Hebreo 6:1-20

6  Bangod sini, karon nga ginbiyaan na naton ang panguna nga doktrina tuhoy kay Cristo, magpanikasog kita padulong sa pagkahamtong, nga wala nagapahamtang liwat sang sadsaran, nga amo ang paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat, kag ang pagtuo sa Dios,  ang panudlo tuhoy sa mga bawtismo kag ang pagtungtong sang mga kamot, ang pagbanhaw sa mga patay kag wala katapusan nga paghukom.  Kag himuon naton ini, kon itugot gid sang Dios.  Kay imposible para sa mga nasanagan na sing makaisa, kag nakatilaw sang langitnon nga wala bayad nga dulot, kag nangin mga umalambit sang balaan nga espiritu,  kag nakatilaw sang maayo nga pulong sang Dios kag sang mga gahom may kaangtanan sa nagapakari nga sistema sang mga butang,  apang nagbiya, nga papanumbalikon sila sa paghinulsol, bangod ginlansang nila mismo liwat sa usok ang Anak sang Dios kag ginpadayag sia sa kahuluy-an.  Halimbawa, ang duta nga nagasuyop sang ulan nga pirme nagatupa sa sini, kag nian nagapatubo sang mga tanom nga nagakaigo para sa mga nagauma man sini, nagabaton sang pagpakamaayo gikan sa Dios bilang balos.  Apang kon nagapatubo ini sang tunukon nga mga tanom kag mga gamhon, ginasikway ini kag malapit na nga pakamalauton; kag pagasunugon ini sa ulihi.  Apang, sa inyo bahin, mga hinigugma, kumbinsido kita sa mas maayo nga mga butang kag sa mga butang nga nagadul-ong sa kaluwasan, bisan pa nagahambal kita sa sining paagi. 10  Kay ang Dios indi di-matarong nga kalimtan ang inyo binuhatan kag ang gugma nga ginpakita ninyo para sa iya ngalan, kay nag-alagad kamo sa mga balaan kag padayon nga nagaalagad. 11  Apang ginahandum namon nga ang kada isa sa inyo magpakita sang amo man nga kapisan agod matigayon ninyo ang bug-os nga pasalig sang paglaum tubtob sa katapusan, 12  agod indi kamo mangin uyaya, kundi mangin mga manug-ilog sang mga nagapanubli sang mga saad paagi sa pagtuo kag pagpailob. 13  Kay sang nagsaad ang Dios kay Abraham, bangod wala sing bisan sin-o nga mas daku nga mapanumpaan niya, nagpanumpa sia sa iya kaugalingon, 14  nga nagasiling: “Ginapasalig ko nga pakamaayuhon ko gid ikaw, kag pabuaron ko gid ikaw.” 15  Kag gani sa tapos nagpakita sang pagpailob si Abraham, natigayon niya ini nga saad. 16  Kay ang mga tawo nagapanumpa sa isa nga mas daku, kag ang ila pagpanumpa amo ang katapusan sang tagsa ka pagsinuay, kay ini legal nga garantiya sa ila. 17  Sa sini nga paagi, sang gintuyo sang Dios nga ipakita sing mas maathag sa mga manunubli sang saad nga indi mabag-o ang iya katuyuan, nagdugang sia sang isa ka panumpa, 18  agod paagi sa duha ka butang nga indi mabag-o nga sa sini imposible nga magbutig ang Dios, kita nga nagpalagyo padulong sa dalangpan mapalig-on gid nga manguyapot sa paglaum nga ginbutang sa aton atubangan. 19  May yara kita sini nga paglaum subong angkla para sa kalag, pat-od kag malig-on, kag ini nga paglaum nagadul-ong sa aton sa sulod sa likod sang kurtina, 20  diin si Jesus nagsulod sing una para sa aton, kag nangin mataas nga saserdote sing dayon sa paagi nga kaangay kay Melquisedec.

Footnote