OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Januali 2013

Oshifo osho osha kundafana kombinga yoohandimwe ovo va popiwa mOmbibeli ovo va li ve na eitavelo nouladi.

Vamwe ovo ve liyamba va longe nehalo liwa—moNorway

Ongahelipi epulo lonhumba olo la li la pulwa oukwaneumbo oo inau shi teelela la li le u linyengifa u ka longe oko ku na omhumbwe inene yovaudifi?

Kala wa pama, Jehova oku li pamwe naave!

Oto dulu okumona ouwa moshihopaenenwa shaJosua, Jojada, Daniel nosho yo shavamwe vali ovo va li ve na eitavelo nouladi.

Ino efa nande osha shi ku ehenife kokule naJehova

Konakona shi na sha nanghee hatu dulu okuninga omatokolo e li pandunge e na sha noilonga, omalihafifo nosho yo oukwaneumbo.

Ehena alushe popepi naJehova

Ongahelipi hatu dulu okweehena popepi naJehova mokukala tu na etaleko liwa li na sha noikwaelektronika nosho yo noukolele wetu nokuhenuka ounhwa nohole yokuhola oimaliwa?

Natu longele Jehova nopehe na okulipa oushima

Pefimbo lokukalamwenyo kwaye, omuyapostoli Paulus okwa li a ninga omapuko a kwata moiti ndele okwa li yo a ninga omatokolo opandunge. Oshike hatu lihongo moshihopaenenwa shaye?

Ovakulunhuongalo ‘ovalongi pamwe nafye omolwehafo letu’

Omeenghedi dilipi ovakulunhuongalo hava kwafele ovaitaveli vakwao va kale va hafa moilonga yaKalunga?

Oshikonga sha unganekwa nawa sha etifa oidjemo iwa

Lesha kombinga yanghee okakadona komido 10 kokuChile ka li ka longa noudiinini opo ka shive ovapopi aveshe vOshimapudungun vokofikola yavo koshiningwanima she likalekelwa.