Tula moilonga omafinamhango Ombiibeli

Eendjovo daKalunga otadi ketu kwafela u diladile nokutula moilonga omafinamhango. Konakona oihopaenenwa imwe oyo tai ulike ounongo wopaMbiibeli.

Jehova Kalunga ote ku kwafela

Ino pumbwe okukala wa wanenena opo u longele Kalunga. Kalunga okwa hala u pondole, ote ku yambidida noku ku kwafela.

Pwilikina epukululo u mone eendunge

Yandja elitulemo komayele ndele hakomupukululi. Eendjovo dounongo odo da dja kovakulunhuongalo Ovakriste otadi ulike kutya Jehova oku tu hole.