Hebreo 3:1-19

3  Busa, balaan nga mga kauturan, nga mga umalambit sa langitnon nga pagtawag, hunahunaa ninyo sing maayo ang isa nga ginpadala* kag mataas nga saserdote nga aton ginapahayag nga ginatuuhan—si Jesus.  Matutom sia sa Isa nga naghimo sa iya nga subong sina, subong nga si Moises amo man sa bug-os nga panimalay sinang Isa.  Kay ginakabig sia nga takus sa labi pa nga himaya sangsa kay Moises, sanglit ang nagtukod sang balay may labi pa nga dungog sangsa sini.  Sa pagkamatuod, ang tagsa ka balay may nagtukod, apang sia nga nagtukod sang tanan nga butang amo ang Dios.  Kag si Moises matutom subong alagad sa bug-os nga panimalay sinang Isa bilang pamatuod sang mga butang nga ipamulong sa ulihi,  apang si Cristo matutom subong Anak sa panimalay sinang Isa. Kita ang panimalay sinang Isa, kon ginahuptan naton sing malig-on tubtob sa katapusan ang aton kahilwayan sa paghambal kag ang aton ginapabugal nga paglaum.  Bangod sini, subong sang ginasiling sang balaan nga espiritu: “Karon nga adlaw kon mabatian ninyo ang iya tingog,  indi ninyo pagpatig-aha ang inyo tagipusuon subong sang hitabo nga nagpukaw sa nagabalingaso nga kaakig, subong sadtong adlaw sang pagtilaw sa kahanayakan,  diin gintilawan ako sang inyo mga katigulangan, apang nakita nila ang akon mga binuhatan sa sulod sang kap-atan ka tuig. 10  Bangod sini naakig ako sa sini nga kaliwatan kag nagsiling, ‘Pirme sila nagatalang sa ila tagipusuon, kag wala nila mahibaluan ang akon mga dalanon.’ 11  Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako, ‘Indi sila makasulod sa akon kapahuwayan.’” 12  Mag-andam kamo, mga kauturan, basi may isa sa inyo nga tubuan sang malaut nga tagipusuon nga wala sing pagtuo paagi sa pagpalayo sa buhi nga Dios; 13  apang padayon kamo nga maglinaygayay kada adlaw, samtang matawag pa ini nga “Karon nga adlaw,” basi may isa sa inyo nga magtig-a bangod sa madaya nga gahom sang sala. 14  Kay sa pagkamatuod mangin mga umalambit lamang kita kay Cristo kon ginahuptan naton sing malig-on tubtob sa katapusan ang pagsalig nga yara sa aton sa ginsuguran, 15  samtang ginasiling ini: “Karon nga adlaw kon mabatian ninyo ang iya tingog, indi ninyo pagpatig-aha ang inyo tagipusuon subong sang hitabo nga nagpukaw sa nagabalingaso nga kaakig.” 16  Sanglit sin-o sila nga nakabati apang nagpukaw sa nagabalingaso nga kaakig? Sa katunayan, indi bala ang tanan nga naggua sa Egipto sa idalom ni Moises? 17  Dugang pa, kay sin-o naakig ang Dios sa sulod sang kap-atan ka tuig? Indi bala sa mga nagpakasala, nga ang ila mga bangkay napukan sa kahanayakan? 18  Apang kay sin-o sia nagpanumpa nga indi sila makasulod sa iya kapahuwayan kundi sa ila lamang nga nangin di-matinumanon? 19  Gani nakita naton nga wala sila makasulod bangod wala sila sing pagtuo.

Footnote

Heb 3:1 * Ukon, “apostol.”