Zende koyikaramo

None kugwana uhaku wokosipangero ndi?

None kugwana uhaku wokosipangero ndi?

 Nhi, Nombangi daJehova kugwana nomutji nouhaku wokosipangero. Nampili ngomu atu hetekere ko kupakera marutu getu mbili nokukara noukanguki wouwa ose poyiruwo yimwe kuhepa “muhakuli.” (Rukasa 5:31) Ngwendi Rukasa, Mukriste gomosiruwo sanare, Nombangi daJehova dimwe kurugana ngovandokotora naina.—Vakorosi 4:14.

 Nampili ngoso mauhaku gamwe kurwanesa nompango doBibeli, ano ose kunyoka mauhaku gangoso. Pasihonena, kapi atu tambura honde morwa Bibeli za silika kuruganesa honde. (Yirugana 15:20) Mokulifana Bibeli za silika mauhaku aga ga likwatakana noumpure.—Vagarata 5:19-21.

 Nampili ngoso, sinzi somauhaku aga ava gava kosipangero kapi aga rwanesa nompango doBibeli. Yipo nye muntu ga hepa kuhorowora uhaku ou ana kuhafera. Gumwe goNombangi kuvhura a tambure mutji nouhaku wongandi ano gumwe hena goNombangi kuvhura a tokore mokunyoka mutji ndi uhaku owo.—Vagarata 6:5.