Hebreo 9:1-28

9  Kon amo, sa bahin sini, ang nahauna nga katipan may mga pagsulundan sa sagrado nga pag-alagad kag sa dutan-on nga balaan nga duog sini.  Kay may gintukod nga una nga hulot sang tolda diin yara ang kandelero kag subong man ang lamesa kag ang tinapay nga ginapasundayag; kag ginatawag ini “ang Balaan nga Duog.”  Apang sa likod sang ikaduha nga kurtina amo ang hulot sang tolda nga ginatawag “ang Labing Balaan.”  Sa sini yara ang incensario nga bulawan kag ang kaban sang katipan nga nahaklapan sing bulawan sa palibot, diin yara ang tibod nga bulawan nga may unod nga manna kag ang sungkod ni Aaron nga nagpanalingsing kag ang mga tapitapi sang katipan;  kag sa ibabaw sini may mahimayaon nga mga kerubin nga nagalandong sa tabon sang pagpasag-uli. Apang indi karon ang tion agod hambalan sing detalyado ang nahanungod sa sining mga butang.  Sang natukod na ining mga butang sa sini nga paagi, ang mga saserdote nagasulod sa una nga hulot sang tolda sa tanan nga tion agod himuon ang sagrado nga mga pag-alagad;  apang sa ikaduha nga hulot ang mataas nga saserdote lamang ang nagasulod sing makaisa sa isa ka tuig, nga may dala nga dugo, nga ginahalad niya para sa iya kaugalingon kag para sa di-hungod nga mga sala sang katawhan.  Busa gin-athag sang balaan nga espiritu nga ang dalan pasulod sa balaan nga duog wala pa mapadayag samtang nagatindog pa ang una nga tolda.  Ini mismo nga tolda isa ka ilustrasyon para sa gintalana nga tion nga yari na karon, kag nahisuno sa sini ginahalad ang mga dulot kag mga halad. Apang, indi ini makahimpit sa konsiensia sang tawo nga nagahimo sang sagrado nga pag-alagad, 10  kundi may kaangtanan lamang ini sa mga kalan-on kag sa mga ilimnon kag sa nagkalainlain nga pagtum-oy sa tubig. Ini mga ginapatuman sang kasuguan may kaangtanan sa unod kag ginapatuman tubtob sa gintalana nga tion sa pagtadlong sa mga butang. 11  Apang, sang nag-abot si Cristo subong mataas nga saserdote sang maayong mga butang nga natuman na, paagi sa mas daku kag mas himpit nga tolda nga wala ginhimo sang mga kamot, kon sayuron, indi sa sini nga tinuga, 12  nagsulod sia, indi dala ang dugo sang mga kanding kag sang mga torite nga baka, kundi dala ang iya kaugalingon nga dugo, sing makaisa gid lang sa balaan nga duog kag nagtigayon sang wala katapusan nga pagtubos para sa aton. 13  Kay kon ang dugo sang mga kanding kag sang mga toro nga baka kag ang abo sang damulaga nga baka nga ginwisik sa mga nadagtaan nagapakabalaan tubtob mangin matinlo ang unod, 14  indi bala labi pa nga ang dugo sang Cristo, nga paagi sa wala katapusan nga espiritu naghalad sang iya kaugalingon nga wala sing depekto sa Dios, nagatinlo sang aton konsiensia gikan sa patay nga mga buhat agod makahimo kita sang sagrado nga pag-alagad sa buhi nga Dios? 15  Amo kon ngaa sia ang manugpatunga sang isa ka bag-o nga katipan, agod ang mga gintawag makabaton sang saad nga wala katapusan nga palanublion, bangod nahanabo ang isa ka kamatayon para sa ila kahilwayan paagi sa gawad gikan sa mga paglapas sa idalom sang nahauna nga katipan. 16  Kay kon may katipan, ang tawo nga nakigkatipan kinahanglan mapatay. 17  Kay ang katipan napalig-on sa tapos sang isa ka kamatayon, sanglit wala ini sing puersa samtang buhi pa ang tawo nga nakigkatipan. 18  Gani ginsugdan man ang nahauna nga katipan paagi sa dugo. 19  Kay sang nahambal na ni Moises sa bug-os nga katawhan ang tagsa ka sugo suno sa Kasuguan, ginkuha niya ang dugo sang mga torite nga baka kag sang mga kanding upod ang tubig kag eskarlata nga de-lana kag hisopo kag ginwisikan ang libro mismo kag ang bug-os nga katawhan, 20  nga nagasiling: “Ini amo ang dugo sang katipan nga ginapatuman sang Dios sa inyo.” 21  Kag ginwisikan man niya sing dugo ang tolda kag ang tanan nga suludlan nga ginagamit sa pagpangalagad sa publiko. 22  Huo, halos ang tanan nga butang ginatinluan paagi sa dugo suno sa Kasuguan, kag luwas kon may ginbubo nga dugo wala sing kapatawaran nga mahanabo. 23  Gani kinahanglan nga ang simbuliko nga mga larawan sang mga butang sa langit tinluan paagi sa sini, apang ang langitnon nga mga butang mismo paagi sa mga halad nga mas maayo sangsa sini nga mga halad. 24  Kay si Cristo nagsulod karon, indi sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot, nga larawan sang katunayan, kundi sa langit mismo, agod mag-atubang sa Dios mismo para sa aton. 25  Indi agod ihalad niya ang iya kaugalingon sing masunson, subong nga ang mataas nga saserdote nagasulod sa balaan nga duog tuigtuig dala ang dugo nga indi iya. 26  Kay kon amo sina, dapat sia mag-antos sing masunson kutob sa pagtukod sa kalibutan. Apang karon ginpadayag niya ang iya kaugalingon sing makaisa gid lang sa katapusan sang mga sistema sang mga butang agod kuhaon ang sala paagi sa paghalad sang iya kaugalingon. 27  Kag subong nga gintalana nga mapatay ang mga tawo sing makaisa gid lang, apang pagkatapos sini ang paghukom, 28  gani ginhalad man ang Cristo sing makaisa gid lang agod dalhon ang mga sala sang madamo; kag sa ikaduha nga higayon nga magpakita sia indi niya pagkuhaon ang sala, kag makita sia sang mga hanuot nga nagapangita sa iya para sa ila kaluwasan.

Footnote