Zende koyikaramo

One Vakriste ndi?

One Vakriste ndi?

 Yimo. Ose Vakriste morwa nokonda edi:

  •   Ose kuhetekera ko kutura pasirugana marongo gaJesus Kristusa nonkareso zendi.—1 Peturusa 2:21.

  •   Twa pura asi Jesus yige gokututwara keparuro “yeeyi kutupu hena nampili muntu gumwe gwapeke mouzuni mudima, ogu ga pa Karunga edina lyokutuparura.”—Yirugana 4:12.

  •   Apa vantu ava ya kara Nombangi daJehova, awo pomuhowo kuvakuhwira medina lyaJesus.—Mateusa 28:18, 19.

  •   Makanderero getu kupitira medina lyaJesus.—Johanesa 15:16.

  •   Ose twa pura asi Jesus yige mupangeli gwankenye mugara.—1 Vakolinte 11:3.

 Ose hena twa lisiga konongereka dapeke. Pasihonena, ose twa pura asi Bibeli kuronga asi Jesus MunwaKarunga, kapisi ruha roUtatu-umwe. (Marukusa 12:29) Twa pura hena asi mwenyo kufa, Karunga kapi a hepeke vantu momundiro gwanarunye ntani owo ava pitisire moukarelikarunga kapisi va va tumbure konontumbwisiso edi nadi va zerurura va pite vakwawo.—Muudisi 9:5; Mateusa 23:8-10.