Translation za lisigira nomatoroko goNobibeli dapeke?

Nombangi daJehova da pura metestamende lyekurukuru ndi?

Maruha gamwe gomoBibeli kwato mulyo ndi? Lironga omu Vakriste nava gwanena mo uwa mehistoli nomomapukururo goparugano ga kara moMatjangwa goRuhebeli.

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kulihameka moupolitika?

Nombangi daJehova kurwanesa noveta dosirongo ndi?

Morwasinke Nombangi daJehova adi nyokere kulihameka moyilika yosirongo?

Awo kwa hara kutulisa po kambunga koupolitika ndi?

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire Kulihameka Moyita?

Nombangi daJehova kwa divikwa mouzuni morwa kunyoka kulihameka moyita. Lironga eyi twa karera nomutaro gwangoso.

Nombangi daJehova nado kuvatera poyimpagwa ndi?

Lironga omu atu gava evatero kovapuli vakwetetu noku kwava wopeke.

Nombangi daJehova nado kugwana uhaku wokosipangero ndi?

Vantu vamwe kugazara asi Nombangi daJehova kunyoka mauhaku nagenye gokosipangero. Ayo usili ndi?

Nombangi daJehova kunyoka ku di wenda ndi?

Nompango mbali domoBibeli edi nadi kuvatera o ture po etokoro kuhamena kugwana wenda.

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kutambura honde?

Pwa kara magano gomanzi gepuko kuhamena Nombangi daJehova netamburo lyohonde. Lironga mausili kuhamena epuliro lyetu moyuma eyi.

Nombangi daJehova kugaununa mapata ndi kuga nkondopeka?

Nombangi daJehova pamwe kuvarundira asi awo kugaununa mapata. Nye yousili Nombangi kureta magaunuko aga ndi?

Nombangi daJehova kusilika nomuvi nonobuke nomarusumo gamwe ndi?

Nompango musinke na ruganesa Mukriste pokuhorowora yilihafeso

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kudana sipito soKrismesa?

Vantu wovanzi kudana Krismesa nampili ngomu va diva ntundiliro zazo. Gwana nokonda asi morwasinke Nombangi daJehova ava dilire kudana.

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kudana mavhumbukiro?

Vantu wovanzi kugazara asi mavhumbukiro sipito soVakriste. Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kusidana?

Nombangi daJehova, awo Vakriste ndi?

Kuna kukuhundira o konakone omu twa lisiga komaukarelikarunga gapeke goVakriste.

Nombangi daJehova Vaprotestante ndi?

Mausili gavali aga aga ninkisa Nombangi daJehova va lisige nomaukerelikarunga gapeke aga aga litumbura asi Vakriste.

Nombangi daJehova mbunga zokutunda moAmerika ndi?

Konakona yitwa yine kuhamena mbunga ezi zomouzuni mudima.

Nombangi daJehova da pura metestamende lyekurukuru ndi?

Maruha gamwe gomoBibeli kwato mulyo ndi? Lironga omu Vakriste nava gwanena mo uwa mehistoli nomomapukururo goparugano ga kara moMatjangwa goRuhebeli.

Nombangi daJehova kunyoka ava va kere nare moukarelikarunga wawo ndi?

Pamwe hepero kugusa mo muntu mombungakriste ano kuvhura yi mu vatere a tengure hena mombunga.