OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Desemba 2015

Oshifo eshi oshi na oitukulwa oyo tai konakonwa okudja me 1 fiyo 28 Februali 2016.

Jehova oha kwatafana noha popi novanhu

Oushili oo kutya Kalunga oha longifa omalaka e lili noku lili opo a popye novanhu otau tu hongo oshili ya denga mbada kombinga yaye.

Ombibeli oyo tai kumu omitima

Omafinamhango atatu a fimana oo a wilika okomitiye oyo ya toloka o-New World Translation

Ulika kutya owa pandula Jehova eshi ha yandje

Ombibeli otai tu kwafele tu mone kutya otu na okukala tu na omalinyengotomheno a tya ngahelipi eshi hatu longifa efimbo, eenghono noiniwe yetu.

Longifa nawa elaka loye

Ongahelipi oshihopaenenwa shaJesus tashi ku kwafele u shiive kutya onaini, oshike nongahelipi u na okupopya?

Jehova ote ku kwafele ngeenge to ehama

Ongahelipi tu na okutala ko ovo ve na ounghundi, noshike tu na okuninga po opo tu va kwafele?

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Paife ondi na ombili naKalunga nosho yo nameme

Eshi Michiyo Kumagai a efa po okwiilikana ooxekulululwa, osha li sha etifa okuhaudafana pokati kaye naina. Ongahelipi Michiyo a li a dula okupanga ombili naina?