Zende koyikaramo

Morwasinke omu dilire kutambura honde?

Morwasinke omu dilire kutambura honde?

Magano gepuko aga va kara nago sinzi sovantu

 Yimpempa: Nombangi daJehova kapi da pura momutji ndi mouhaku wokosipangero.

 Usili: Ose kukondja mokugwana uhaku wouwa po kwanyamwetu nomapata getu. Apa atu vere, ose kuza kovandokotora ava va kara noudivi wouwa mokugava uhaku nokurugana matauro pwa hana honde. Ose kuhafera nongendeseso donompe edi vana kurugananesa mouhaku. Mauhaku pwa hana eruganeso lyohonde kapi tupu gana kuvatera Nombangi, ngesi vantu navenye kuna kugwanena mo mauwa. Moyirongo yoyinzi, nkenye muveli kuvhura a horowore mokudira kutambura honde yipo a dire kugwana mauvera aga au retesa po uhaku wokuruganesa honde.

 Yimpempa: Nombangi daJehova kwa pura asi epuro kuverura mauvera gomuntu.

 Usili: Ose kapi twa pura mokukanderera vaveli va veruke.

 Yimpempa: Ayo ndiro unene nsene va dira kuruganesa honde mouhaku.

 Usili: Uhaku wokudira kuruganesa honde kapisi ndiro unene. a

 Yimpempa: Sinzi soNombangi, kukwatera mo vanona, kufa nkenye mvhura morwa kunyoka kutambura honde.

 Usili: Nonkango edi kapisi usili. Vandokotora nkenye apa kurugana matauro gamanene, ngwendi etauro lyomutjima, pwa hana eruganeso lyohonde. b Vaveli navenye ava ava dili kutambura honde, kukwatera mo vanona, kuveruka kupitakana vaveli ava ava tambura honde. c Moyihorokwa yoyinzi, kwato gumwe ogu na vhura kutanta asi muntu ta fu morwa kunyoka kutambura honde ndi morwa kutambura honde.

Morwasinke Nombangi daJehova adi dilire kutambura honde?

 Eyi kuna kara asi morwa epuliro lyetu. MoBibeli, mEtestamende lyEkukurukuru neli lyEpe, kwa tu pangera asi nokulya si honde. (Genesis 9:4; Levitikus 17:10; Deuteronomium 12:23; Yirugana 15:28, 29) Ntani hena kwaKarunga asi mwenyo gwankenye sinamwenyo kwa kara mohonde. (Levitikus 17:14) Yipo nye ose kunyoka kutambura honde, kapisi mokulikida tupu ulimburukwi wetu kwa Karunga, nye hena morwa efumadeko lyetu kwendi ngoMugavi geparu.

Marunduruko

Matauro gomanene kuvhura kugarugana pwa hana eruganeso lyohonde ntani ayo kutompoka vandokotora

 Nare, vahakuli kwa gazarere asi kugava uhaku wokudira eruganeso lyohonde kuna kara ngwendi kwa kudipaga muntu, nye ngesi awo va rundurura mutaro gwawo. Pasihonena, mo-2004 sirongwa esi va pwagesere mosimbapiratjangwa selirongo lyouhaku kwa tente asi, “sinzi sonongendeseso edi ava ruganesa mokuhakura vaveli woNombangi daJehova ngadi kara nonkedi donongwa po dokuhakura vantu monomvhura dokomeho.” d Mo-2010 sirongwa somosimbapiratjangwa Heart, Lung and Circulation kwa tente asi, “etauro pwa hana eruganeso lyohonde kapisi va li ruganese tupu koNombangi daJehova kwelike nye va hepa kuliruganesa nkenke ezuva kwankenye muntu.”

 Mayovi govandokotora ngesi mouzuni mudima kuna kuruganesa nonkedi dokudira kupulisira honde zi pite pokurugana matauro gomanene pwa hana eruganeso lyohonde. Nonkedi dangoso kuna kudiruganesa nampili moyirongo yoruhepo ntani vantu va hana asi Nombangi kuna kugwana uhaku pwa hana eruganeso honde.

a Tara Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, p. 349

b Tara The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, pp. 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, p. 563; Basics of Blood Management, p. 2; and Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, p. 39.

c Tara The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, p. 918; and Heart, Lung and Circulation, Volume 19, No. 9, p. 658.

d Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, page 39.