Hebreo 1:1-14

1  Ang Dios, nga nagpakighambal sa aton mga katigulangan sang una paagi sa mga manalagna sa madamo nga higayon kag sa madamo nga paagi,  nagpakighambal sa aton sa katapusan sini nga mga adlaw paagi sa isa ka Anak, nga gintangdo niya nga manunubli sang tanan nga butang, kag paagi sa iya ginhimo niya ang mga sistema sang mga butang.  Sia ang banaag sang iya himaya kag ang sibu nga larawan sang iya mismo kinaugali, kag padayon niya nga ginapaluntad ang tanan nga butang paagi sa iya gamhanan nga pulong; kag sa tapos sia makahimo sang pagpaninlo para sa aton mga sala naglingkod sia sa tuo sang Halangdon sa kahitaasan.  Gani nangin maayo pa sia sangsa mga anghel, bangod nagpanubli sia sang ngalan nga mas maayo gid sangsa ila ngalan.  Halimbawa, sin-o sa mga anghel ang ginsilingan niya: “Ikaw ang akon anak; ako, karon nga adlaw, ako nangin imo amay”? Kag sa liwat: “Ako mismo mangin iya amay, kag sia mismo mangin akon anak”?  Apang sang gindala niya liwat ang iya Panganay sa napuy-an nga duta, sia nagsiling: “Kag ang tanan nga anghel sang Dios magyaub sa iya.”  Subong man, may kaangtanan sa mga anghel sia nagsiling: “Kag ginhimo niya ang iya mga anghel nga mga espiritu, kag ang iya mga alagad para sa publiko nga dabdab sang kalayo.”  Apang may kaangtanan sa Anak: “Ang Dios amo ang imo trono tubtob sa wala katubtuban, kag ang setro sang imo ginharian amo ang setro sang pagkatadlong.  Ginhigugma mo ang pagkamatarong, kag gindumtan mo ang pagkamalinapason. Amo kon ngaa ang Dios, ang imo Dios, naghaplas sa imo sang lana sang paghugyaw labaw sa imo mga kaupod.” 10  Kag: “Sa ginsuguran ikaw, O Ginuo, nagpahamtang sang mga sadsaran mismo sang duta, kag ang langit mga buhat sang imo mga kamot. 11  Ini mismo mawala, apang ikaw padayon nga magpabilin; kag subong sang sampaw nga panapton magadaan ini tanan, 12  kag piuron mo ini subong sang isa ka kunop, subong sang isa ka sampaw nga panapton; kag islan ini, apang ikaw amo gihapon, kag ang imo mga tuig indi gid matapos.” 13  Apang sin-o sa mga anghel ang ginsilingan niya: “Lingkod ka sa akon tuo, tubtob mabutang ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil”? 14  Indi bala sila tanan mga espiritu para sa pagpangalagad sa publiko, nga ginpadala agod mag-alagad sa mga magapanubli sang kaluwasan?

Footnote