Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

One Vakriste ndi?

One Vakriste ndi?

Yimo. Ose Vakriste morwa nokonda edi:

  • Ose kuhetekera ko kutura pasirugana marongo gaJesus Kristusa nonkareso zendi.—1 Peturusa 2:21.
  • Twa pura asi Jesus yige gokututwara keparuro “yeeyi kutupu hena nampili muntu gumwe gwapeke mouzuni mudima, ogu ga pa Karunga edina lyokutuparura.”—Yirugana 4:12.
  • Apa vantu ava ya kara Nombangi daJehova, awo pomuhowo kuvakuhwira medina lyaJesus.—Mateusa 28:18, 19.
  • Makanderero getu kupitira medina lyaJesus.—Johanesa 15:16.
  • Ose twa pura asi Jesus yige mupangeli gwankenye mugara.—1 Vakolinte 11:31Kol 11:3.

Ose hena twa lisiga konongereka dapeke. Pasihonena, ose twa pura asi Bibeli kuronga asi Jesus MunwaKarunga, kapisi ruha roUtatu-umwe. (Marukusa 12:29) Twa pura hena asi mwenyo kufa, Karunga kapi a hepeke vantu momundiro gwanarunye ntani owo ava pitisire moukarelikarunga kapisi va va tumbure konontumbwisiso edi nadi va zerurura va pite vakwawo.—Muudisi 9:5; Mateusa 23:8-10.