Hebreo 12:1-29

12  Gani, sanglit ginalibutan kita sang tuman kadaku nga panganod sang mga saksi, isikway man naton ang tagsa ka kabug-atan kag ang sala nga madali nagasalawid sa aton, kag magdalagan kita nga may pagbatas sang dalaganon nga ginabutang sa aton atubangan,  samtang nagatulok kita sing maayo sa Pangulo nga Ahente kag Manughimpit sang aton pagtuo, si Jesus. Tungod sa kalipay nga ginbutang sa iya atubangan ginbatas niya ang usok sang pag-antos,* nga ginatamay ang kahuluy-an, kag naglingkod sa tuo sang trono sang Dios.  Sa pagkamatuod, binagbinaga ninyo sing maayo ang isa nga nagbatas sang supak nga hambal sang mga makasasala batok sa ila mismo kaayuhan, agod indi kamo pagkapuyon kag mapunaw ang inyo kalag.  Sa inyo pagpakigsumpong sa sina nga sala wala pa gid kamo makapakig-away tubtob sa dugo,  apang ginkalimtan ninyo sing bug-os ang laygay nga nagatawag sa inyo subong mga anak: “Anak ko, indi pagpakadiutaya ang disiplina ni Jehova, ukon mapunaw kon ginatadlong ka niya;  kay ang ginahigugma ni Jehova ginadisiplina niya; sa katunayan, ginalapdusan niya ang kada isa nga ginabaton niya subong anak.”  Nagabatas kamo tungod sa disiplina. Ang Dios nagapakig-angot sa inyo subong sa mga anak. Sanglit sin-o nga anak ang wala ginadisiplina sang amay?  Apang, kon wala kamo ginadisiplina nga sa sini ang tanan nangin umalambit, mga unon gid kamo kag indi mga anak.  Dugang pa, may mga amay kita nga undanon agod magdisiplina sa aton, kag ginatahod naton sila. Indi bala nga labi pa gid nga magpasakop kita sa Amay sang aton espirituwal nga kabuhi kag magkabuhi? 10  Kay sa sulod sang pila ka adlaw gindisiplina nila kita suno sa kon daw ano ang maayo sa ila, apang ginahimo niya ini para sa aton kaayuhan agod makaambit kita sang iya pagkabalaan. 11  Matuod, wala sing disiplina nga daw makalilipay sa karon, kundi makapasubo; apang sa ulihi sa mga nahanas sini nagapatubas ini sang mahidaiton nga bunga, nga amo ang pagkamatarong. 12  Gani untaya ang nagahuyhoy nga mga kamot kag ang maluya nga mga tuhod, 13  kag padayon nga tadlunga ang mga banas sang inyo mga tiil, agod ang bahin nga nahalitan indi magliw-as sa lutalutahan, kundi sa baylo mag-ayo ini. 14  Tinguhai ninyo ang pagpakighidait sa tanan nga tawo, kag ang pagkabalaan kay kon wala ini wala sing tawo nga makakita sa Ginuo, 15  nga nagabantay sing maayo nga wala sing isa nga madingutan sang wala tupong nga kaayo sang Dios; nga wala sing makahililo nga gamot nga magtubo kag manggamo kag agod indi sini madagtaan ang madamo; 16  nga wala sing makihilawason ukon bisan sin-o nga wala nagaapresyar sa sagrado nga mga butang, kaangay ni Esau, nga kabaylo sang isa ka pagkaon ginhatag niya ang iya mga kinamatarong subong panganay. 17  Kay nahibaluan ninyo nga pagkatapos man sini sang luyag niya mapanubli ang pagpakamaayo ginsikway sia, kay bisan pa hanuot niya nga gintinguhaan ang pagbag-o sang hunahuna upod ang mga luha, wala na sia sing lugar sa sini. 18  Kay wala kamo magpalapit sa bukid nga matandog kag nagadabdab sa kalayo, kag sa madulom nga panganod kag sa mangitungito nga kadudulman kag sa bagyo, 19  kag sa tunog sang trumpeta kag sa tingog nga nagahambal sang mga tinaga; nga sang mabatian ini nga tingog ang katawhan nagpakiluoy nga wala na sing tinaga nga ihambal pa sa ila. 20  Kay indi nila mabatas ang sugo: “Kag kon ang isa ka sapat makatandog sa bukid, dapat ini batuhon.” 21  Subong man, makahaladlok gid ang talan-awon amo nga si Moises nagsiling: “Nahadlok ako kag nagakurog.” 22  Kundi nagpalapit kamo sa Bukid Sion kag sa siudad sang buhi nga Dios, ang langitnon nga Jerusalem, kag sa mga linaksa* nga anghel 23  sa ila kabilugan nga pagtinipon, kag sa kongregasyon sang panganay nga nalista sa langit, kag sa Dios nga Hukom sang tanan, kag sa espirituwal nga kabuhi sang mga matarong nga ginhimpit, 24  kag kay Jesus, nga manugpatunga sa bag-o nga katipan, kag sa dugo nga ginwisik, nga nagahambal sing mas maayo sangsa dugo ni Abel. 25  Pat-ura ninyo nga indi kamo magbalibad sa pagpamati sa iya nga nagahambal. Kay kon wala makalikaw ang mga nagbalibad sa pagpamati sa iya nga naghatag sang paandam sang Dios sa duta, labi pa gid nga indi kita makalikaw kon magpalayo kita sa iya nga nagahambal gikan sa langit. 26  Sadto nga tion ang iya tingog nagtay-ug sang duta, apang karon nagsaad sia, nga nagasiling: “Apang sing makaisa pa uyugon ko indi lamang ang duta kundi ang langit man.” 27  Karon ining pinamulong nga “Apang sing makaisa pa” nagakahulugan sang pagkuha sa mga butang nga ginauyog subong mga butang nga ginhimo, agod ang mga butang nga wala ginauyog magpabilin. 28  Busa, bangod magabaton kita sang ginharian nga indi mauyog, padayon kita nga magtigayon sang wala tupong nga kaayo, nga paagi sini makahimo kita sang kalahamut-an nga sagrado nga pag-alagad sa Dios nga may diosnon nga kahadlok kag kakugmat.  29  Kay ang aton Dios isa man ka nagapapas nga kalayo.

Footnote

Heb 12:2 * Tan-awa ang Apendise 6.
Heb 12:22 * Ukon, “tignapulo ka libo.”